MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Marmaris Belediye Başkanlığından duyuru

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063912
Şehir : Muğla / Marmaris
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARİS GÜNDEM 11.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Bölge halkı ve kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI TARİFE TESPİT
İÇİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU


Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 78 sayılı kararı ile Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesini belirlemek üzere görevlendirilen komisyonumuz 04.10.2019 günü, saat 09:30’da Belediye toplantı salonunda toplanan komisyonumuzca yapılan incelemede, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinin 14.fıkrasının “ …Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlananlar ve yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler,katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.”şeklinde düzenlendiği görülmüştür.Ayrıca uygulamaya yönelik olarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme ve Belediye Başkanlığınca görevlendirilen Temizlik İşleri Müdürü Suzan ZİFT , Mali Hizmetler Müdürü Aysel ÇELİK ve Spor İşleri Müdürü Köksal KAYACIK tarafından düzenlenen 27/09/2019 tarihli Evsel Katı Atık Toplanması ve Taşınmasına ilişkin Toplam Sistem Maliyeti Analiz Raporunda, 2018 yılı gerçekleşen kesin hesap verilerine göre toplam sistem maliyetinden 2018 yılı içerisinde işyeri ve meskenlerden tahsil edilen Çevre Temizlik Vergileri düşüldükten sonra hesaplanan net maliyet 15.213.097,84 TL olarak hesaplanmıştır. Bir önceki yıl hazırlanan evsel katı atık toplama taşıma ücret tarifesi belirleme çalışmalarında, 2017 yılı kesin hesap verilerine göre çıkarılan evsel katı atık toplama-taşıma maliyet analiz sonucu 12.624.574,60 TL iken 2018 yılı gerçekleşen kesin hesap verilerine göre çıkarılmış olan evsel katı atık toplama maliyet analiz sonucu 15.213.097,84 TL olsa da, evsel katı atık toplama ve taşıma ücretlerinin, atık üreticilerine kurumumuzca ilk defa yansıtılacak olması nedeniyle 2019 yılı için belirlenen ücret tarifelerinin, 2020 yılında da aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Marmaris Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan evsel katı atık hizmetleri ücret tarifesi çalışma raporu aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.
2018 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA MALİYETİ

2018 yılı Toplama,Taşıma Hizmet Alımı Gerçekleşen Toplam Tutar: 17.530.906,08-TL’dir.
MARMARİS BELEDİYESİ

Temizlik Hizmetleri Personel Gideri 993.802,66TL
Temizlik Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 172.566,36 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.422.216,92 TL
Sermaye Giderleri 8.832,30 TL
Temizlik Hizmetleri Yedek Parça ve İşçilik 857.607,13 TL
Akaryakıt Giderleri 2.075.880,71 TL
TOPLAM 17.530.906,08 TL


A 2018 yılı Toplam Sistem Maliyeti : 17.530.906,08 TL

B: 2018 yılı Meskenlerden Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisi : 939.557,91 TL

C: 2018 yılı İşyerlerinden Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisi : 1.912.638,39 TL

D: Marmaris Belediyesi 2018 yılı Evsel Katı Atık Miktarı : 94.554,23 TON

E: Temizlik Hizmetleri Araçları Amortisman Gideri : 534.388,14 TL

F: Evsel katı atık abone sayısı : 48.066

TOPLAM MALİYET : 1 Kg Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Maliyeti
Tm (Ton) : { [ ( A +E) – (B +C) ] / D}
A - 17.530.906,00
E ­ - + 534.388,14
(A+E) = 18.065.294,14

B - 939.557,91
C - + 1.912.638,39
(B+C) 2.852.196,30

(A+E) 18.065.294,14
(B+C) - 2.852.196,30
(A+E)-(B+C) 15.213.097,84

TOPLAM MALİYET 1 KG EVSEL ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA MALİYETİ HESABI = { [ ( A+E)- (B+C)] / D}

TM (Ton) 15.213.097,84 / 94.554,23 = 160.89 TL

TM (Kg) = 0,16 TL

Abone Sayısına Düşen Maliyet

15.213.097,84 / 48214 = 315,53 TL Abone Başına Yıllık Maliyet

315,53 / 12 = 26,29 TL Aylık Birim Maliyet

EVSEL KATI ATIK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
AYLIK + KDV
1 ) Konutlar (Bağımsız birim başına)
a) Mülga Köy Yerleşim alanlarındaki konutlar 2,50-TL
b) 31.03.2014 itibariyle Belediye hudutlarındaki konutlar 6,00-TL
2) Konut Dışı Alanlar (Kişi sayısına göre)
a) Devlete ait Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim
kuruluşları her türlü eğitim kursları 0,30-TL
b) Resmi Kurumların idari her türlü binası , Dernek, STK,
Meslek Odaları 1,00-TL
c) ---
d) Özel Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim kuruluşları,
her türlü eğitim kursları 0,60-TL
3) Konaklama Tesisleri ve Hastaneler (yatak sayılarına göre)
a) 4 ve üstü yıldızlı oteller konaklama tesisleri 3,00 TL
b) 4 yıldız (hariç) altındaki her türlü konaklama tesisleri 2,00 TL
c) ---
d) ---
e) Hastaneler 10,00 TL
4) Konut Dışı Alanlar (yüzölçümlerine göre-m2)
a) Restaurantlar, Fastfood yeme içme mekanları, cafe, bar,
eğlence mekanları, oyun salonları, sinema ve gösteri salonları,
spor tesisleri 1,25 TL
b) ---
c ---
d ---
e) Bankalar, Benzin İstasyonları, AVM, Süper Market 0,50 TL
5) Konut Dışı Alanlar (Tekne ve Araç sayısına göre)
a)Otopark ve benzeri araç depolama alanları 1,00 TL
b)Tekne ve yat gibi deniz araçları ve bunların park dinlenme alanları 10,00 TL
6) Konut Dışı Alanlar (Süre Bazlı-Haftalık )
a) Geçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri 0,55 TL
b) ---
c) ---
7) Konut Dışı veya Münferit Su Abonesi Dışında Alınacaklar
a) ---
b) ---
8) Konut Dışı Alanlar (Aylık Sabit Ücret Bazlı)
a)İşyerleri 18,00 TL
-Yukarıdaki ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
-Yukarıdaki ücret tarifeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında yapılan Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf protokolü ekindeki, Katı Atık Tip Tarife kodlama sırasına uyumlu olarak hazırlanmış olup tarifedeki açıklama ve ücret belirtilmeyen maddelere ilişkin idaremizce ücret tarifesi belirlenmemiştir. Bu maddelerde belirtilen işyerleri kendi gruplarından veya 8a bendinde belirtilen işyeri tarifelerinden ücretlendirilecektir.
-Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin, su abonesi olan meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlardan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su tüketim faturalandırma dönemi ile tahakkuk ve tahsil edilmesine.
- Belediyemizce su aboneliği bulunmayan işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücreti mükelleflerden Mayıs ve Kasım aylarında tahakkuk ve tahsil edilmesine,
Tarifenin(6a) maddesi ile ilgili tahakkuk ve tahsilat düzenlemesi Belediyemizce yapılacaktır.
-Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında ödemeyenlere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 51’nci maddesinde belirtilen oran ve şekilde gecikme zammı alınmasına.
-Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,
-Belediyemize ait tesislerden ve umuma açık ibadet yerlerinden, evsel katı atık ücreti alınmamasına,
-Belediyemizden Aceze Yardım Aylığı alanlardan, 2022 sayılı yasaya göre yaşlılık aylığı alanlardan, şehit ailelerinden, gazilerden ve özürlülük oranı %40 ve üzerinde olanlardan durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde bu evsel katı atık ücretinin %50 oranında alınmasına,
-Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücretlerini 5. ve 6.maddeler dışında uygulamak ve toplamak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine,
-Su tüketimi bulunmayan dönem ve aylar için, su abonelerinden, Evsel Katı Atık ücreti alınmayacaktır.
-Ortak alan aboneliklerinden, bahçe aboneliklerinden ve atık su aboneliklerinden, evsel katı ücreti tahakkuk ve tahsil edilmeyecektir
-Atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan maliyet analizleri ve evsel katı atık hizmetleri ücret tarifesi çalışmalarını kapsayan raporla lgili aynı yönetmeliğin 23. maddesi gereği konuyu kamuoyuyla paylaşır ve konu hakkında görüş ve önerileri bulunan kişi ve kuruluşların Belediyemize bildirmelerini önemle duyururuz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR