OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN.VE TİC.A.Ş.

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN.VE TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01169870
Şehir : Kocaeli / Dilovası
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GEBZE 02.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
30.06.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

O M T A Ş

OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30 Haziran 2020 Salı günü saat 14.00’de PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.’nin Makine İhtisas OSB 2.Cadde 120 Ada 6 Parsel No: 7 Dilovası / Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ve toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almaları, kendilerini bir başkası ile temsil ettirmek isteyenlerin ekte sunulan vekaletname örneğini noter tasdikli düzenlemek veya noter tasdikli imza sirkülerlerini vekaletnamelerine eklemeleri gerekmektedir.

Bilanço, Gelir Tablosu ile yıllık faaliyet ve denetçi raporları 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

G Ü N D E M:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
 2. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 5. Şirketin 2019 yılı Kar / Zararı hakkında karar alınması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Yönetim Kurulu üye adedi ile görev sürelerinin tespiti ve bütün Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
 9. Türk Ticaret Kanunu düzenlemesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
 10. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396’ncı maddeleri uyarınca yetki verilmesi hususunda karar alınması,
 11. Dilek ve temenniler,

VEKALETNAME

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN.TİC. A.Ş.’nin 30 Haziran 2020 Salı günü saat 14:00’de PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.’nin Makine İhtisas OSB 2.Cadde 120 Ada 6 Parsel No: 7 Dilovası / Kocaeli adresinde yapılacak 2019 yılı OLAĞAN GENEL KURUL toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……............................................vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c)Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN ;

Tertip ve serisi

Numarası

Adet-nominal değeri

Oyda imtiyazı olup olmadığı

Hamiline - nama yazılı olduğuA

ORTAĞIN ADI , SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT

A bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR