DİYARBAKIR 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Üçüncü haciz ihbarnamesi (bildirim)

DİYARBAKIR 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00682414
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 20.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/3811 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Hak sahipleri ve 3. şahıslar

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

DİYARBAKIR

7. İCRA DAİRESİ

2014/3811 ESAS

ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ (BİLDİRİM)

1. Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi : MEHMET DURMAZ ( T.C. **********) HAŞMET-FEYZİYE Oğlu 26.09.1975 D.Tarihli

2. Alacaklının ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve adresi : VEDAT KILIÇ, 32026405934TC Nolu,
Av. Şeyhmus Değirmenci
Lise Cad. 4.Sk. İpsan 7 Apt. Kat: 1/4 Yenişehir/Diyarbakır

3. Borçlunun ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve adresi : 1- MESUT YARAMIŞ, 25741621772TC Nolu, Mehmet Reif - Kiymet oğlu/kızı, 21/05/1980 D.Tarihli
Peker Mah. 5058 Sk. No:9 İç Kapı No:1Karabağlar / İZMİR

2- DURMAZ SİGORTA LTD ŞTİ, 3160307919Vergi Nolu,
Vekili Av. ErolDurmaz Dk Selahattin Yazıcı Oğlu Cad. Adliye Yanı Karakoç Plaza No. 24 Kat: 5 No: 68Yenişehir / DİYARBAKIR

4. Haczin neye ilişkin olduğu hangi
miktar için yapıldığı : 51.534,05, TL (faiz ve masraflar hariç) -Doğmuş Hak ve Alacaklar Doğacak Hak ve Alacaklar

5. İkinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi :
Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı 51.534,05 TL (Faiz ve masraflar hariç) üzerine ve giderlerle birlikteborçtan dolayı haciz konularak yapılan ikinci ihbara rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (22) gün içinde borcu icra dairesine ödemeniz veya malı aynı sürede teslim etmeniz; ihbarnamenin tebliğinden itibaren (22) gün içinde takibin yapıldığı veya kendi yerleşim yerinizin bulunduğu yer mahkemesinde menfi tespit davası açabileceğiniz ve bu davayı açtığınıza dair belgeyi, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren (20) gün içinde ilgili icra dairesine vermeniz; dava açmaz veya davayı açtığınızı gösterir belgeyi vermemeniz halinde ise ihbarnamenin tebliğinden itibaren (15) gün içinde zimmetinizde sayılan borcu haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız veya elinizde sayılan malı icra dairesine teslim etmeniz; aksi halde cebri icra yolu ile borcun tahsil edileceği veya malın aynen alınacağı ihtar olunur.*
(İİK m.89)
İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR090001500158007296387019

(*) İlgili 89'uncu maddenin 3, 4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır.

* Madde 89/2, 3, 4, 5-Üçüncü Şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedindeveya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihtarname ile bildirilir. Bu ikinci ihtarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı madde de belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR