ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul çağrısı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944984
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay sahipleri ve ortaklar
Toplantı Tarihi
:
11.03.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


Ticaret Sicil No: 2988
Ticaret Unvanı: ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Hoşnudiye Mh. K.M.P. Cad. No:11 Eskişehir
Genel Kurul Toplantısına Davet;


Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.02.2019 tarihli, 5 nolu almış olduğu karara istinaden; 11.03.2019 tarihinde, saat: 10:00’da, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı 14.Cadde No:10 ESKİŞEHİR adresindeki Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Binası adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.


GÜNDEM:

1. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısının açılması,
2. Genel Kurul Başkanlığının oluşturulması,
3. Toplantı Başkanına toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
4. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
6. 2018 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2018 mali yılını denetlemek üzere atanan bağımsız denetçi Güney Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.’nin ibrasının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının Esas sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi, karara bağlanması ve Yönetim Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve primlerinin tespiti,
10. 2018 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
11. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi,
12. Türk Ticaret Kanununun 395 nci ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. Şirket Esas Sözleşmesinin 9 ve 12’nci Maddelerinin tadil edilmesi ( Tadil Metni 1.Esas sözleşmenin 9’uncu Maddesinde yer alan “Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir” ibaresinin çıkarılması, 2. 12’nci Maddede yer alan “Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda murahhas üyedir. Yönetim Kurulu yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına devretmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı şirketi tek başına temsil yetkisine sahiptir”) ibaresinin çıkarılması ve “ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi birinin talebi üzerine veya gerek görmesi durumunda, talebe gerek olmaksızın Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmaya yetkilidir” ibaresinin eklenmesi.)
14. Dilek – Temenniler ve kapanış,

VEKALETNAME


ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Sahibi olduğum …………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 11.03.2019 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde no:10 – Eskişehir Eti Gıda Yönetim binası adresinde saat 10:00 da yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………….…………… vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmzaNOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR