BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028503
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 26.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları, hissedarlar
Toplantı Tarihi
:
02.09.2019 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI


Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan;


Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11:00’de, aşağıda yazılı gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresindeki Banvit tesislerinde yapılacaktır.

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Olağan Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler kimlikleriyle beraber toplantıya katılabilecekledir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formunu şirket merkezimiz veya www.banvit.com adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Dolayısıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, çağrısı ve vekaletname toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU


BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

 1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması.
 1. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması.
 1. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, tartışılması ve onaylanması.
 1. 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2018 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
 1. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda 2018 yılı karının kullanımına karar verilmesi.
 1. Hissedarların Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey İdarecilere “Hizmet Bedeli Politikası” doğrultusunda yapılan ödemeler ve bunların onaylanması hakkında bilgilendirilmesi.
 1. Yönetim Kurulundan istifaların ve istifa eden üyelerin yerine Yönetim Kurulu kararı ile atanan üyelerin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşlarının kararlaştırılması.
 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu‘nun Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması hakkındaki teklifinin tartışılması ve karara bağlanması.
 1. Hissedarların 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak azami bağış miktarının belirlenmesi.
 1. Hissedarların Şirketin 2018 yılında üçüncü taraflar adına verdiği garantiler, teminatlar, rehinler ve ipotekler ile, Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirilmesi.
 1. 2018 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilme.
 1. Yönetim kabiliyetini elinde bulunduran hissedarların, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu olan yöneticilerin (ve bunların eşleri ile kan bağı veya evlilikle ikinci dereceye kadar akrabalarının) Şirket veya iştirakleri ile gerçekleştirebilecekleri ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek önemli ölçekteki faaliyetleri; ve/veya kendileri ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü taraflar adına faaliyetleri; ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren bir şirketin sınırsız hissedarı haline gelmeleri konusunun ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesi konularının onaylanması.
 1. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil, İdare ve İlzam" başlıklı 11. maddesinin aşağıda yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

ESKİ METİN
ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE İLZAM
Madde 11
Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve faaliyetlerine uygun bütün işleri ve hukuki muameleleri, tasarrufları Şirket adına yapmak ve Şirket unvanını kullanmak hakkına sahiptir.

Şirket adına düzenlenen belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması için, bunların Şirket unvanı altında konulmuş ve Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin müştereken imzasını taşıması gerekir.

YENİ METİN
ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE İLZAM
Madde 11
Şirket’in idaresi ve temsili Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket’i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu şirket yönetimini, kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyelerine veya Şirket’i temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerine veya Şirket’e hizmet akdi ile bağlı olanlara Türk Ticaret Kanunu’nun 367. ve 371. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca devredebilir. Yönetim Kurulu yönetim kurulu üyelerini veya Şirket’i temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket’e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. ve 371. maddelerine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu kişilerin, Şirket’e ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.
 1. İstek ve talepler.
 2. Kapanış.


VEKALETNAME

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı’na
2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11:00’de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ............................................................................. vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) :
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :
TC kİmlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI


Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında :

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.


b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
 1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması.
 1. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması.
 1. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, tartışılması ve onaylanması.
 1. 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2018 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
 1. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda 2018 yılı karının kullanımına karar verilmesi.
 1. Hissedarların Kurumsal Yönetim Prensipleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey İdarecilere “Ücretlendirme Politikası” doğrultusunda yapılan ödemeler ve bunların onaylanması hakkında bilgilendirilmesi.
 1. Yönetim Kurulundan istifaların ve istifa eden üyelerin yerine Yönetim Kurulu kararı ile atanan üyelerin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşlarının kararlaştırılması.
 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması hakkındaki teklifinin tartışılması ve karara bağlanması.
 1. Hissedarların 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak azami bağış miktarının belirlenmesi.
12. Hissedarların Şirketin 2018 yılında üçüncü taraflar adına verdiği garantiler, teminatlar, rehinler ve ipotekler ile, Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirilmesi.
13. 2018 yılında içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilme.
 1. Yönetim kabiliyetini elinde bulunduran hissedarların, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu olan yöneticilerin (ve bunların eşleri ile kan bağı veya evlilikle ikinci dereceye kadar akrabalarının) Şirket veya iştirakleri ile gerçekleştirebilecekleri ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek önemli ölçekteki faaliyetleri; ve/veya kendileri ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü taraflar adına faaliyetleri; ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren bir şirketin sınırsız hissedarı haline gelmeleri konusunun ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesi konularının onaylanması.
 1. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil, İdare ve İlzam" başlıklı 11. maddesinin tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
 1. İstek ve talepler.
 1. Kapanış.


(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 1. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.


ÖZEL TALİMATLAR
Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 1. Tertip ve serisi: *
 2. Numarası (Grubu): **
 3. Adet-Nominal değeri:
 4. Oyda imtiyaz olup olmadığı:
 5. Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
 6. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:


(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 1. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.


PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR