BALIKESİR YEM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet

BALIKESİR YEM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039471
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR POLİTİKA 16.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
06.09.2019 11:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR YEM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI


Şirketimizin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.09.2019 Cuma günü saat 11.30’ da, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No:1 Altıeylül / Balıkesir adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları hisse senetlerini göstererek veya banka, noter veyahut resmi bir kuruma emanet etmişlerse bu yerlerden alacakları (hisse senetleri tertip ve miktarlarını belirten) bir belgeyi getirerek toplantıdan en az bir hafta önce giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya katılamayacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu şirket merkezinden temin edip, usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

BALIKESİR YEM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

1-Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
2-Şirket Ana sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ekte yer alan metinin görüşülmesi ve oylanması

Eski Metin
Madde 6:

Sermaye ve Pay Senetleri :
Şirketin sermayesi 1.119.744 (BirmilyonYüzondokuzbinYediyüzkırkdört) TL olup, herbiri 5 (Beş) Kuruş itibari değerde 22.394.880 (YirmiikimilyonÜçyüzdoksandörtbinSekizyüzseksen) hamiline paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu İtibari değeri üzerinde Pay Senedi çıkarmaya, Pay Senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Pay Senetlerinin birden fazla küpürler halinde birleştirilmesi her paya bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez. İhraç edilen pay senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay senetleri ihraç edilemez.

Yeni Metin
Madde 6:

Sermaye ve Pay Senetleri :
Şirketin sermayesi 4.478.976 (dörtmilyondörtyüzyetmişsekizbindokuzyüzyetmişaltı) TL olup, herbiri 5 (Beş) Kuruş itibari değerde 89.579.520 (seksendokuzmilyonbeşyüzyetmişdokuzbinbeşyüzyirmi) hamiline paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu İtibari değeri üzerinde Pay Senedi çıkarmaya, Pay Senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Pay Senetlerinin birden fazla küpürler halinde birleştirilmesi her paya bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez. İhraç edilen pay senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay senetleri ihraç edilemez.

V E K A L E T N A M E

Balıkesir Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 06.09.2019 tarihinde, saat 11:30 ‘da Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No:1 Altıeylül / Balıkesir adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve aşağıda belirtilen gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere adıma oy kullanmaya …………………………… nı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
(isim, imza, tarih)

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :
Hisse Grubu :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR