GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Grammer Koltuk Sistemleri San. Tic. A.Ş Genel Kurul Toplantısı'na davet

GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027551
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 20.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri, Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
07.08.2019 10:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Bildirilmiştir.
Şirketimizin 2018 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.08.2019 Çarşamba günü saat 10.30'da Bursa Alaşar Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda yapılacaktır.
Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Bilanço ve Gelir tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 21.07.2019 tarihinden itibaren Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulacaktır.
Ortaklarımızın toplantıya katılmaları veya bir vekil vasıtasıyla toplantıda temsil olunmaları rica olunur.

GÜNDEM :
1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
2. Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantı başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme.
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.
5. Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.
6. Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
7. Genel Kurula sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Dönem içinde gerçekleşen yönetim kurulu üye değişikliğinin kabulü veya reddi,
11. Şirket ana sözleşmesinin “YEDEK AKÇELER VE KARIN DAĞITIMI” 21. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin kabulü veya reddi,
YEDEK AKÇELER VE KARIN DAĞITIMI
Madde 21
Dönem karının %5’i, TTK 519/1 hükmü uyarınca yasal yedek akçeye ayrılır. Bu yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar her dönem karından ayrılır. Ulaştıktan sonra ayrılması zorunlu değildir. Ancak ilerde bu nispette bir azalma olursa, doluncaya kadar yeniden ayrıma başlanır.
Dönem karından ayrıca, ödenmiş sermayenin %5’i oranında birinci temettü ayrılır. Genel Kurul, bu orandan daha fazla kar dağıtımına karar verirse, fazlası üzerinden, TTK519/3 hükmü uyarınca, % 10 oranında ikinci yasal yedek akçe ayrılır. Bu yedek akçenin üst tavanı yoktur.
Geçmiş yıl zararları kapatılmadan, yasal yedek akçeler ayrılmadan, kar dağıtımına karar verilemez. Yasal koşullar yerine getirildikten sonra, Genel Kurul net kar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir: Dilerse özel yedek akçeler ve karşılıklar ayırabilir, dilerse hissedarlara dağıtılır net karın %5’ini geçmemek üzere, Yönetim Kuruluna ve/veya şirket personeline ikramiye olarak verebilir.
Şirket TTK 509. Maddesi ve diğer mevzuat hükümlerine göre kar payı avansı dağıtabilir. Şu kadar ki kar payı avansı dağıtabilmek için, şirket genel kurulunca kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kar payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kar edilmiş olması şarttır. Genel kurulca dağıtılmasına karar verilen karın ve kar payı avansının ödeme zamanları konusunda yönetim kurulu yetkilendirilebilir.
12. Şirket ana sözleşmesinin 21. Maddesine istinaden kar oluşması halinde 2019 Kurumlar Geçici Vergi Dönemlerindeki mali sonuçlara göre Kar Payı Avansı dağıtılması hususunda karar alınması.
13. Yönetim Kuruluna verilecek ücret veya hakkı huzurun tespiti.
14. 2018 yılı karının kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken kesinti miktarları ayrıldıktan sonra dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işler için yetki verilmesi.
16. Bu hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanına karar verilmesi.
17. Kapanış ve dilekler.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR