ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826425
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 22.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
20.07.2018 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ’NİN 20.07.2018 TARİHLİ
2017 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ


Şirketimizin 2017 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2018 tarihinde saat 14:00’te Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresindeki Şirket merkezimizden veya www.ozbal.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 sayılı ‘Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (‘Tebliğ’) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ’de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası’na sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

2017 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, 2017 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı Yapılmaması Hakkındaki Teklifi, 2017 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Formu genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.ozbal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 20.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. 2017 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

3. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5. 2017 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

8. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13. Dilekler ve kapanış.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin ___.07.2018 tarihinde saat ______’te Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.


(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.


ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT
ANONİM ŞİRKETİ

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR