ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCACARET A. Ş

ASELSAN 44. Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCACARET A. Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00969031
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 25.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve ortaklar
Toplantı Tarihi
:
26.04.2019 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. A. Ş
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Şirketimizin 2018 faaliyet dönemi ile ilgili 44. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Nisan 2019, Cuma günü, saat 14.00’te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

2018 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) ve www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29.08.2012 tarih, 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

44.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

2. 2018 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3. 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.

4. 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

6. 2018 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.

9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.

10. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, şirket esas sözleşmesinin “Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı” başlıklı

11. maddesi ve “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.

11. 2018 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.

13. 2019 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

14. 2019 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.

16. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26 Nisan 2019, Cuma günü, saat 14.00’te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisinde yapılacak

44. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili

olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan..............................................................’yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen

seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet

şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi
1)
2)

3)

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Grubu:

b) Adet-Nominal değeri:

c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün

vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmza:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR