ÇEMBERCİLER YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00689530
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 31.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Genel Kurul Toplantısı ve gündem maddeleri
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇEMTAŞ ÇEMBERCİLER YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


Ticaret Sicil No: Bandırma, 5011
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının T.T.K.’nun 414. maddesi gereğince
17/11/2017 Cuma günü saat 15.00’de Şirket Şubesinin bulunduğu Bandırma, 600 Evler Mahallesi, 1351 Sokak, No:13 adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
2016 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul Toplantısından en az iki hafta önce Bandırma, 600 Evler Mahallesi, 1351 Sokak, No:13 Şirket şube adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkartılan vekaletname ile vekillerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
17/11/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarının imzalanması için yetki
verilmesi,
2- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2016 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile
ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
4- 2016 yılı itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi husussunun müzakeresi ve karara bağlanması,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
6- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
7- Şirket Sermayesinin 50.000,00 TL (Ellibin) Türk Lirası’ndan, 335.000,00 TL (Üçyüzotuzbeşbin) Türk
Lirası’na çıkartılarak, Ana Sözleşmenin 7.Maddesi (Sermaye)’nin değiştirilmesi husussunun oylanması,
(Sermaye artışındaki 285.000,00 TL (İkiyüzseksenbeşbin) Türk Lirası karşılığı bedel, Şirketimizin Enflasyon
Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarından karşılanacağından, ortaklardan herhangi bir nakit bedel talep edilmeyecektir.)
8- Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen ortakların bulunması halinde, kalan hiselerin dağılımı husususnda Yönetim
Kurulu’na yetki verilmesi,
9- Dilekler, kapanış
VEKALETNAME ÖRNEĞi
Sahibi olduğum/olduğumuz …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çemtaş Çemberciler Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ‘nin 17/11/2017 tarihinde saat 15.00’de Bandırma, 600 Evler Mahallesi , 1351 Sokak, No:13 adresinde gerçekleştirilecek 2016 yılına ait olağan/olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………..’nu vekil tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren
Adı/Soyadı :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bahadır Çenberci

ÇEMTAŞ ÇEMBERCİLER YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ


ÇEMTAŞ ÇEMBERCİLER YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi’nin 7. maddesinin değiştirilmesine dair Ana Sözleşme değişikliği tasarısıdır.

ESKİ ŞEKİL
Sermaye
Madde 7 –
Şirketin Sermayesi 50.000,00 TL (Ellibin) Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermaye, her biri
25,00 TL (Yirmibeş) Türk Lirası kıymetinde 2.000 (İkibin) adet hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000,00 TL (Onbin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 1.600 (Binaltıyüz) hisseye karşılık olan 40.000,00 TL (Kırkbin) Türk Lirası Enflasyon Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır.
Sermayeye ilave edilen Sermaye Düzeltmesi olumlu farkları karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.
Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri bastırılmamışsa dahi hisseler nama yazılı olup, nama yazılı hisselerin devri hükümlerine göre devredilir. İster hisse senedi bastırılmış olsun isterse çıplak nama yazılı hisse söz konusu olsun, her türlü hisse devrinin Şirkete karşı geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanununun 491 ve 492 nci maddelerine göre yönetim kurulunun onayı ve pay defterine kaydı şarttır.
Hisse senetlerinin kaç liralık küpürler halinde bastırılacağına Yönetim Kurulu karar verir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YENİ ŞEKİL
Sermaye
Madde 7 –

Şirketin Sermayesi 335.000,00 TL (Üçyüzotuzbeşbin) Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 25,00 TL (Yirmibeş) Türk Lirası kıymetinde 13.400 (Onüçbindörtyüz) adet hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000,00 TL (Ellibin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 11.400 (Onbirbindörtyüz) hisseye karşılık olan 285.000,00 TL (İkiyüzseksenbeşbin) Türk Lirası Enflasyon Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır. Enflasyon Sermaye Düzeltmesi olumlu farkı 21/09/2017 tarih, 2017-001 sayılı Balıkesir SMMM odası 10202487 ruhsat nolu İhsan Şen’in raporu ile tespit edilmiştir.
Sermayeye ilave edilen Sermaye Düzeltmesi olumlu farkları karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.
Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri bastırılmamışsa dahi hisseler nama yazılı olup, nama yazılı hisselerin devri hükümlerine göre devredilir. İster hisse senedi bastırılmış olsun isterse çıplak nama yazılı hisse söz konusu olsun, her türlü hisse devrinin Şirkete karşı geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanununun 491 ve 492 nci maddelerine göre yönetim kurulunun onayı ve pay defterine kaydı şarttır.
Hisse senetlerinin kaç liralık küpürler halinde bastırılacağına Yönetim Kurulu karar verir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Bahadır Çenberci Nihal Çenberci Serpil Çenberci
T.C.33127026790 T.C. 33103027582 T.C. 33055029108

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR