ACAR REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.

Acar Reklam Hizmetleri A.Ş. olağan genel kurul toplantısı

ACAR REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00986516
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 25.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
20.05.2019 14:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ACAR REKLAM HİZMETLERİ A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2019 tarihinde saat 14:30’de Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak, No:29, 34394, Esentepe, Şişli – İstanbul adresinde aşağıdaki gündem üzerinde akdedilecektir. Finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket Merkezi’nde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulacaktır.
Genel Kurul toplantısına ortaklarımız asaleten veya vekaleten katılabilecektir. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için imzası noterlikçe tasdik edilmiş aşağıdaki yer alan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet pay sahiplerimize ilanen duyurulur.
ACAR REKLAM HİZMETLERİ A.Ş
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi ve genel kurul toplantı tutanaklarının ve
belgelerinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporunun okunması , gerekli açıklamaların yapılması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası konusunda karar oluşturulması,
5. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin okunması ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri veya Huzur Haklarının belirlenmesi,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396’ıncı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hakkında karar alınması,
9. Dilek ve temenniler,kapanış.
Vekaletname Örneği:
Pay sahibi olduğum Acar Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 20.05.2019 tarihinde
saat:14:30’da Gazeteciler Sitesi, Keskin kalem Sokak, No:29, 34394 Esentepe, Şişli –
İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’n u temsilci tayin ettim.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR