BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Genel kurul toplantısına davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00821704
Şehir : Denizli / Pamukkale
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 12.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
ÜYELER
Toplantı Tarihi
:
28.06.2018 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
Ticaret Sicil No : 13798
Ticaret Unvanı : Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Asmalıevler Mahallesi, Taşgeçit Caddesi, No:2, Pamukkale, Denizli


Genel Kurul Toplantısına Davet;


Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 07.06.2018 tarih ve 2018/17 sayılı kararına istinaden; 28/06/2018 tarihinde, saat: 11:00 ’de, Asmalıevler Mahallesi, Taşgeçit Caddesi, No:2, Pamukkale, Denizli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları 08.02.2018 tarihinden beri şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmakta olup işbu husus 22.02.2018 tarih ve 9522 sayılı Ticaret Sicil Gazete’sinde de yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.


Bereket Enerji Üretim
Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Ceyhan Saldanlı - Ali YağlıBEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞIRKETI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
  2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
  3. Kısmi Bölünme Sözleşmesi’nin ve Kısmi Bölünme Raporu’nun Genel Kurul onayına sunulması ve onaylanması,
  4. Kısmi bölünme işleminin onaylanması,
  5. Devralan Şirket nezdinde çıkarılacak hisselerin bölünün şirket konumundaki Şirketimiz’in ortaklarına payları oranında verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
  6. Kısmi bölünme nedeniyle Devralan Şirket Göktaş Hes Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde çıkarılacak hisselerinin Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında verilmesi nedeniyle Şirketimiz nezdinde kısmi bölünme konusu kadar sermaye azaltımı gerçekleştirilmesine,
  7. Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi,


MEVCUT METİN:
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 6- Şirketin sermayesi 300.000.000,00.-TL’dır. Bu sermayenin her biri 10,00.-TL kıymetin de 30.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır.
Yönetim kurulunun alacağı karar ile hisse senetlerini dilediği miktarda ve dilediği meblağdaki kupürler halinde bastırılabilir. Hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Sermaye Miktarı (TL) Hisse Adedi
Tümaş Mermer San. Tic. A.Ş 149.288.310,00 14.928.831
Elsan Elektrik Ger. San.ve Tic. A.Ş 149.288.310,00 14.928.831
Ceyhan Saldanlı 582.770,00 58.277
Ali Yağlı 582.770,00 58.277
Mehmet Akif Gül 170.980,00 17.098
Lider Plastik San. Tic. A.Ş. 11.530,00 1.153
Kocaer Demir San. Tic. Ltd. Şti. 11.530,00 1.153
Alper Tekstil San. Tic. A.Ş. 3.760,00 376
Küçüker Tekstil San. Tic. A .Ş. 12.230,00 1.223
İnceoğlu Makine Tic. San. A.Ş. 11.880,00 1.188
Ozanteks Tekstil San. Tic. A.Ş. 9.260,00 926
Er-Bakır A.Ş. 1.230,00 123
Modül Mermer San. Tic. A.Ş. 810,00 81
Polat Turizm Halıcılık ve Tic. 670,00 67
Acıselsan Acıpayam Selüloz San. 1.260,00 126
Çolakoğlu Mermercilik Ltd. Şti. 1.160,00 116
Çobanlar Mermer Mad. Tur. Tic. 1.160,00 116
Entaş Mermer San. Tic. A.Ş. 1.160,00 116
Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş 11.530,00 1.153
Profil Uluslararası Turizm İşl. 1.160,00 116
Oruçoğlu Mermer San. A.Ş. 1.160,00 116
Özçınar Elektrik Malz. Mad. San. 1.160,00 116
Bilal Sabuncu Yağ San. A.Ş. 730,00 73
Tuğcular Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. 1.160,00 116
Milpa Ticari Sın. Ür. Paz. A.Ş. 1.160,00 116
Seç Mermer Mad. San .A.Ş. 1.160,00 116


TADİL METNİ:
SERMAYE ve HİSSE SENETLERİ
MADDE 6-

Şirketimizin sermayesi 133.772.880,00 TL’dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL değerde 13.377.288.000 adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 300.000.000,00 TL’nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa azaltılan 166.227.120,00 TL, Şirket bünyesinde yer alan Göktaş Üretim İşletmesi’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”)’nun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20. maddesi, 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliğ, 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ”, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri dairesinde kısmi bölünme suretiyle Denizli Ticaret Sicil Memurluğu’na 40555 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Göktaş Hes Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne devri nedeniyle Şirket nezdinde, bölünmeye konu Göktaş Üretim İşletmesi’nin net kayıtlı değeri olan 166.227.120,0 TL tutarından karşılanmıştır. İşbu durum 27/03/2018 tarih ve YMM 544/2018-26 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket sermayesinin ve payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı Sermaye Payı (TL) Pay Adedi
Bereket Enerji Grubu A.Ş 133.741.122,32 13.374.112.231,83
Fehmi Saldanlı 3.009,89 300.988,98
Lider Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.141,34 514.133,77
Kocaer Demir San. Tic. Ltd. Şti 5.141,34 514.133,77
İnceoğlu Makine San. ve Tic. A.Ş. 5.297,41 529.740,60
Ozanteks Tekstil A.Ş. 5.805,74 580.574,30
Polat Turizm Halıcılık ve Tic. A.Ş. 298,76 29.875,94
Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş. 561,85 56.184,61
Çobanlar Mer. Mad. Tur. Tic. İnş. A.Ş 517,26 51.725,51
Entaş Mermer San. ve Tic. A.Ş. 517,26 51.725,51
Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş. 5.141,34 514.133,77
Bilal Sabuncu Yağ. San A.Ş. 325,51 32.551,40
TOPLAM 133.772.880,00 13.377.288.000


Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu alacağı karar ile hisse senetlerini dilediği miktarda ve dilediği meblağdaki kupürler halinde bastırabilir.

  1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının tescil ve ilanına karar verilmesi,
  2. Dilekler ve kapanış.


Ek. Vekaletname

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi’nin 22/08/2018 tarihinde saat:11:00’'da Asmalıevler Mahallesi, Taşgeçit Caddesi, No:2, Pamukkale, Denizli adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. Vekaletnameyi ve imza sirkülerini __________________ numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR