GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138895
Şehir : Balıkesir / Gönen
Yayınlandığı Gazeteler

GÖNEN POSTASI 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Hisse sahibi ortaklar
Toplantı Tarihi
:
25.03.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Merkezinde toplandı. Yapılan görüşme ve müzakereler sonunda:
Şirketimiz 2019 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14:00’da Balıkesir / Gönen Altay Mh. Banyolar Cd. Yıldız Otelde yapılacaktır. Nama yazılı hisse sahibi ortaklarımız toplantı günü ve yerinde Hazirun Cetvelini imzalayıp giriş kartlarını alarak toplantıya katılabilirler. Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için en geç 24.03.2019 Salı günü saat 17:00’e kadar Balıkesir / Gönen Altay Mh. Banyolar Cd. Şirket Merkezine başvurarak, hisse senetlerini veya hisse senedi yerine kaim olan ilmühaberlerini yahut bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri tevdi ederek, Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilen belgeleri yukarıda yazılı süre içinde Şirketimize tevdi etmeyen hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 415. maddesi hükmü engel bulunmaktadır. 2019 yılına ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları 10 Mart 2020 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.gonenkaplicalari.com adresindeki şirket internet sitesinde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Ortaklarımızın asaleten toplantıya katılmaları, toplantıya katılamayan ortaklarımızın yazımız ekinde örneği sunulan vekaletnameyi Noter’e tasdik ettirerek kendilerini temsil ettirmeleri, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenerek kendilerini temsil ettirmeleri arz olunur.

GÜNDEM

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının Seçimi

  2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

  3. 2019 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu ) okunması, müzakeresi ve onaylanması.

  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması

  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

  6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.

  7. 2020 yılında yapılacak ikram ve ağırlamalar için Yönetim Kurulu Başkan ve II. Başkanına yetki verilmesi.

  8. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

  9. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine dair karar alınması.

  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış.


VEKALETNAME

Sahibi olduğum …………………………TL toplam itibari değerde ………………... adet paya ilişkin olarak GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.’NİN 25.03.2020 tarihinde, Altay Mh. Banyolar Cd. Yıldız Otel, Gönen,Balıkesir adresinde saat : 14.00’ de yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................................................................................................'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza


NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR