LÜKS KADİFE TİC. VE SANAYİ A.Ş.

Genel kurula davet

LÜKS KADİFE TİC. VE SANAYİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00968301
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ KENTVİZYON HABER 21.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tebligat Muhatabı
:
Pay sahipleri veya temsilciler
Toplantı Tarihi
:
12.04.2019 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Ticaret Sicil No: 5591 Mersis No: 060900287830014

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 14:00’da Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılacak ve EK.1 ‘deki gündem maddeleri görüşülecektir.

TTK’nun 415.maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Fiziki, vekaleten veya EGKS üzerinden toplantıya katılacak olanların; toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar Hazır Bulunanlar Listesi’ne kayıt olmaları gerektiğinden süreye dikkat edilmelidir.

Genel Kurulu elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nın e-MKK Bilgi Portalına toplantı tarihinden bir gün önce saat 21.00 ‘e kadar kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurulu katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.lukskadife.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin ederek ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”ne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirimi Formu”nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Finansal Raporlar ve Dipnotları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla

LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.

YÖNETİM KURULU

EK.1 : Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

EK.2 : Vekaletname 

EK.1

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

Dilek, temenniler ve kapanış.

 

EK.2

VEKALETNAME

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.’ nin 12 Nisan 2019 Cuma Günü Saat : 14:00’da Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ............................................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

Dilek, temenniler ve kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özellikle Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat;

Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

 

Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstediği Payları Belirtir.

Aşağıda Detayı Belirtilen Paylarımın Vekil Tarafından Temsilini Onaylıyorum.

Tertip ve serisi:*

Numarası/Grubu:**

Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

Genel Kurul Gününden Bir Gün Önce MKK Tarafından Hazırlanan Genel Kurula Katılabilecek Pay Sahiplerine İlişkin Listede Yer Alan Paylarımın Tümünün Vekil Tarafından Temsilini Onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS Numarası :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.
İlan Görselleri
Genel kurula davet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR