ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme gerekçeli kararının ilanen tebliği

ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096448
Şehir : Malatya / Arapgir
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 06.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/99 Esas
Tebligat Konusu
:
Malatya ili Arapgir ilçesi Kaynak mahallesi 131 ada 48 parsel sayılı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Hacı Hasan oğlu MEHMET ÖZKÖK ve Hacı Hasan kızı HAVA ÖZGÜR

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ARAPGİR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/99

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma davası olan dava konusu Malatya ili Arapgir ilçesi Kaynak mahallesi 131 ada 48 parsel sayılı taşınmazın malikleri olan Hacı Hasan oğlu MEHMET ÖZKÖK ve Hacı Hasan kızı HAVA ÖZGÜR'ün yapılan tüm araştırmalarına rağmen adresleri tespit edilemediğinden Mahkememizce verilen karar ilan olunur.


TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
ARAPGİR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2018/99
KARAR NO : 2019/113
HAKİM : Ahmet Harun YILMAZ 179701
KATİP : Göknur GÖNÜLTAŞ 182894
DAVACI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 1238545962578452
VEKİLİ : Av. AHMET AYDIN - 2.Harput Caddesi Harput İş Merkezi Kat 4 D.1623100 Elazığ Merkez/ ELAZIĞ
DAVALILAR : 1- HAVA ÖZGÜR
2- MEHMET ÖZKÖK
DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
DAVA TARİHİ : 07/09/2018
KARAR TARİHİ : 18/09/2019
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 18/09/2019
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) Davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu 07/09/2018 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; 154 KV Keban Şalt 2 Malorsa Eİ hattının yapımı dolayısıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ yönetim kurulunca 04/03/2013 tarih ve 8-112 sayılı kamu yararı kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 15/03/2013 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiğini, dava konusu Malatya ili Arapgir ilçesi Kaynak mahallesi 131 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 4.136,01 m2'lik kısmında can ve mal emniyetinin temini amacıyla kamulaştırma yoluyla TEİAŞ Genel Müdürlüğü yararına daimi irtifak hakkının tesisinin gerektiğini, idarelerince Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılan çalışmalarda 13.144,81 TL kıymet takdirinin yapıldığını, taşınmaz maliklerinin pazarlığa çağrılmasına rağmen anlaşmanın sağlanamadığı, açıklanan sebeplerle TEİAŞ Genel Müdürlüğü yararına daimi irtifak hakkının tesisi ile tapuya kayıt ve tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava dilekçesinin ekinde kamu yararı kararı ve bu kararın onayı, kamulaştırma bedeline ilişkin kıymet takdir raporu, kayıt maliklerine gönderilen uzlaşma çağrı kağıtları ve bu kağıtların tebliğine ilişkin evrakların yer aldığı görülmüştür.
Davalılara dava konusu taşınmazın Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması istenildiği, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açmadıkları veya yürütmeyi durdurma kararı almadıkları takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın davacı idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin davalılar adına Ziraat Bankası Arapgir şubesinde depo edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiğine ilişkin meşruhatlı davetiye ilanen tebliğ edilmiş, davalılarca açılan davaya cevap verilmemiş ve duruşmalara iştirak edilmemiştir.
Arapgir Tapu Sicil Müdürlüğü'nemüzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın/taşınmazların, tapu kaydı, hisseli oranları ve kadastro tespit tutanağının gönderilmesi ve dava konusu taşınmaza 2942 sayılı Kanun'un 31/1-b maddesi uyarınca taşınmazın devir, ferağ ve temlikinin önlenmesi için kamulaştırmada davalıdır şerhinin işlenmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
Malatya Kadastro Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Dava konusu taşınmaza/taşınmazlara ait komşularını gösterir birleşik krokileri ile köşe koordinatlı krokilerinin mahkememize gönderilmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
Arapgir Belediye Başkanlığı'na müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın/taşınmazların, dava tarihi itibariyle; imar planı içinde olup olmadığının, imar planı içinde ise ilk olarak imara alınış tarihinin, planın ölçeği (1/1000-1/5000), türünün (nazım-uygulama), plandaki konumunun ve özellikle bu plana açık bir şekilde alınış amacının, Belediye veya mücavir alan sınırları içinde olmakla beraber tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden (yol, su, elektrik, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma vb gibi) yararlanıp yararlanmadığı ile özellikle etrafının meskûn olup olmadığının, Belediye nazım imar planı içinde ise bu plan içine alındığı tarih ve plandaki konumunun, hangi amaçla plan kapsamına alındığının, yerleşim merkezlerine uzaklığının, sınırları ve mücavir alan içinde yer aldığı belediyenin nüfus ve yapılaşma yoğunluğunun, genişleme hızının, taşınmazın altyapı hizmetlerine yakınlığının, ulaşım imkanları, kullanma biçimi itibariyle iskan amacına yönelik yapılaşma imkanları, bu verilere göre taşınmazın nazım planının hazırlanma amacı olan uygulama imar planı kapsamına alınmasının yakın bir olasılık olup olmadığının ve 2018 yılı emlak vergi beyan değerlerinin mahkememize gönderilmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
Arapgir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak dava konusutaşınmazın/taşınmazların, köyde bulunması nedeniyle tarım arazisi niteliği taşıması ihtimaline karşı; dava tarihi itibariyle dava konusu taşınmazın/taşınmazların, mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirin hesaplanması açısından,taşınmazda münavebe usulü ile zirai faaliyet yapılıp yapılmadığının, yapılıyorsahangi ürünlerin münavebe usulü ile ziraatının yapıldığının, dekara yıllık asgari ve azami verim miktarının, dekara üretim giderlerinin ve toptan satış fiyatlarının ve bu hususta düzenlenecek veri cetvellerinin, sulu tarım arazisi mi yoksa kuru tarım arazisi mi olduğunun sorulmasına, Arapgir yöresinde 2014-2015-2016-2017 ve 2018 yılı itibariyle bir dekara biçer döver ile hasat yapılması durumunda bir dekarın hasadı için ne kadar ücret alındığına ilişkin belgelerin mahkememize gönderilmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
DSİ 92.Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak dava konusutaşınmazın/taşınmazların, sulu tarım arazisi mi kuru tarım arazisi mi olduğu hususunun mahkememize bildirilmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
Malatya Şeker Fabrikası Şefliğine müzekkere yazılarak şeker pancarının 2014-2015-2016-2017 ve 2018 yılıitibariyle alım fiyatlarının mahkememize bildirilmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Malatya Ajans Amirliği'ne müzekkere yazılarak arpa, buğday gibi ürünlerin kg/TL fiyatlarının mahkememize bildirilmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
Arapgir Ziraat Odası Başkanlığına müzekkere yazılarak Malatya İli ve Arapgir İlçesi ile civarında pancar, patates, buğday, korunga, arpa, mercimek gibi mahsullerin 2014-2015-2016-2017 ve 2018 yılı üretimgiderlerinin mahkememize bildirilmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazda/taşınmazlarda yetişen mahsullerin verim durumları ile ilgili bilimsel herhangi bir çalışma olup olmadığının, varsa araştırma sonuçlarının bir suretinin mahkememize gönderilmesi istenilmiş olup gelen cevabi yazı dosya arasına konulmuştur.
Basın İlan Kurumu'na yazılan müzekkere yazılarak kamulaştırma ilanları Türkiye genelinde yayın yapan Takvim Gazetesi'nin 28/01/2019 tarihli sayısı ve Malatya ilinde yayın yapan Busabah Gazetesi'nin 28/01/2019 tarihli sayısında yayımlanmıştır.
Mahkememizce mahallinde dava konusu taşınmaz başında 26/04/2019 tarihinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Listesine kayıtlı olan Fen bilirkişisi , Ziraat Bilirkişisi , Elektrik Bilirkişisi, İnşaat Bilirkişisi veSPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi eşliğinde keşif icra edilmiştir.
Mahkememizce keşif sırasında yapılan gözlemde; taşınmaz üzerinde elektrik direği bulunmadığı, yalnızca enerji nakil hatlarının bu taşınmaz üzerinden geçtiği, taşınmazın tarla vasfında olduğu, taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı veya ekonomik değer taşıyan meyve ağacının bulunmadığı, taşınmazın etrafında herhangi bir yerleşim yeri bulunmadığı ve etrafının meskun olmadığı, taşınmazın arsa olarak kullanılmaya elverişli olmadığı, taşınmazın üzerinde ve çevresinde yapılan gözlemde herhangi bir suluma kaynağının bulunmadığı, taşınmazın bu haliyle kuru tarım arazisi olduğu, taşınmazın üzerinin sürülü olmadığı ve herhangi bir ürünün ekili olmadığı, taşınmazın mevcut haliyle işlemeli tarıma elverişli olduğu, taşınmazın değerini etkileyecek başkaca herhangi bir unsurun bulunmadığı gözlemlenmiştir.
Mahalle Muhtarı keşif mahallindeki beyanında: ''Bana göstermiş olduğunuz dava konusu taşınmaz sahipleri tarafından tarla olarak kullanılmaktadır, bu taşınmaz ve köydeki diğer çevre taşınmazlar üzerinde arpa, buğday, nohut gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır, dava konusu taşınmazın üzerinde veya çevresinde herhangi bir sulama kanalı bulunmamaktadır, taşınmaz kuru arazi vasfındadır, bu bölgede taşınmazların dönümünün değeri ortalama 1500-2000 TL arasındadır, taşınmazın değerini etkileyecek başkaca herhangi bir unsur yoktur, taşınmazın arsa olarak kullanılması mümkün değildir'' demiştir.
Fen bilirkişisinin düzenlemiş olduğu 02/05/2019 tarihli bilirkişi raporu dosya arasına konulmuştur.
Bilirkişi Kurulu'nun düzenlemiş olduğu 10/05/2019 tarihli bilirkişi raporu dosya arasına konulmuştur.
Davacı tarafça bilirkişi kurul raporunda kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 3.343,67 TL Ziraat Bankası Arapgir Şube Müdürlüğü'nde mahkememiz adına açılan 2018/99 esas kamulaştırma bedeli açıklamalı hesaba depo edilmiştir.,
Mahkememizce araştırılacak ve incelenecek başkaca bir husus kalmadığından açık yargılamaya son verilerek hüküm tesis edilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Dava Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) talebine yöneliktir.
Dava dilekçesine ekli belgelerden de anlaşılacağı üzere usulüne uygun olarak kamu yararı kararı alınarak bu karar yine usulünce onaylanmış, davalılara gönderilen uzlaşma çağrı kağıtları davalılara usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen davalılar ile anlaşma sağlanamadığından eldeki davanın açıldığı görülmüştür.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4/1.maddesi: ''Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir.'' şeklinde düzenlenmiştir.
Mahkememizce mahallinde yapılan gözlemde dava konusu taşınmazın fen bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere 4.136,01 m2'lik kısmından enerji nakil hattının geçtiği, davalılara usulüne uygunolarak yapılan tebligata rağmen kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açılmadığı veya yürütmeyi durdurma kararı alınmadığı anlaşılmakla kamulaştırma işleminin kesinleştiği ve kamulaştırma bedelinin tespiti gerekmiştir.
Dosyaya sunulan bilirkişi kurulunun düzenlemiş olduğu 10/05/2019 tarihli bilirkişi raporu incelendiğinde; taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde bulunmasından dolayı davanın açıldığı tarih olan 2018 yılı verilerine göre taşınmazın değerinin münavabe usulüne göre belirlendiği, taşınmazda enerji nakil hatlarının geçirilmesinden dolayı meydana gelecek değer kaybının Yargıtay 5.Hukuk Dairesi'nin yerleşik içtihatları uyarınca belirlendiği, taşınmaz kuru tarım arazisi olduğundan kapitalizasyon faiz oranının yerleşik yüksek yargı içtihatları uyarınca %5 olarak hesaba katıldığı, taşınmazda objektif değer artışı uygulanmasını gerektirecek herhangi bir unsurun bulunmadığı, dava konusu taşınmazda daha önceden kurulmuş irtifakın taşınmazda meydana getireceği değer kaybı da gözetilerek davalıların paylarına düşen kamulaştırma bedelinin 3.343,67 TL olarak belirlendiği görülmüştür.
Bilirkişi kurulu tarafından belirlenen kamulaştırma bedeli idarenin kıymet takdirinden düşük olduğu için söz konusu bedelin Ziraat Bankası Arapgir Şube Müdürlüğü'nde açılacak vadesiz bir hesaba depo edilmesi için davacı tarafa süre verilmiş ve kamulaştırma bedelinin deposu sağlanmıştır.
Buna göre dava konusu Malatya ili Arapgir ilçesi Kaynak mahallesi 131 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 4.136,01 m2'lik kısmında davacı TEİAŞ GEnel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisine ve 3.343,67 TL kamulaştırma bedelinin karar ile birlikte derhal hak sahiplerine ödenmesine karar verilmesi gerekmiştir.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/8.maddesi uyarınca dava 4 ay içerisinde (07/09/2018 tarihi dava tarihi olduğundan 07/01/2019 tarihine kadar) sonuçlandırılmadığından 08/01/2019 tarihinden hüküm tarihine kadar işletilecek yasal faizin davacı idareden alınarak hak sahiplerine verilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerektiğinden yapılan yargılama giderlerinin davacıya yükletilmesine karar verilmiştir.
Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirmekle vekalet ücreti verilip verilmeyeceğinin yargısal içtihatlar doğrultusunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yargıtay 5.Hukuk Dairesi'nin 2018/8828 esas 2018/22744 karar sayılı 29/11/2018 tarihli kararında: ''...2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun “Giderlerin ödenmesi” başlıklı 29. maddesinde; 10 uncu madde uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, 15 inci madde uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği diğer giderlerin kamulaştırmayı yapan davacı idarece ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu bu dava sebebiyle davacı idarenin sorumlu tutulacağı giderleri madde metninde açık bir şekilde göstermiş, ancak;vekilile temsil edilen taraflar lehine hükmedilecek olan vekalet ücretinden sorumluluğa ilişkin açık bir düzenleme getirilmemiştir. Maddede geçen “bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler” ibaresinin yargılama giderlerinden olan vekalet ücretini de kapsadığının kabulüyasanın lafzına uygun düşmemektedir.
Hukuk yargılamalarında genel ilke, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi halinde yargılama sırasında yapılan giderlerin ve 6100 sayılı HMK'nun 323. maddesinde yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinin davada haksız çıkan tarafa yükletilmesidir.
Ancak;
Özel bir kanun olan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tesciline ilişkin davalar, hem tespit, hem de tescil davası niteliğinde olup bu davalarda esas amaç haklı veya haksız tarafı tespit etmekten ziyade kamulaştırma bedelinin amaca uygun olarak gerçek karşılığının belirlenmesidir. Davanın her iki tarafı da kamulaştırmaya konu taşınmazın gerçek değerinin tespitini istemektedir. Bu bağlamda tarafların ve vekillerinin yargılamadaki faaliyetleri de gerçek kamulaştırma bedelinin belirlenmesine katkı sağlamaktan ibaret olup kendine özgü yapısı olan bu dava türünde haklı veya haksız çıkan taraf yoktur. Mahkemece, tespit edilen bedelin peşin ve nakit olarak mal sahibi adına bir bankaya yatırılması halinde taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin davalı tarafa ödenmesine karar verilir.
T.C. Anayasa Mahkemesinin 2014/7060 başvuru numaralı “....kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında davalı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin”bireysel başvuru sonucu verilen 21/09/2016 tarihli kararında özetle; “başvurucunun vekili vasıtasıyla davaya katıldığı ve yargılama sürecine aktif olarak dahil olduğu, başvuruya konu kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası sonunda Mahkemenin yargılama giderlerini 2942 sayılı Kanun gereği davacı idareye yüklediği ancak başvurucu ve davacı idarenin vekille temsil edilmeleri, başvurucunun mahkemenin ödenmesine karar verdiğinden daha yüksek bir talepte bulunmuş olması ve idarenin talebe nazaran daha düşük bir bedel ödemesi sebepleriyle karşılıklı vekalet ücretine hükmettiği, bu durumda yargılama sürecinde başvurucu ile davacı idarenin karşılıklı olarak birbirlerine 1.320 TL vekalet ücreti ödenmesine karar verildiği, hükmedilen vekalet ücretlerinin taraflar için oluşturulduğu, başvurucuya da aynı miktarda vekalet ücreti ödendiği göz önünde bulundurulduğundabaşvurucualeyhinehükmedilenvekaletücretinin somut olayda başvurucunun mahkemeye erişimini engelleyecek nitelikte olmadığına ve bu nedenle adilyargılanmahakkınınihlaledildiğineilişkiniddianınaçıkçadayanaktanyoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.
T.C. Anayasa Mahkemesinin 2015/18161 başvuru numaralı aynı konuyailişkinbireysel başvuru sonucu verilen 20/09/2018 tarihli kararında da özetle; idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesinin amacının gereksiz başvuruların önlenerek dava sayısının azaltılması ve böylece kamu kaynaklarının etkili,verimli ve usul ekonomisine uygun bir şekilde kullanılmasının sağlanması olduğundan müdahalenin meşru bir amaca yönelik olduğu, hükmedilen tazminat bedeli ile vekalet ücretinin karşılaştırılmasında, başvurucular aleyhine hükmedilen maktu vekalet ücretinin ölçüsüz olmadığı bu nedenle mahkemeye erişim hakkına yönelik açık bir ihlalin bulunmadığı, kendilerini vekil ile temsil ettiren her iki taraf yararına da maktu vekalet ücretine hükmedildiği, idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesinin belirtilen amacı yanında kamulaştırma öncesi satın alma usulünü teşvik etme yönündeki işlevi de dikkate alındığında ve hükmedilen kamulaştırma bedelinin miktarı ile karşılaştırıldığında başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin şahsi olarak aşırı bir külfet yüklemediği ve ölçülü olduğu, bu nedenle mahkemeye erişim hakkına yönelik açık bir ihlal bulunmadığından, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğundan kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.
Bu itibarla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davalarının kendine özgü niteliği, bu davaların amacının haklı ve haksızı tespit etmek olmayıp kamulaştırma bedelinin amaca uygun olarak gerçek karşılığının belirlenmesi olduğu, tarafların ve vekillerinin yargılamadaki faaliyetlerinin de gerçek kamulaştırma bedelinin belirlenmesine katkı sağlamak olduğu, bu kanundan kaynaklanan yargılama giderlerini davacı idareye yükleyen 2942 sayılı Kanununun 29. maddesinde yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmadığı, T.C. Anayasa Mahkemesinin bu davalarda idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesinin başvurucunun mahkemeye erişimini engelleyecek nitelikte olmadığına ilişkin kararları ve davalı lehine de aynı miktarda vekalet ücretine hükmedildiği gözetilerek,kamulaştırma bedelinin tespitine katılan ve vekil ile temsil edilenher iki taraf için de karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ayrı ayrı maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davacı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi, doğru olmadığı gibi...'' şeklinde karar verilmiştir.
Gaziantep Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi 6.Hukuk Dairesi emsal niteliğindeki 2017/4 dosya 2017/16 karar sayılı 23/11/2017 tarihli kararında, 2017/563 dosya 2018/11 karar sayılı 08/01/2018 tarihli kararında, 2017/928 dosya 2017/667 karar sayılı 23/11/2017 tarihli kararında ve emsal nitelikteki birçok kararında kamulaştırma bedelinin düşük olması durumunda hakkaniyet gereğince davacı idareye vekalet ücreti verilmeyeceğine karar vermiştir. Aynı şekilde Gaziantep Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi 6.Hukuk Dairesi emsal niteliğindeki 2017/849 esas 2018/44 karar sayılı 19/01/2018 tarihli kararında davacı ve davalı tarafların vekillerinin bulunması halinde kamulaştırma bedelinin miktarına bakılmaksızın her iki taraf lehine de vekalet ücreti verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
Konunun Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/2.maddesi kapsamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/2.maddesinde taraf lehine hükmedilecek vekalet ücretinin davanın kabul veya reddedilen miktarından yüksek olamayacağı düzenlenmiştir. Ancak Yargıtay 5.Hukuk Dairesi emsal niteliğindeki 2015/19828 esas 2015/25298 karar sayılı 23/12/2015 tarihli kararında, 2017/968 esas 2017/9315 karar sayılı 28/03/2017 tarihli kararında ve 2017/29111 esas 2017/23191 karar sayılı 20/12/2017 tarihli kararında kamulaştırma bedeli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen maktu vekalet ücreti değerinden düşük olsa dahi kendisini vekille temsil ettiren taraf lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir.
Yukarıdaki tüm yargısal içtihatlar birlikte değerlendirildiğinde; davalıların vekilinin bulunmaması halinde kamulaştırma bedelinin düşük olduğu durumlarda hakkaniyet gereğince davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi, hem davacı idarenin hem de davalı tarafın kendisini vekille temsil ettirmesi halinde ise her iki tarafa kamulaştırma bedelinin maktu vekalet ücretinden yüksek veya düşük olmasına bakılmaksızın maktu vekalet ücreti takdir edilmesi kanaatine varılmıştır. Somut uyuşmazlıkta davalıların kendilerini vekille temsil ettirmedikleri ve kamulaştırma bedelinin düşüklüğü gözetilerek hakkaniyet gereğince kendisini vekille temsil ettiren davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine karar verilmiştir.
Açıklanan sebeplerle davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçeleri Yukarıda Açıklandığı Üzere;
DAVANIN KABULÜ İLE;
1-Malatya ili Arapgir ilçesi Malatya ili Arapgir ilçesi Kaynak mahallesi 131 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 4.136,01 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin davalı tarafın payına düşen kısmın 3.343,67 TL olduğunun TESPİTİNE,
2-Tespit edilen ve Ziraat Bankası Arapgir Şube Müdürlüğü'nde mahkememiz adına açılan TR 73 0001 0003 2537 7120 4439 87 nolu hesapta depo edilen 3.343,67 TL kamulaştırma bedeline var ise tapu kaydındaki takyidatlar da dikkate alınarak, taşınmazın tapu kaydında ki ipoteğin (hacizin) bedele yansıtılmasına, bedelin tapu kaydı ve bilirkişi kurul raporundaki değer tespit çizelgesi gözetilerek derhal hak sahiplerine ödenmesine, bu amaçla Ziraat Bankası Arapgir Şube Müdürlüğü'ne kararın ve eklerinin gönderilmesine,
3-Malatya ili Arapgir ilçesi Kaynak mahallesi 131 ada 48 parselsayılı taşınmazın4.136,01 m2'lik kısmında TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı TESİS ve TESCİLİNE,
4-02/05/2018 tarihli fen bilirkişi raporu ile krokisi, 10/05/2019 tarihli bilirkişi kurul raporu ve taşınmazın tapu kaydının kararın eki niteliğinde sayılmasına,
5-Tescil işleminin infazı amaçlı kararın ve eklerinin Arapgir İlçe Tapu Müdürlüğü'ne derhal gönderilmesine,
6-Tespit edilen kamulaştırma bedeline 08/01/2019 tarihinden hüküm tarihine kadar işletilecek yasal faizin davacı idareden alınarak davalılara verilmesine,
7-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 44,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile eksik 8,50 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, irat kaydedilecek değer takip masraflarından düşük olduğundan ayrıca harç tahsil müzekkeresi yazılmasına yer olmadığına,
8-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
9-Davalılar tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
10-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirmekle birlikte hakkaniyet gereğince davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
11-Kararın taraflara tebliğinden ve kararın kesinleşmesinden sonra artan gider avansının davacının bir banka hesabı bildirmesi halinde bu hesaba aksi halde masrafı gider avansından karşılanmak suretiyle PTT'den adreste ödemeli şekilde davacıya iadesine,
12-Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına,
Dair, tarafların yokluğunda 6100 sayılı HMK'nun 341.maddesi uyarınca tescil ve bedel yönünden KESİN olarak verilen karar açıkça okunup usulüne anlatıldı.18/09/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR