BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00852845
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 16.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/254 Esas
Tebligat Muhatabı
:
OZAN AKOT

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2016/254 Esas

İ L A N

Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından sanık OZAN AKOT hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden , mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;

HÜKÜM:
A)1-Sanığın işlemiş olduğu bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermilerin bulundurmak suçunu işleniş biçimi sanığın amaç ve saiki dikkate alınarak 6136 sayılı yasanın 13/5 maddesi delaletiyle6136 sayılı yasanın 13/1 maddesi uyarınca1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,
2-Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine taktiri indirim sebebi kabul edilerek verilen cezanın 5237 S.Y.nın 62 md gereğince taktiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 10 ay hapis ve25 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,
3-Sanığa verilen 25 gün adli para cezasının TCK 52. maddesi uyarıncasanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri dikkate alınarak, 1 günü takdiren 20 TL hesabı ile 500.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
4-SANIĞIN SONUÇ OLARAK 10 AY HAPİS CEZASI VE 500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5-Oluşa ve kapsama göre sanığın cezasından başkaca artırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,
6-Sanığa verilen adli para cezasının miktarının düşük olması nedeniyle TCK 52/4 maddesi uyarınca taksitlendirilmesine yer olmadığına,
7-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (d), (e) bentlerindeki hakları kullanmaktan aynı Kanun'un 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendindeki hakları kullanmak yönünden ise kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından aynı Kanun'un 53/3. maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar; diğer kişiler bakımından TCK'nın 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararının gözetilmesine,
8-Sanığın adli sicil kaydına göre kasıtlı suçtan tekerrüre esas olmayan 3 aydan fazla mahkumiyetinin bulunduğu anlaşılmakla, yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında verilen hükmün 5271 sayılı CMK nun 231/5-6 maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,
9-Sanığın adli sicil kaydına göre kasıtlı suçtan tekerrüre esas olmayan 3 aydan fazla mahkumiyetinin bulunduğu anlaşılmakla,suç işleme eğilimi dikkate alınarak mahkememizce sanığı verilen hapis cezasının ertelenmesi halinde suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığından, sanık hakkında verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK nun 51.maddesi uyarınca ertelenmesine yer olmadığına,
10-Sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde kasıtlı suçtan mahkumiyetlerinin bulunduğu ve suç işlemeye eğilimli olduğu anlaşılmakla, hakkında verilen kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK nun 50/1 maddesi uyarınca adli para cezası veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,
11-Mahkememiz kararı kesinleştiğinde Kapatılan 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/4515 esas, 2012/3477 karar sayılı dosyasına hükmün açıklanmasının hususunda gereğinin takdir ve ifası mahkemesine ait olmak üzere ihbarda bulunulmasına,
B)1-Sanığın müştekiye yönelik KASTEN YARALAMA suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 86/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
2-Sanığın eylemini silahla gerçekleştirmiş olması nedeniyle cezasında 5237 sayılı TCK’nın 86/3-e maddesi gereğince yarı oranında artırım yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
3-Kasten yaralama neticesinde mağdurun vücudunda 2.derecede kemik kırığı meydana gelmiş olması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 87/3 maddesi uyarınca kırığın hayati fonksiyonlardaki etkisi dikkate alınarak sanığın cezasında takdiren 2/12 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
4-Sanığın yargılama sürecindeki olumlu tavırları lehine indirim sebebi kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,
5-Oluşa ve kapsama göre sanığın cezasından başkaca artırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,
6-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (d), (e) bentlerindeki hakları kullanmaktan aynı Kanun'un 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendindeki hakları kullanmak yönünden ise kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından aynı Kanun'un 53/3. maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar; diğer kişiler bakımından TCK'nın 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararının gözetilmesine,
7-Sanığın adli sicil kaydına göre kasıtlı suçtan tekerrüre esas olmayan 3 aydan fazla mahkumiyetinin bulunduğu anlaşılmakla, yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında verilen hükmün 5271 sayılı CMK nun 231/5-6 maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,
8-Sanığın adli sicil kaydına göre kasıtlı suçtan tekerrüre esas olmayan 3 aydan fazla mahkumiyetinin bulunduğu anlaşılmakla,suç işleme eğilimi dikkate alınarak mahkememizce sanığı verilen hapis cezasının ertelenmesi halinde suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığından, sanık hakkında verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK nun 51.maddesi uyarınca ertelenmesine yer olmadığına,
9-Mahkememiz kararı kesinleştiğinde Kapatılan 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/4515 esas, 2012/3477 karar sayılı dosyasına hükmün açıklanmasının hususunda gereğinin takdir ve ifası mahkemesine ait olmak üzere ihbarda bulunulmasına,
10-Büyükçekmece C.Başsavcılığı Adli emanetin 2015/2977 sırasında kayıtlı eşyaların TCK 54/4.maddesi uyarınca müsaderesine, adli emanetin 2015/3358 sırasında kayıtlı ve 2015/3056 sırasında kayıtlı adli emanetlerin delil olarak dosya içerisinde saklanmasına,
11-Yargılama sırasında yapılan 6 tebligat gideri 64 TL ve 100 TL Adli Tıp Rapor ücretinden oluşan toplam 164 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline,
Dair, tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı veya zabit katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylattırılmak sureti ile yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelenmek ve İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ ve ihtar olunur. 13/08/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR