YILDIZ SİGORTA ACENTELİĞİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

YILDIZ SİGORTA ACENTELİĞİ VE TİCARET A. Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995335
Şehir : Bursa / İnegöl
Yayınlandığı Gazeteler

İNEGÖL YILDIRIM 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
30.05.2019 12:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YILDIZ SİGORTA ACENTELİĞİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TİCARET SİCİL NO: 2608 MERSİS NO: 0965003154400018
Sayın Ortağımız;
Şirketimizin, Ortaklar Genel Kurulu 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2019 Perşembe günü saat: 12:30’da Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:13 İnegöl Bursa adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıya iştirak edebilmeleri için toplantı tarihinden en geç 1 gün önce ellerindeki hisse senetleri ile şirket merkezine müracaat ederek veya sahip oldukları hisse senetlerini banka makbuzu ile tevsik ederek giriş kartlarını almaları, vekâletnamelerini belirtilen süre içerisinde şirket merkezine tevdi etmeleri gerekmektedir.
2018 yılına ait Bilânço ve Kar-Zarar hesabı Yönetim Kurulu raporları toplantıdan en az 15 gün önce şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.
Saygılarımızla,
YILDIZ SİGORTA ACENTELİĞİ
ve TİCARET A.Ş.
GÜNDEM:
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2- Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4- 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
5- Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
7- T.T.K. ve Ana Sözleşme hükümlerine göre karın dağıtımı hakkında karar alınması,
8- Denetçi seçimi,
9- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
10- Dilekler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
YILDIZ SİGORTA ACENTELİĞİ ve TİCARET A.Ş.
Yıldız Sigorta Acenteliği ve Ticaret A.Ş.’ nin 30.05.2019 Perşembe günü saat: 12:30’da Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2.cadde No:13 İnegöl / Bursa adresinde yapılacak olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………………… vekil tayin ediyorum.
A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(özel talimatlar yazılır)
c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(özel talimatlar yazılır)
B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a)Tertip ve serisi,
b)Numarası,
c)Adet ve nominal değeri,
d)Oyda imtiyazı olup olmadığı,
e)Hamiline-Nama yazılı olduğu,
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR