BALPAŞ BALIKESİR – PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Olağan genel kurul toplantısına davet

BALPAŞ BALIKESİR – PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01009696
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİSÖZ 11.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
28.06.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALPAŞ BALIKESİR – PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN


Şirketimizin 2018 yılı Hissedarlar OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 28 / 06 / 2019 Cuma günü saat 10:00’da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlanmak üzere yapılacaktır.

Bu davet mektubu giriş kartı hükmünde olacağından, toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımızın davet mektubunu beraberlerinde getirmeleri, vekil göndermek isteyenlerin ise aşağıda sunulan vekaletnameyi notere onaylatmaları veya noter onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu toplantıya takaddüm eden on beş gün süre ile şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması,
 2. Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
 3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ile Kar ve Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması.
 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı aklanmaları.
 5. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
 7. Yönetim Kurulunda istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
 8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
 9. Dilek, temenniler ve kapanış.


VEKALETNAME
BALPAŞ BALIKESİR – PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA

Balpaş Balıkesir-Pamukçu Termal Turizm ve Ticaret A.Ş’nin 28 / 06 / 2019 Cuma günü saat 10:00’da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................................................ vekil tayin ediyorum.

 1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

 1. Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a. Tertip ve Serisi :
b. Numarası :
c. Adet – Nominal Değeri :

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı :

e. Hamiline-Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN ADI SOYADI yada ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOTLAR : 1 (A) bölümünde (a) (b) ya da (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR