KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kardemir Karabük Demir Çelik San. Tic. A.Ş. Genel Kurul çağrısı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00959941
Şehir : Karabük / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 07.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri, Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
02.04.2019 10:00
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARDEMİR

KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,

Yönetim Kurulu’muz, Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 02.04.2019 tarihinde saat 10.00’da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından genel kurul günü Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri listesinde adı yer alan ortaklarımız kimlik göstererek Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılabileceklerdir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca ortaklarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak ortaklarımız aşağıda örneği yazılı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.kardemir.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

 4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,

 5. Yönetim Kurulunca T.T.K.’nun 363. maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi atamasının Genel Kurul’un onayına sunulması,

 6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

 8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK Madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş izinlere ilişkin olarak (6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri uyarınca verilmiş olanlar dahil) ikame edilen davalar ile diğer ilgili davalar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2011 yılından bu yana 6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri ile 6102 sayılı yasanın 395 ve 396. Maddeleri kapsamında verilmiş olan tüm izinlerin geçmişe dönük olarak tekrar verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

 9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,

 10. 2018 yılı dönem kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

 11. 2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

 12. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,

 13. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

 14. Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2018 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

 15. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

 16. Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

 17. Kapanış.

VEKALETNAME

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş.

KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.’nin 02.04.2019 tarihinde, saat 10.00’da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

3.2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

4.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması

5.Yönetim Kurulunca T.T.K.’nun 363. maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi atamasının Genel Kurul’un onayına sunulması

6.Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul’a bilgi verilmesi

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK Madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş izinlere ilişkin olarak (6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri uyarınca verilmiş olanlar dahil) ikame edilen davalar ile diğer ilgili davalar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2011 yılından bu yana 6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri ile 6102 sayılı yasanın 395 ve 396. Maddeleri kapsamında verilmiş olan tüm izinlerin geçmişe dönük olarak tekrar verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

9.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,

10.2018 yılı dönem kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

11.2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

12.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi

13.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

14.Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2018 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

15.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

16.Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

17.Kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR