BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETMECİSİ A.Ş.

Genel Kurul toplantısına davet

BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETMECİSİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133982
Şehir : Bursa / Gemlik
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
25.03.2020 15:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Değerli Ortağımız,Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 25.03.2020 Çarşamba günü saat 15.00’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkezimiz olan Ata Mah. Serbest Bölge Orkide Cad. No 4/1 GEMLİK BURSA adresinde toplanacaktır.
Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın gerek kendilerine ait, gerekse temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı tarihinden bir gün önce 24 Mart 2020 salı (salı günü dâhil) tarihine kadar, Ata Mah. Serbest Bölge Orkide Cad. No: 4/1 Gemlik / BURSA adresindeki şirket merkezine tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra giriş kartı almak için yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Yürürlükteki mevzuat uyarınca, gerçek kişilerin vekâletnamelerinin noter tasdikli olması ya da tasdikli vekâletnameye imza sirkülerinin eklenmesi, tüzel kişilerin ise ekinde temsil edecek kişinin tespit edildiği Yönetim kurulu kararının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden şahsın imza sirküleri bulunan temsil belgesi ile katılmaları gerekmektedir.
2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve ekleri 16 Mart 2020 - 24 Mart 2020 tarihleri arasında Şirket Merkezimizde Sayın Ortaklarımızın tetkikine açılacaktır.
Toplantıya bizzat teşrifinizi ya da temsilcinizin teşrifini rica ederiz.
Mahmut YILMAZ Celal SÖNMEZ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ek:
1 Adet Gündem
1 Adet Temsil Belgesi ( Ek-1 Şirketler İçin)
1 Adet Vekaletname (Ek-2 Şahıslar İçin)


GÜNDEM:

1. Açılış. Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması.
4. Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.
5. Genel Kurul'a okunan Faaliyet Raporu. Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ile onayı hakkında ayrı ayrı karar alınması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2019 Yılı kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi hakkında karar alınması.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, görev sürelerinin belirlenmesi ve seçimi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11. Ana sözleşmemizin sermayeyi düzenleyen 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması
12. Bağımsız denetçi seçimi.
13. Dilekler ve Temenniler.
14. Kapanış.

Mahmut YILMAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Celal SÖNMEZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum …………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin 25 Mart 2020 tarihinde Ata Mah. Sertbest Bölge Orkide Cad No: 4/1 GEMLİK BURSA adresinde saat 15:00’da yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...................................... .............................................vekil tayin ettim.
VEKÂLETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
İsim, İmza,Tarih

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. TEMSİL BELGESİ
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 15:00’da Ata Mah. Serbest Bölge Orkide Cad. No: 4/1 Gemlik / BURSA adresinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsil için Bay / Bayan .................................... .........................................’na yetki verilmiştir.
....................................................A.Ş./Ltd.Şti.
Eki :
1 Adet Karar Sureti
1 Adet İmza Sirküleri
.......................................................................................................................................................
Yönetim Kurulunun karar sureti noter onaylı veya şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve Temsil Belgesi şirket yetkililerince imzalanıp kaşelenerek imzalayanın imza sirküleri eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR