KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Küçükkuyu Belediyesi sosyal hizmet ve yardım yönetmeliğinin ilanen tebliği

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00945853
Şehir : Çanakkale / Ayvacık
Yayınlandığı Gazeteler

AYVACIK 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇANAKKALE İLİ
KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMET VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar
Amaç
MADDE- 1
Bu Yönetmelik, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını zorlukla sürdürmekte olan güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelliler bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2
Bu Yönetmelik. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.
Dayanak
MADDE- 3
Bu Yönetmelik 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE- 4
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile sosyal inceleme raporuyla müracaatçının
İhtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
b ) Belediye: Küçükkuyu Belediyesini,
c ) Belediye Başkanı: Küçükkuyu Belediye Başkanını,
ç) Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü,
d) Hizmet Standartları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu
Hizmetlerinin bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru
Durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tabloyu,
e ) Muhtar: Küçükkuyu Beldesi Mahalle Muhtarlarını,
f) Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü
g) Nakdi Yardım: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilen alışveriş ve
Benzeri çek, akıllı kart. Alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,
ğ) Sosyal Hizmet ve Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi
Yardımlar ile hizmetleri,
h) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu: Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş meclis üyeleri arasından seçilen Halk Kart sahipliği Komisyonu üyeleri ile belediye sosyal hizmet ve yardımlardan sorumlu birim( Mali Hizmetler Müdürlüğü ) sorumlusundan oluşan kurulu,
ı) Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük ve Zabıta tarafından tespitini içeren raporu,
i) Yönetmelik: Küçükkuyu Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ni,
j) Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ‘ünde fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez
k) Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin bir buçuk katını geçmeyen aileyi, İfade eder.
l) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade eder.
m ) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ifade eder.

Yardım Şartları
MADDE 5
(1) Belediye bu Yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.
(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:
a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.
b) Sosyal yardım programlarının uygulamasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç engelli ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları ile karşılanamayacak derece fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.
c) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunması esastır.
ç) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.
d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.

İKİNCİ BÖLÜM
Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar
MADDE 6
(1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

a ) Aylık toplam geliri asgari ücretin bir buçuk katını geçmeyen aileler (Dar Gelirli ),
b) Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,
c ) Muhtaç yaşlı ve engelliler,
ç) Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korumasız kalmış kişiler,
d) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirmek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve tıbbi operasyon gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,
e) Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,
f) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine ailesi Küçükkuyu’ da ikamet etmek kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Yardım Hizmeti Alacak Olanların Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Müracaat Şekli
MADDE- 7
Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçeyle Belediyeye başvurabilirler.
Müracaatlar muhtaç kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir.

Müracaatların Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE - 8
1) Sosyal yardım hizmeti almak üzere müracaata bulunan muhtaç kişiler hakkında en az iki Mali Hizmetler Müdürlüğü görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgâh ve çevresi incelenerek Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanır.
(2) Nakdi yardım başvurusunu içeren evraklar müdürlükçe Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna gönderilir.
(3) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım modelinden yararlanacağı Halk Kart sahipliği Komisyonu üyeleri tarafından belirlenir ve muhtaçların onurlarını zedeleyemeyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir.
(4) Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri
MADDE- 9
(1) Halk Kart sahipliği Komisyonu bu Yönetmelik hükümlerine göre nakdi yardım başvurusu alınmış olup Belediye tarafından Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmış muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk kararı verir,
(2) Hizmet standartları tablosunda talep edilen belgeler ( EK-1) gereği gerekli seçim ölçülerini belirler,
(3) Kurulun sekretarya işleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır.
(4) Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
(5) Değerlendirme Kurulu. Kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma Ve Gerekli Belgeler Yardım Türleri

MADDE -10
(1) Nakdi Yardımlar
a) Belediye dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, engelli, öğrencilerin sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.
b ) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu görüşü ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çek, akıllı kart, kart kontörü vb. kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılır. Bu sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli ödenebilir.
c) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılabilir. Yardım, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden, orta öğretim öğrencilerine bankaya açtırılacak hesap üzerinden yapılır.
ç) Yapılacak nakdi yardımların miktarı ile süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak değerlendirilir.
d) Afetlerden zarar görenler Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.
e) Nakdi yardımlar bütçede belirtilen miktar doğrultusunda belirlenen kişi sayısı sınır kabul edilerek gerçekleştirilir. Nakdi yardımlara ilişkin hedeflenen kişi sayısı yıl içerisinde bir veya birkaç kez başvuru dönemi açılarak tamamlanabilir.
f) Nakdi yardımlar, Halk Kart sahipliği Komisyonunun uygunluk kararı ve belediye başkanının onayı ile yapılır.

(2) Ayni Yardımlar
a) Bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 60’ıncı maddesinde sayılan kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında olmaları nedeniyle ayni yardımlarda bulunulabilir.
b) Temel eğitim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.
c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği yapılabilir.
ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.
d) Ayni yardımlar bir defa veya periyodik olarak yapılabilir.
e) Ayni yardımlar Belediye Başkanının vereceği onay ile yapılır.

Sosyal Yardımlardan Faydalanma
MADDE 11
(1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Muhtaçlığın tespitine yönelik kriter tablosu taslığın EK-2’ inde bulunan Sosyal Yardım değerlendirme Kriterleri Cetvelinde belirtilmiştir.
(2) Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Kurum görevlilerince işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.
(3) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği belediyeye ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi halinde yapılan yardımların bedeli, ilgilisinden tahsil edilerek hakkında yasal işlem yapılır.

Gerekli Belgeler
MADDE 12
(1) Sosyal yardım hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;
Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin hizmet standartları tablosunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak istenilecek belgeler;

1- Beyana dayalı başvurusunu içeren dilekçe,
2- 1 adet vesikalık fotoğraf,
3- Diğer kurumlardan görüş alınmak için hazırlanan form (Kurumdan temin edilecektir. Vergi Dairesi Müd., Tapu Sicil Müd., SGK, Sosyal Yard. Ve Day. Vakfı Başkanlığına, Belediye Emlak Servisine onaylatacaktır.)
4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
5- Öğrenim Belgesi,
6- Aileden çalışan bireylere ait SGK' dan maaş bordrosu,
7- Fakirlik İl muhabiri (Muhtardan),
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

(2) Zaruri nedenlerle muhtaçlık durumunu belgelendiremeyenlere veya belge temin edemeyecek acziyette olduğu tutanakla tespit edilenlere Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde, başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

Ayni Yardımların Dağıtımı
MADDE -13
(1) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.
(2) Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Madde 10’da belirtildiği üzere yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi
Sosyal Yardımların Verilmesi
MADDE 14
Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere sosyal hizmet ve yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.
Sosyal Yardımların Kesilmesi
MADDE 15
Gerçeğe aykırı evrak sunulduğunun ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen nakdi yardımlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Ayrıca kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde de yardımlar kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

MADDE- 16
Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

Tutanaklar
MADDE-17
Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE-18
Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE -19
Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

EK-1: KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

1
Sosyal yardımlar(Erzak ve Sıcak Yemek)
1-Bilgi formu
2-Muhtarlıktan Fakirlik İlmühaberi

1(bir)ay


2

Eğitim Yardımları 1-Durumunu ve başvuru içeren dilekçe
2-1 adet vesikalık fotoğraf
3-Matbu form(Kurumdan temin edilecektir. Vergi Dairesi Müd., Tapu Sicil Müd., SGK, Sosyal Yard. Ve Day. Vakfı Başkanlığına, Belediye Emlak Servisine onaylatacaktır.)
4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
5-Öğrenim Belgesi
6-Aileden çalışan bireylere ait SGK'dan maaş bordrosu

1(bir)ay

EK-2: SOSYAL YARDIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ CETVELİ

1- Küçükkuyu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisinden dar gelirli veya muhtaçlık durumunun belirlenmesi için alınan şahıs ve aynı çatı altında ikamet edenlere ait herhangi bir gayrimenkul kaydı olup olmadığının tespiti,

2- Ayvacık Vergi Dairesi Müdürlüğünden dar gelirli veya muhtaçlık durumunun belirlenmesi için, şahıs ve aynı çatı altında ikamet edenlerin adına kayıtlarda (vergi,2022s.k.nafaka gibi),vergi mükellefi olup olmadığının araştırılması,

3- Ayvacık Tapu Sicil Müdürlüğünden dar gelirli veya muhtaçlık durumunun belirlenmesi için, şahıs ve aynı çatı altında ikamet edenlere ait herhangi bir gayrimenkul kaydı olup olmadığının araştırılması,

4- Ayvacık Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden dar gelirli veya muhtaçlık durumunun belirlenmesi için aynı çatı altında ikamet eden şahıslardan herhangi birinin kaydının bulunup bulunmadığı tespit edilmesi,

5- Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından, aynı çatı altında ikamet edenlerden ( 1.derece yakının veya bakmakla yükümlü olanlar dâhil ) herhangi birinin ayni veya nakdi yardım alıp almadığı tespiti edilmesi, yardım alanlar bu haktan yararlanamayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR