SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00752342
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 14.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Genel kurul
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları
Toplantı Tarihi
:
03.03.2018 14:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Genel Kurul Toplantısına Davet

SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ


Ticari Adresi: Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No: 273/Z1 Gaziemir-İzmir
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 195603
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/02/2018 tarihli 2018/08 numaralı almış olduğu karar istinaden; 03/03/2018 tarihinde, saat: 14:00’da, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No: 273/Z1 Gaziemir-İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Ali SÜTCÜ Ali Efe Sayın
66*******02 51*******06
GÜNDEM:

 1. Açılış, istiklal marşı ve saygı duruşu
 2. Toplantı başkanlığının oylanması ve toplantı başkanlığının oluşturulması
 3. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası
 6. Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. Maddenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi,

YENİ ŞEKLİ;
MADDE 9. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Şirketin İşleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 (Beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu görev süresi 3 yıldır.

 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 2. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
 3. Ana sözleşmenin “Şirketin İdaresi ve Temsili” başlıklı 11. Maddesi’nin aşağıdaki şekilde tadil edilesi,

YENİ ŞEKLİ :
MADDE 11 . ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli sayılabilmesi için, bunların şirket unvanı altına koyulmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin atacağı müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. Bu şekilde şirketimizi temsilen Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında kain bilumum resmi daireler, hakki ve hükmi şahıslar, adli ve idari merciler, belediyeler, tapu daireleri nezdindeki her türlü iş ve işlemlerde, şirket adına gayrimenkul alım, satım, ipotek tesisi ve fekkinde, yerli ve yabancı özel ve kamu bankaları nezdinde her türlü hesap açmaya, kapatmaya, para yatırmaya para çekmeye, çek karnesi almaya ve imzalamaya, kredi almaya ve her türlü bankacılık işlemleri ile ilgili sözleşme imzalamaya, her türlü şahıslar, şirketler, acenteler resmi kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve bilcümle üçüncü tüzel kişilikler ile her türlü sözleşmeler imzalamaya, sözleşme şartlarını tayin ve tespit etmeye, dilerse cezai şartlar dahil koymaya, şirket adına bağlayıcı işlem yapmaya, her türlü resmi ve özel kuruluşlar nezdindeki her türlü işlemlerimizi sonuçlandırmak üzere şirket unvanı altında Yönetim Kurulu Başkanı yanına Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin atacağı MÜŞTEREKEN imzası ile en geniş şekilde temsil ile ilzam etmeye yetkili kılınmasına ve durumun Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilanına, sirküler tanzimine karar verilmiştir.

 1. Ana Sözleşmenin “Hesap Dönemi” başlıklı 19. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi,

YENİ ŞEKLİ:
MADDE 19. HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı, Temmuz ayının 1. Gününden başlar ve Haziran ayının 30. Günü sona erer. Fakat hesap döneminde değişiklik yapılan ilk yıl Ocak Ayının 1. Gününden başlar ve Haziran ayının 30. Günü sona erer.

 1. Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi konusunda görüşülmesi ve karar verilmesi,
 2. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve karar verilmesi,
 3. Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve karar verilmesi,
 4. Dilek ve Temenniler,
 5. Kapanış.


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Smyrna Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 03/03/2018 tarihinde saat:14:00'da Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No: 273/Z1 Gaziemir-İzmir adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim.
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin bu genel kurula özellikli olarak toplantı gün ve saati yazılı olarak verilmesi, noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR