KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya BB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın görev,çalışma usul ve esasları yönetmeliği

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049210
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3011 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Meclis Karar Numarası

: 2019/534

Meclis Karar Tarihi

: 23/08/2019

Yürürlüğe Girdiği Tarih

: 12/09/2019

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, ve Yasal Dayanak
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile bağlı şube müdürlüklerinin teşkilat yapısını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha verimli ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile bünyesindeki görevli personelin çalışma, usul ve esasları ile görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Yasal Dayanak
MADDE 3 - (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Tanımlar
Kuruluş
MADDE 4 - (1) İlgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı olarak görev yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü ve Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü ile şef, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personellerden oluşur.
(2) Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartların Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.
Tanımlar
MADDE 5 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye : Konya Büyükşehir Belediyesi,
Başkan : Konya Büyükşehir Belediye Başkanını,
Başkanlık : Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına,
Meclisi : Konya Büyükşehir Belediye Meclisini,
Encümen : Konya Büyükşehir Belediye Encümenini,
Genel Sekreter : Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
Genel Sekreter Yardımcısı : Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını,
Daire Başkanlığı : Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığını,
Daire Başkanı : Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanını,
Müdürlük : Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü ile Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü : Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürü, Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü ile Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürünü
Şef : Şube Müdürlüklerinde görevli şef
Teknik Personel : Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan, koordine edilen, uyumlaştırılan, izlenen ve optimizasyonu sağlanan tüm projelerde gerekli görülen uzmanlıklara sahip personeli,
Personel : Müdürlüklerde çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ve işçileri; ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Teşkilat
MADDE 6 - Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İdari Teşkilatı; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü, şef ve diğer personellerden oluşur.
Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7 - (1) Daire Başkanının görevleri şunlardır:
a) Belediye Başkanınca ataması yapılan Daire Başkanı tarafından, daire başkanlığını Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda sevk, idare ve temsil etmek.
b) Konya Büyükşehir Belediyesi stratejik planına ve bütçesine uygun olarak, Daire Başkanlığının görev alanında yer alan ve yıllık performans programlarına uygun tüm yatırım, plan ve projeleri gerçekleştirmek.
c) Daire Başkanlığına bağlı olan Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü ve Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü bünyesinde hedeflenmiş plan çerçevesinde alt ve üst yapıların; planlaması, projelendirilmesi, uygulanması ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Vatandaşlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini çalışma koşullarını düzenlemek ve takip etmek.
d) Daire başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
e) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak.
f) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine
getirmek.
g) İlgili Kanun ve yönetmelik çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye göre her türlü teknik desteği vermek.
ğ) Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
h) Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlamak, çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olmak.
ı) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.
i) Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlamak.
j) Vatandaşın memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı sağlamak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.
k) Mesai Saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
l) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş - sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlamak.
m) Konya Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.
n) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
o) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
ö) Yapılan yatırımların izleme raporlarını Genel Sekreterliğin tespit ettiği periyotlarda sunmak, bilgilendirmek, istenildiğinde yazılı ve görsel tanımları (fotoğraf, slayt gösterisi, maket) sergi ve seminerleri Başkanlıkça belirlenecek yer ve mekânlarda düzenleyerek tanıtmak.
p) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek.
r) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,
s) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek,
ş) Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerin yürütmekte olduğu bütün görevler ve ona bağlı hizmetlerin ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılmasını temin etmek,
(2) Daire Başkanı görev ve yetkilerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde doğru ve zamanında yerine getirilmesinden; üstlerine karşı sorumludur.
Şube Müdürlerinin Genel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8 - (1) Şube Müdürlerinin genel görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müdürlüğü temsil etmek,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olmak,
c) İlgili mevzuat ile Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla, yazılı ve sözlü emirlerle yürütmek, Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumlu olmak,
ç) Müdürlükte en uygun görev dağılımını gerçekleştirerek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek
d) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak
e) Müdürlüğün görev ve çalışma alanlarında kullanılacak, gerekli donanım ve yazılım alt yapısının oluşturulması, güncellenmesi ve çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak; geliştirmek için çözüm önerileri sunmak,
f) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri almak, aldırmak,
g) Müdürlük bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
ğ) Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak, yaptırmak,
h) Müdürlük tarafından sunulan hizmetler ile ilgili olarak faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
ı) Müdürlüğün çalışma alanında tanımlanan görevlerin, Başkanlıkça uygun görülen programlar gereğince yürütülebilmesi için, karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,
i) Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımın, personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,
j) Görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme planları hazırlamak, üst makamın onayı ile gerekli faaliyetleri başlatmak,
k) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlamak, ilgili birim ve makamlara sunmak,
l) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
m) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,
n) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
o) Müdürlük birim evrakları ile ilgili kayıtların tutulmasını, evrakın tertip ve muhafaza edilmesini, yeni evrakın özelliğine göre havale edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar.
ö) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınmasını sağlar.
p) Şube Müdürü; Belediye mevzuatı ve hizmet alanıyla ilgili diğer mevzuat ile bu yönetmelikte tanımlanan görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve üst makamlara karşı sorumludur.
(2) Şube Müdürleri, görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; üstlerine karşı sorumludurlar.
Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9 - (1) Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürünün Madde 8’de belirtilen genel görevlerle birlikte görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm alanlar; Parklar, Bahçeler, Yeşil Alanlar, Rekreasyon Alanları, Yollar, Refüjler ve Ağaçlandırma sahalarında kullanılacak süs bitkilerini tespit etmek-ettirmek, uygun üretim tekniği ile üretimini sağlamak veya bitkilerin kalite uygunluğunu denetleyerek satın alınması için gerekli iş ve işleri yapmak-yaptırmak.
b) Fidanlıklarda bulunan ve üretilen bitkilerin her türlü bakımının yapılması, talep edilen fidanların uygun yükleme yöntemi ile yükleyip dikim alanlarına sevki vb. yapmak-yaptırmak.
c) Konya ili sınırları içerisinde fidanlık kurulmaya uygun alanların tespiti ve tahsis işlemlerini yapmak-yaptırmak. Gerekli fizibilite raporlarını hazırlamak, fidanlık kurulmasına karar verilen alanların projelendirilmesi, üretim planını hazırlamak, gerekli alt ve üst yapı çalışmalarını yapmak-yaptırmak
ç) Kent içi veya ağaçlandırma alanlarında ağaçların tamamlanması ve bakımları için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
d) Konya Büyükşehir Stadyumu ve Kayacık Antrenman Sahalarının çim alanlarının spor müsabakalarına hazırlanması ve bakım çalışmalarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak planlayarak gerekli bakımları yapmak-yaptırmak.
e) Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm alanlar için Rulo çim üretim tesislerinde peyzaj çimi ve spor sahaları için spor çimi üretimi yapmak-yaptırmak.
f) Ağaçlandırma alanlarını tespit ederek veya ettirerek üstlerine sunmak, kabul ve onay görenlerin uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.
g) Ağaçlandırma alanları için proje hazırlamak-hazırlatmak.
ğ) Ağaçlandırma projelerinin uygulanması ve kontrolünü yaparak projenin uygulanmasının teknik ve idari şartnameye uygunluğunu gözlem ve denetim altında tutmak.
h) Ağaçlandırma sahalarında gerekli bakım çalışmalarını planlayarak yapmak-yaptırmak
(2) Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürü görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; üstlerine karşı sorumludur.
Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10 - (1) Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürünün Madde 8’de belirtilen genel görevlerle birlikte görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan yeşil alanları tespit ederek veya ettirerek üstlerine konu ile ilgili bilgileri sunmak, kabul ve onay görenlerin, imar mevzuat planlarına uygun olarak kentsel ve peyzaj tasarımı, ağaçlandırma projeleri ile keşif, metraj, teknik şartname ve diğer gerekli evraklarını hazırlatır, uygulamaların teknik ve idari şartnameye uygunluğunun denetler.
b) Yapımı planlanan yatırımların imar planına uygun olup olmadığını, mülkiyet durumu vb. bilgilerini araştırmak, arazinin talep edilen projeye uygunluğunu yerinde etüt eder, gerekli durumlarda tadilat projeleri hazırlar ya da hazırlatır.
c) Sorumluluk alanları içerisinde, mevcut yeşil alanların revize edilmesi ile ilgili projeleri hazırlar
ç) Kent İçinde bulunan yol, kavşak ve köprü kenarları ve benzeri yerlerin tespitini yaparak bu alanları yeşil alan ve/veya dinlenme parkı olarak düzenler. Vatandaşların bu konudaki dilek, şikâyet ve önerilerini değerlendirerek diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.
d) Rekreasyon alanı, park ve yeşil alanlar, spor alanları ve çocuk oyun alanlarında kullanılmak üzere; bank, çöp kutusu, aydınlatma elemanı, oturma elemanı, kameriye, çocuk oyun elemanları, spor ve kondisyon aletleri, saksı, dekoratif park objeleri ve süsleyici materyaller, barbekü, havuz ve gölet fıskiye sistemleri vb. ihtiyaçlar doğrultusunda tespit, tasarım, projelendirme ile temin etmek üzere ilgili birimlerle koordineli çalışır.
e) Peyzaj tasarım ve uygulaması, için gerekli her türlü araç gerecin temini için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
f) Bitkilerin ekim, dikim, söküm zamanlarını belirleyerek gerekli işlemleri yapar ya da yaptırır.
g) Konya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki tüm yeşil alanların fidan, çalı, süs bitkisi, çiçek vb. ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili müdürlüğe bildirir.
ğ) Mal- hizmet-yapım ve müşavirlik sözleşmelerindeki kontrollük ve/veya kabul komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirir.
h) Kentsel ve peyzaj tasarımı ile ilgili her türlü kitap, dergi, broşür, film, slayt hazırlayarak ya da satın alarak Daire bünyesinde çalışan personelin kullanımına sunar ve arşivlemesini sağlar. Vatandaşların da istifadesine sunmak için bitki yetiştirme, bitki koruma vb. konularda kitap, broşür, CD, film hazırlayarak ya da satın alma noktasında hazırlık yaparak halkın istifadesine sunar.
(2) Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; üstlerine karşı sorumludur.
Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11 - (1) Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürünün Madde 8’de belirtilen genel görevlerle birlikte görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Belediyenin sorumluluğundaki tüm yeşil alanların her türlü bakım işlerini yürütür, alt yapısı tamamlanmış alanları ekim dikime hazır hale getirilmesini sağlar.
b) Sorumluluğunda bulunan yeşil alanlarda tahrip olmuş alanların yeniden ekilmesini sağlar, ağaçların bakım ve sağlık budamasını yaptırır, mevcut çocuk oyun elemanları, bank, çöp kutusu, aydınlatma elemanları gibi donatı eksikliklerini ya da mevcutların yıprananlarını tespit eder ve ilgili birimlerle iş birliği halinde eksikleri giderir, onarım ve boya işlerini yapar ya da yaptırır.
c) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm yeşil alanlardaki bitkilerin yazlık ve kışlık ilaçlaması ile birlikte yeşil alan ve sert zeminlerde yabani ot mücadelesi yapar.
ç) Vatandaşlardan gelen ağaç taşıma ile ilgili taleplerini değerlendirir.
d) İhtiyaç duyulan yeşil alanlara otomatik sulama tesisatı yapar ya da yaptırır.
e) Sorumluluğu altındaki mevcut yeşil alanlardaki su tesisatlarının her tür bakım ve tamirinin yapılmasını sağlar.
f) Tanker ile sulama yapılacak alanlarda program ve kontrolünü yapar.
g) Vatandaşların parklar hakkındaki her türlü şikâyet, dilek ve önerilerini değerlendirerek gereğini yapar.
ğ) Parklarda düzenlenecek etkinliklerle ilgili başvuruları değerlendirerek gerekli izni düzenler.
h) Huzur Bahçelerinin kullanımı ve yönetilmesi ile ilgili Yönetmelik, Yönergeleri hazırlayarak Başkanlık onayına sunar.
ı) Huzur Bahçelerinin düzenini, temizlik ve bakım hizmetlerinin kontrolünü sağlayarak yeni yapılacak olan hobi bahçelerinin tahsis işlemlerinin hazırlıklarının yapılmasını, İdarenin belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda yeni kullanıcılara tahsis edilmesini sağlar.
(2) Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürü görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; üstlerine karşı sorumludur.
Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12 - (1) Daire Başkanı, ve şube müdürleri tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek; müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapar, yaptırır.
(2) Şefler; görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; üstlerine karşı sorumludur.
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 - (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Daire Başkanı, müdür veya şef tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmalarını mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,
b) Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, arşivlemek, gelen ve giden evrakın takibini yapmak ve her türlü büro işlerini yürütmek,
c) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,
ç) Büro malzemeleri ile kendisine teslim edilen diğer malzemeleri korumak, itinalı, etkin ve verimli şekilde kullanmak,
d) Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Daire Başkanı ve Müdürü sürekli bilgilendirmek,
e) Bilgi edinme başvurularını cevaplayarak, müracaat sahibine zamanında iletmek ve sonucunu ilgili makama bildirmek,
f)Mahkemelerden ve icra dairelerinden gelen yazıların gereğini gecikmeksizin yerine getirmek ve cevap vermek,
g) Süreli, günlü, acele ve ivedi yazıların gereğini süresinde yerine getirmek,
ğ) Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak, mesleki bilgisini geliştirmek.
(2) Personel; görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; üstlerine karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile başkanlık emir ve talimatları uygulanır. İhtiyaç duyulması halinde, bu yönetmelik hükümleri arasında yer almayan konularda ya da yönetmelik hükümlerinin detaylandırılması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili Şube Müdürlüğünce yönerge taslağı hazırlanır, üst makamlar ve Başkanın onayına sunulur.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kabulünden sonra, yerel gazete veya diğer yayın yolları ile ilanıyla yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, “Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR