KALE NAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

KALE NAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168693
Şehir : Çanakkale / Çan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANIN SESİ 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
18.06.2020 16:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

DAVET DUYURUSU

Ticaret Sicil No: Çan / 432

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.06.2020 günü, saat 16.00’da İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Pay senetlerini elinde bulunduran hamiline yazılı pay senedi sahiplerimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile, nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız ise, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterden düzenletip veya noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnameye ekleyerek Şirket merkezimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın Toplantıya katılmalarını rica ederiz.

KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
 3. 2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. 2019 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
 5. 2019 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 6. 2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. 2019 yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin okunması aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,
 8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
 9. 2020 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
 10. Türk Ticaret Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 11. Bazı düzenlemeler nedeniyle şirket esas sözleşmesinin 27.’nci maddesinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
 13. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum …………………….-TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kalenakliyat, Seyahat ve Turizm A.Ş.’nin 18.06.2020 tarihinde İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde, saat 16.00’da yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın .................................................’u vekil tayin ettim.

Vekaleti veren

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

Not : Vekaletnamenin noter

tasdiksiz olması halinde vekaleti

verenin noter tasdikli imza sirküleri

vekaletnameye eklenecektir.

KALENAKLİYAT SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Toplantı Yeri:

Madde : 27

Ortaklar Genel Kurulu’nun toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek bir yerde yapılır.

Toplantı Yeri:

Madde : 27

Ortaklar Genel Kurulu’nun toplantıları şirket merkezinde veya Türkiye sınırları içinde, Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir adreste yapılır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR