POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Genel kurul toplantısına davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788148
Şehir : Kocaeli / Dilovası
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 13.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri
Toplantı Tarihi
:
15.05.2018 14:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ticaret Sicil No : 5769 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)

Adres : Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad.No:7 Dilovası/KOCAELİ

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

15.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2018 tarih 2018/03 no’ lu kararı gereğince; ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2018 Salı günü Saat 14:00’da, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS’ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.polisanholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

  • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
  • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
  • EGKS’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2017 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce MKK’nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Şirketimiz internet adresi olan www.polisanholding.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca söz konusu yıllık rapor Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,

3-2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor

özetinin okunması ve müzakeresi,

4-2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi’nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

7-2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,

8-Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

9-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10-Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

11- Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15-Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16-Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Polisan Holding A.Ş.’nin 15 Mayıs 2018 Salı günü, saat 14:00’da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1

Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2

Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,

3

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi’nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

7

2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,

8

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

9

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

10

Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi

11

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,

12

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15

Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16

Dilekler ve kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR