KULU KULUSAN YEM, GIDA, HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

KULU KULUSAN YEM, GIDA, HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133003
Şehir : Konya / Kulu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel kurul üyeleri
Toplantı Tarihi
:
21.03.2020 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN

Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 21 MART 2020 CUMARTESİ günü saat 10.00’ da Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi No:2244 KULU-KONYA Adresindeki Şirketimiz İdari Binasında yapılacaktır.

Toplantıya iştirak edemeyerek kendisini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen sayın ortaklarımızın aşağıdaki vekaletnameyi noterden tasdik ettirerek veya noter tasdiki bulunmayan vekaletnamelere noter tasdikli imza sirkülerini ekleyerek toplantı gününde divan heyetinin belirlenmesinden önce şirket merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 Yılı Bilanço, Kar-Zarar hesapları ( Gelir Tablosu ) ve ilgili tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun Faaliyet Raporları toplantı gününden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

GÜNDEM :

1 –Açılış ve başkanlık divanı teşkili.

2 – Toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.

3 – Şirketin 2019 yılı Bilançosu, Kâr – Zarar hesaplarının (Gelir Tablosunun) ve ilgili tabloların okunarak incelenmesi ve karara bağlanması.

4 – Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun Hazırlamış olduğu Raporlarının okunarak görüşülmesi ve Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşunun ibralarının görüşülmesi.

5 – 2020 Yılı Bağımsız Denetim kuruluşu Seçimi .

6 – 2019 yılı Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karar bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamanın Genel Kurul onayına sunulması.

8 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tayini konusunun görüşülüp karara bağlanması.

9 – Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ‘ NA

Kulusan Yem Gıda Hayvancılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ nin 21 MART 2020 Tarihinde CUMARTESİ günü Saat 10.00 ‘ da Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi No : 2244 KULU – KONYA Adresindeki Şirket İdari Binasında yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim koşullar doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................................................... yı vekil tayin ettim.

A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a ) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b ) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : ( Özel Talimatlar Yazılır )

c ) Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d ) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa oyunu serbestçe kullanabilir.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılır)

e ) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No: 29 Nolu Tebliği Esasları Çerçevesinde Birikimli Oylama Yöntemine göre oy kullanılması durumunda kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : ( Özel Talimatlar Yazılır )

B ) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a ) Tertip ve Serisi

b ) Numarası

c ) Adet – Nominal Değeri : ...........Adet ............................TL . . KR

d ) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı : YOK

e ) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu : NAMA YAZILI

ORTAĞIN

ADI SOYADI (ÜNVANI) : ....../ ...... / 2020

İMZASI : İMZA :

ADRESİ : KAŞE :

NOT : (A) Bölümde,(a),(b) veya (c) Olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir ve işaretlenir. (B) ve (d) Şıkkı için açıklama yapılır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.
İlan ile İlgili Ekler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR