BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
30.03.2020 13:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2019 yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 13.30’da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nce (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katılmaları durumunda kimlik belgesini göstermeleri, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket veya Şirketimizin www.bursacimento.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, noter onaylı vekâletname ile birlikte kimlik ibraz etmeleri zorunludur.

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul'a fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanmasında makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları önemle rica olunur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 4. 2019 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 5. 2019 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
 7. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
 9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi,
 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin, Genel Kurulun onayına sunulması,
 11. Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2020 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının; 3’ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
 13. Şirketin 2019 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,
 15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 16. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 30 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 13:30’da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No ve Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2019 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5. 2019 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin, Genel Kurulun onayına sunulması,

11. Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2020 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının; 3’ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,

13. Şirketin 2019 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Dilekler ve kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adet-Nominal değeri:

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.
İlan Görselleri
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR