ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
27.07.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacaktır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415‘inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’n den (Merkezi Kayıt Kuruluşu) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına; fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.adese.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.adese.com.tr internet adresinde ve şirketimizin Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokak No: 4 Selçuklu/Konya adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla.

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
8. Belirlenen sayıya göre 1/2 oranındaki Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 7’nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların arasından, bağımsız üyeler dahil kalan üyelerin genel kurulca gösterilecek adayların arasından seçilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait “Ücretlendirme Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
12. Türk Ticaret Kanunu’nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Dilek ve Görüşler.


ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Adese Alışveriş Merkezleri A.Ş.’nin 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 14.00 de Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya) adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ………….........................…….………………………. Vekil tayin ediyorum.


Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1) Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ

KABUL

RED

MUHALEFET

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6. 2019 Yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi

8. Belirlenen sayıya göre 1/2 oranındaki Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 7’nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların arasından, bağımsız üyeler dahil kalan üyelerin genel kurulca gösterilecek adayların arasından seçilmesi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

12.Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14. Dilek ve Görüşler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.
1) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2) Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ İŞARETLEYEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
Adresi: .....................................................................................................................
İMZASI Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR