SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Görev ve Çalışma Yönetmeliği duyurusu

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493996
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

SARAY GÖZLEM 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1-Saray Belediye Başkanlığı,Park ve Bahçeler Müdürlüğü aslî görevlerinin gereği olan hizmet ve çalışmalarında, Saray İlçesi sınırları dahilinde halkın nüfus yapısı,ihtiyaçları ve kültür yapışımda dikkate alarak; değişen zaman ile birlikte gelişen, çağdaş ve ileri standartları gözlemleyerek; Saray halkına modern, temiz ve kalıcı,Şehircilik açısından Uluslararası normlarda peyzaj mimarisi kriterlerini dikkate alan Saray İlçesini çağdaş bir kent görünümüne kavuşturmak için,imar planlarında ayrılan yeşil alanların,rekreasyon alanlarının,park ve çocuk oyun alanları ile spor alanlarının yeterli, dengeli ve insan sağlığını göz önünde bulunduran temiz, bakımlı, fonksiyonel olarak halkın kullanımına sunulması maksadıyla yasaların verdiği görev, yetki ve sorumluluk bilinci içinde hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 -5393 sayılı kanun çerçevesinde Saray Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 -

1) 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi İle Bakanlar Kurulunun 22-02-2007 tarih ve 26442 sayılı

Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince Belediyemizin norm kadrosu düzenlenmiş olup, Belediye Meclisimizin 13/10/2016 tarih ve 264 sayılı kararı İle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/10/2016 tarih 1391 sayılı yazısı.

2) 2709 sayılı T.C. Anayasası

3) 5393 sayılı Belediye Kanunu

4) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5) 4734 sayılı Kamu İhale Kanun

6) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

8) 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu

9) 832 sayılı Sayıştay Kanunu

10) 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu

11) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

12) 3194 sayılı İmar Kanunu

13) 775 sayılı Gecekondu Kanunu

14) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

15) 2872 sayılı Çevre Kanunu

16) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

17) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

18) 2599 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu

19) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

20) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu

21) 3091 sayılı Taşınmaz Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

22) 7201 sayılı Tebligat Kanunu

23) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

24) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Yürürlükte Bulunan Kanun,

Yönetmelik, Genelge v.b.’ nin tümü.

Tanımlar

Madde 4 -Bu yönetmelikte yer alan tanımlar;

Belediye : Saray Belediyesi Başkanlık : Saray Belediye Başkanlığı

Müdürlük : Saray Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Açıklamalar,Bağlılık,Teşkilat Yapısı Açıklamalar

Madde 5- Bu yönetmelikte adı geçen çalışmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir.

a) Çevre Düzenlemesi; Saray sınırları dahilinde ve Meri imar Planında yeşil alan ve park alanı olarak ayrılan kamuya ait her türlü arazi veya arazi parçalarının peyzaj mimarisi prensiplerine uygun olarak planlanması, plan ve projelerinin uygulanarak çimlendirilip, bitkilendirilerek halkın kullanımına sunulması ve bu alanların bakım idame ve geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetler.

b) Park düzenlenmesi; Saray Belediyesi sınırları dahilinde ve Meri İmar planında park olarak ayrılan arazi ve arazi parçalarında peyzaj mimarisine uygun projeler yaparak buralarda çimlendirme, bitkilendirme, aydınlatma, çocuk oyun alanı, oturma grupları, yürüme yolları ve spor alanları tesisi ve bunların çevresine duvar ve korkuluk yapılmasına ilişkin tüm çalışmalar.

c) Bitkisel üretim çalışmaları; Park ve Çevre düzenlemelerinde kullanılan bitkisel malzemeden satın alma yoluyla elde edilenlerden başka ve bunlara ilave olarak müdürlük imkânlarıyla yapılan çelikle, aşıyla ve tohumla yapılan yetiştirme ve çoğaltma çalışmaları.

d) Metal ve Ahşap İmalatı; Müdürlük görev ve sorumlulukları gereği ihtiyaç duyulan ve satın alma yoluyla elde edilen oturma bankı, basketbol potası, bayrak direği, demir doğrama kapı, korkuluk, şehir mobilyaları vb. gereçlerin ham maddesinin satın alma yoluyla elde edilip montajlarının yapılması.

e) Repikaj; Müdürlük imkanlarıyla tohumları ekilerek veya çelikle üretime alınıp köklendirilen ağaç, ağaççık ve mevsimlik çiçeklerin poşet veya saksılara dikilmesiyle ilgili tüm çalışmalar.

f) Bakım çalışmaları; Saray sınırları dahilindeki tüm park, yeşil alan çocuk oyun alanı, ağaç, çim, aydınlatma, spor tesisleri, yürüme yolları, çit bitkileri ve mevcut fidanların budama, biçme, çapalama, ampul değiştirme, boyama, gübreleme, İlaçlama, parke ve bordür tamiri, kaynak işleri, sulama sistemi ve havuzların tesisat bakımı, bank tahtalarının değişimi, park ve yeşil alanların günlük temizliği, yabani ot mücadelesi vb. hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili çalışmalar.

Bağlılık

Madde 6 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü Saray Belediyesi Başkanlığı ve Başkan onayı ile ilgili, Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

Teşkilat

Madde 7 -

Park ve Bahçeler Müdürlüğü aşağıda gösterilen birimler ve bu birimlerde görev alacak yeterli sayıda personelden oluşur.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü “ Park ve Bahçeler Müdürü” idaresinde

1) Park ve Bahçeler Müdürü

2) Park ve Bahçeler şefi

3) Sekreterlik ve Genel Evrak Bürosu

4) Mutemetlik ve Muhasebe Bürosu

5) İhale Hazırlık, Etüt ve Proje Bürosu

6) İhale Takip ve Kontrol Mühendisliği Bürosu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev-Yetki-Sorumluluk

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belediyenin Sorumluluk alanları içinde, tabi olduğu kanunların kendine verdiği yetki ve sınırlar dâhilinde aşağıdaki işleri, kendisine sağlanan bütçe imkanları içinde yaptırılması için gerekli çalışmaları yapar.

Madde 8 –

1) Belediye sınırları dâhilinde Park ve Yeşil alan olarak ayrılan arazilerde, Refüj ve Kavşaklarda Peyzaj mimarisine ve modem kent dokusuna uygun projeler, park ve bahçe yapımı,çocuk bahçesi ve oyun alanları yapımı.Spor alanları yapımı,oyun malzeme gruplarının temini,yeşil alan düzenlemesi,ağaçlandırma, çiçeklendirme ile ilgili ihtiyaçları belirler, bu ihtiyaçları belirleyecek işleri yapar veya yaptırır.

2) Belediye sınırları dahilindeki mevcut park, bahçe, çocuk bahçesi, oyun alanı, yeşil alan, refüj ve ağaçlandırma sahalarının bakım, onarım ve yeniden düzenlenmesi işlerini yapar veya yaptırır.

3) Oturma bankları, çocuk oyun gereçleri, spor alanları ve alet ve elemanları, basket potası, tenis sahası, süs havuzu ve bunu gibi park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan donatım elemanlarını, kent mobilyalarını temin eder ve bakım onarımını sağlar.

4) Belediye sınırları dâhilindeki yeşil alanların, ağaç ve bitkilerin yıllık bakım ve sulama işlerini yapar ve yaptırır.

5) Ağaç kesim, ağaç nakli ve budama ile ilgili olarak vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlarında gelen müracaatları ve şikayetleri inceler, değerlendirir ve sonuçlandırır. Usule uymayan kesim ve budamalar hakkında işlem yapar.

6) Belediye sınırları içinde park, bahçe, yol, refüj ve yeşil alanlarda yer alan ağaç, ağaççık ve çalıların her türlü hastalık ve zararlılardan korunması amacına yönelik zirai ilaçlama faaliyetlerini yürütür.

7) Genç kuşaklara yeşil atanın önemi ve insan sağlığına olumlu katkılarını anlatmak amacıyla çalışmalar yapar ve bu amaca yönelik okullarla koordineli olarak ağaç dikim etkinlikleri düzenler.

8) Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce ihale yolu ile yaptırılacak işlerin, o yıla ait yatırım programı kapsamında gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını yapar, ihale edilecek işlere ait projenin hazırlanması, yaklaşık maliyet tespiti, ihale usulünün tespit edilmesi, ihalenin yapılması ve sözleşmeye bağlanması ve Bayındırlık Genel Şartnamesi, Kontrol Yönetmeliği, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve diğer ilgili yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yapılan işlere ait denetim, muayene ve kabul işlemlerini takip eder veişlere ait bağlantılı olan tüm iş ve işlemleri yürütür.

9) Stratejik planlamaya uygun olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü yatırım programını ve bütçeyi hazırlar.

10) Belediye sınırları dahilinde olup devlet okullarına ait binaların görev ve yetki verilmesi halinde bakım, onarım ve inşaat işlerini kanuni sınırlar içinde yapar ve yaptırır.

11) Belediye sınırları İçinde yer alan kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması, anıt niteliği taşıyan ağaçların koruma altına alınması ve bunlara yönelik zararların usulüne uygun olarak yasal işlemlerinin yapılmasını sağlar.

12) Kullanım ömrünü tamamlayan ve peyzaj mimarisine uygun özelliğini kaybeden parkları yeniden projelendirip kullanıma açmak.

13) Refüj, kavşak, park, yeşil alan, spor tesislerinin aydınlatma çalışmalarını yaparak devamlılığın sağlanması için bakım - onarım hizmetlerini yürütmek.

14) Saray Belediye Başkanlığına bağlı diğer Müdürlüklere gerektiğinde teknik, malzeme, personel, araç-gereç yardımında bulunmak ve hizmete has çalışmalarda diğer Müdürlüklerle koordineli çalışmak.

15) Parklarda,uygun cadde ve sokaklarda aydınlatma sistemi yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Yapısı

Park ve Bahçeler Müdürü

Madde 9- Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimleri görev alanına giren hususlar aşağıda gösterilmekte olup, birimler arası işbirliği ve koordinasyon esastır.

1) Park ve Bahçeler Müdürü :

Nitelik; Peyzaj mimarlığı veya peyzaj planlama alanında ihtisas sahibi olmak ; yoksa Orman Mühendisi.

Görev; Park ve Bahçeler Müdürü Saray Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü temsil eder. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve mevzuat çerçevesinde yönetir. Birimler arası koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve denetler. Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk sahasına giren tüm işlerde karar verme, tedbir alma ve uygulamaya yetkilidir.

Park ve Bahçeler Şefi:

Müdürlük hizmetleri ile ilgili birimin görev alanındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar. Kendisine verilen görevler ile birim çalışmalarının verimli şekilde ve zamanında yerine getirilmesini sağlar. Park ve Bahçeler Müdürü’ne karşı sorumludur.

2) Sekreterlik ve Genel Evrak Bürosu:

Park ve bahçeler Müdürlüğüne gelen dilekçe, resmi yazı ve diğer başvuruları kayıt eder ve ilgili birimlere dağıtımını yapar. Birimlerden gelen cevap yazılarını ilgili yere gönderir. Havale edilen evrakların yasal sürelerini takip eder. İvedi ve günlük evrakların İşlem safahatını takip eder ve süresi İçinde işlem görüp neticelenmesini sağlar. Evrakların neticesinden Park ve Bahçeler Müdürü’ne bilgi verir. Tüm yazışmalara ait dosyalama ve arşiv hizmetini yapar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan memurlara ait gölge dosyaları tanzim eder ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ihale işlem dosyalarını kayıt, havale, evrak dağıtım ve posta işleri ile ilgili iş ve işlemleri takip eder ve ihale işlem dosyalarım arşive kaldırır. Birim arşivinde muhafaza edilen evrakların sağlıklı muhafazası için gerekli önlemlerin alınmasından ve evrak takibinden Park ve Bahçeler Müdürü'ne karşı sorumludur.

3) Mutemetlik ve Muhasebe Bürosu:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün mutemetlik hizmetlerini yürütür. Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosunda bulunan işçi personelin maaşını hesaplar ve maaş kayıtlarını muhafaza eder, işçi personele toplu sözleşme gereği ödenecek ikramiye, izin ücreti, doğum ücreti ve diğer alacaklarına ait ödemeleri hesaplar. İşe giren, işten ayrılan, iş çıkışı verilen ve emekli olan işçi personele ait iş ve işlemleri yürütür. Ayniyat mutemedi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ayniyatla ilgili hizmetlerini yürütür. Puantörlük hizmeti verir. İş yerinde çalışan işçi personelin işe geliş gidiş kontrol kartlarının düzenlenmesi, takibi, gelmeyen veya geç gelenlerin zamanında müdürlüğe ve muhasebe bürosuna bildirilmesi ve bununla ilgili tüm işleri yapar. İşçi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için vizite kağıdı düzenler. Personelin izin durumlarını, izin çizelgesine göre takip eder. Maaş döneminde puantajları hazırlar.

4) İhale Hazırlık Etüt ve Proje Bürosu:

Stratejik planlamaya uygun olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü yatırım programını ve bütçeyi hazırlar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ihale yoluyla yaptırılacak işlerin o yıla ait yatırım programı kapsamında, program dahilinde gerçekleştirilmesi için gerekti hazırlık çalışmalarım yapar. Yıllık faaliyet raporunu hazırlar.

5) İhale Takip ve Kontrol Mühendisliği Bürosu :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ihale yoluyla yaptırılan işlerin Bayındırlık Genel Şartnamesi, Kontrol Yönetmeliği, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve diğer ilgili yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda denetim, muayene ve kabul işlemlerini takip eder ve işlere ait bağlantılı olan tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi maksadıyla kendi birimindeki ihale hazırlık etüt ve proje bürosu ile koordineli olarak çalışır. Bu çalışmalarla birlikte tüm birimler kendi sorumluluk alanına giren konularda olmak üzere alınan encümen kararlarını uygular, yapılan iş ve işlemlerden usulüne uygun olarak masraf tutarı belirlemek ve ilgilisinden tahsil edilmesini sağlamak amacıyla süresi içinde dosya hazırlanmasını sağlar. Yapılan İşler ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını tanzim eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev Tanımları

Madde 10:

Görev tanımları aşağıdaki gibidir.

10.1) Park ve Bahçeler Müdürü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Park ve Bahçeler Müdürü Saray Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü temsil eder.Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve mevzuat çerçevesinde yönetir. Birimler arası koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve denetler. Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk sahasına giren tüm işlerde karar verme, tedbir alma ve uygulamaya yetkilidir.

10.2) Park ve Bahçeler Şefinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Müdürlük hizmetleri ile ilgili hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar. Kendisine verilen görevler İle birim çalışmalarının verimli şekilde ve zamanında yerine getirilmesini sağlar. Park ve Bahçeler Müdürü’ne karşı sorumludur.

10.3) Büro Sorumlusunun Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Müdürlük hizmetleriyle bulunduğu birimde ve görev aldığı bürodaki iş ve işlemlerle ilgili olarak hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar. Park ve Bahçeler Müdürü’ne karşı sorumludur.

10.4) Memurlar:

Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslar dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

10.5) Sözleşmeli Personel:

Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslar dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

10.6) İşçiler:

Park ve Bahçeler Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Organizasyon Şeması:

Madde 11:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü organizasyon şeması ekte tablo olarak sunulmaktadır.

Çalışma Şekli ve İşleyişi:

Madde 12:

1) Saray Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belediye Başkanı ve Başkanlık Yönetim şemasına göre bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak hizmet yürütür.

2) Park ve Bahçeler Müdürü Saray Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü temsil eder.

3) İşler müdürlükte görevli olan memur, sözleşmeli memur ve işçiler eli ile yürütülür.

Kullanılacak Kayıt Defterleri:

Madde 13:

Müdürlükte kullanılan defterler aşağıda gösterilmiştir.

1- Gelen - giden evrak kayıt defteri

2- Zimmet defteri

3- Personel İmza defteri

4- Ayniyat defteri

ALTINCI BÖLÜM SON BÖLÜMLER

Yürürlük ve Yürütme Yürürlük

Madde 14 - (1): Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin onayından sonra yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 15 - (1): İş bu Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışma yönetmeliği 6 bölüm 15 madde ve müdürlük organizasyon şemasından ibaret olup bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR