İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal işler ve yardım esasları yönetmeliği

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00521841
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 05.01.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Tüm ilgilileri

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL İŞLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî sosyal yardımlar ile engelli merkezlerinin oluşturulması, kadın ve çocuk korunma evleri açılması, meslek ve beceri kazandırma ve diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
(2)Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

Hukukî dayanak
MADDE 2- (1)Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
b) Belediye Başkanı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını,
c) Belediye Encümeni: İstanbul Büyükşehir Belediye Encümenini,
ç) Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Müdürlük: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve/veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüklerini
e) İSEM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünü
f) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
g) Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu yönetmelik kapsamında yapılacak para yada özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü yardımını,
ğ) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
h) Engelli Hizmet Birimleri: Engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere belediye bünyesinde kurulacak Engelli Merkezi içinde oluşturulan hizmet birimlerini,
ı) Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü,
i) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak aynî ve nakdî yardımları,
j) Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi yada kişileri,
İfade eder.

Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar
MADDE 4- (1) Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:
a) Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir ve bu amaçla sosyal tesisler kurabilir.
b) Bu yönetmelik kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetler, belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.
c) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.
ç) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, belediyenin mâli durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.
d) Sosyal hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.
e) Sosyal hizmetlerin ücretsiz yürütülmesi esastır. Ancak hizmetin niteliği gereği ücret alınması zorunlu olan durumlarda belediye meclisince belirlenen ücret tarifesine göre bedel alınabilir.

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar
MADDE 5- (1) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:
a) Belediye aynî ve/veye nakdî yardımda bulunabilir. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Yıl içerisinde yapılacak sosyal yardımların toplam tutarı, bütçenin %3 ünü geçemez.
b) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.
c) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak aynı ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.
ç) Belediye aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.
d) Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.
e) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mâli durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.


İKİNCİ KISIM
Sosyal Yardımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul Ve Esasları

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı
MADDE 6- (1)Aşağıda belirtilen kişilerin sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:
a) Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,
b) Belediye sınırları içindeki kamuya ait eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan muhtaç öğrenciler ( ilköğretim, lise ve yükseköğretim),
c) Afetlere maruz kalmış olup aynî ve nakdî yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

Başvuru
MADDE 7- (1)Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.
(2)Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere de re ’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi
b) İkametgâh belgesi
c) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi
ç) Gerektiğinde diğer makam ve kişilerden alınacak (engelli ise sağlık kurulu raporu, geliri ve ihtiyacı ispata elverişli belgeler gibi) Müdürlükçe lüzum duyulan bilgi ve belgeler
(2) Müdürlüğün uygun görmesi halinde, zabıta veya Müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin yardım yapılabilir. Belediye sınırları içinde oturan ve yetkili makamlarca verilmiş yeşil karta sahip kişilerden ayrıca fakirlik ihtiyaç ilmühaberi istenmez.
(3) İSEM’in hizmetleri kapsamında sunulan sosyal yardım başvurularında aşağıdaki belgeler istenir.
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi
b) % 40 ve üzeri engelli raporu
c) İkametgâh belgesi ya da Mernis Sorgulama Çıktısı
d) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi ya da kurumun görevlendirdiği uzmanlar tarafından düzenlenen Sosyal İnceleme Raporu


İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme Ve Değerlendirme

Başvuruların incelenmesi
MADDE 9- (1)Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.
(2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10- (1)Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek Müdür ve üstü yöneticilerden oluşan 5 kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir.
(2)Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(3)Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
(4)Değerlendirme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.
(5)Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) 9 uncu maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek
b) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek
c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak aynî /nakdî(toplu gıda, barınma, yakacak, eğitim bursu gibi) sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek
d) Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakdî Yardımlar


Nakdî yardım
MADDE 12- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.
(2) Tabiiyetine bakılmaksızın İstanbul’a gelip de imkânsızlıklar nedeniyle yaşadığı yere dönemeyen veya İstanbul’da bulunduğu sırada hastalığı nedeniyle hastanelerde tedavi edilmesi gereken ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara durumlarını doktor raporuyla belgelemeleri durumunda ikametgah belgesi aranmaksızın kimlikleri ve hastalık evraklarıyla nakdî ödeme yapılabilir.
(3) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.
(4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki(kuponu), akıllı kart kontörü dağıtılabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılabilir. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenebilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aynî Yardımlar

Aynî yardım
MADDE 13- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda bulunabilir.
(2) Gıda, yakacak, kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.
(3) Engellilere yönelik ilaç, tıbbi araç-gereç; akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, koltuk değneği vb. medikal malzemeler; rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri; engellilerin kullanımında bulunan medikal malzemelerin bakım ve onarımı gibi ayni yardımlar ile engelli bireyin yaşam kalitesini yükseltecek ve sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak, erişilebilirlik kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki mekânsal bakım ve onarım ihtiyaçları, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü ile karşılanabilir.

(4) Aynî yardımlar süreli (muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek dağıtılması vs.), veya kırtasiye, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.
(5) Aynî yardımdan yararlanacak kişilerden bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilen evraklar istenir. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik aynî yardımlar için okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.
(6) Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.
(7) Aynî yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

Aynî yardımlarda satın alma işlemleri
MADDE 14- (1) Aynî yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Aynî yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

Aynî yardımların dağıtımı
MADDE 15- (1)Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar ( gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi vs.), Belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Aynî yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde de yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi verilmesi şeklinde yapılabilir.


ÜÇÜNCÜ KISIM
Sosyal Hizmetler
BİRİNCİ BÖLÜM
Engelli Merkezleri

Engelli merkezleri ve hizmet birimleri
MADDE 16- (1) Belediye, engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve meslekî rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere Müdürlük bünyesinde engelli merkezi ve bu merkeze bağlı engelli hizmet birimlerini oluşturur.
(2) Engelli merkezi; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi amacıyla gerekli koruyucu, tıbbî, meslekî, eğitsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetleri bu merkez bünyesinde oluşturulacak engelli hizmet birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmeye çalışır.
(3) Engelli hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve esaslar hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik hükümleri uygulanır.
(4) Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak engellilere yönelik faaliyetlerle ilgili olarak engelli dernek ve vakıfları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
(5) Belediye; engellilere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.


İKİNCİ BÖLÜM
Koruma Evleri

Koruma Evleri
MADDE 17- (1) Belediye sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya muhtaç kişilerin geçici barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihtiyaçlara göre Müdürlüğün teklifi ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine Encümen kararı ile Koruma Evleri açabilir. Koruma evleri ile ilgili giderler Belediye bütçesinden karşılanır.

Kadın koruma evleri
MADDE 18- (1) Kadın koruma evleri sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya muhtaç kadınların geçici barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 08.05.2001 tarih ve 24396 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış bulunan Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği hükümlerine uyulmak suretiyle kurulur.

Kadın koruma evlerine kabul edilecek kadınlar
MADDE 19- (1) Kadın koruma evlerinden aşağıda belirtilen kadınlar yararlanabilir:
a) Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar,
b) Boşanma veya eşinin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksulluk içine düşmüş kadınlar,
c) Evlilik dışı hamile kalan ya da çocuk sahibi olan, ailesi tarafından dışlanan kadınlar,
ç) Uyuşturucu ve alkol bağımlısı iken, tedavi görerek alışkanlıklarını terk etmiş olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyen kadınlar,
d) Cezaevinden yeni çıkmış veya benzer nedenlerle yardıma muhtaç ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar.
e) Fiziksel şiddete maruz kalarak eşiyle anlaşamayıp evini terk eden ya da terk edilen yardıma muhtaç kadınlar

Kadın koruma evlerine kabul edilmeyecek kadınlar
MADDE 20- (1) Aşağıdaki durumda olan kadınlar koruma evlerine kabul edilemez:
a) Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kadınlar,
b) Fuhuşu meslek edinmiş olan kadınlar,
c) Hükümlü olan ya da hakkında arama, tutuklama, yakalama kararı verilen kadınlar,
ç) Ruh sağlığı bozuk ya da zihinsel engelli olan kadınlar ile korunmaya muhtaç çocuk tanımı içinde değerlendirilebilecek kadınlar,
d) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılar, işini yapmaya engel engelli olan kadınlar,
e) Bulaşıcı ve sürekli tedavi gerektiren ağır hastalığı olan, sürekli bakıma ihtiyacı olan kadınlar.

Başvuru
MADDE 21- (1) Kadın korunma evine kabulünü isteyen kadınlar aşağıdaki belgeler ile Müdürlüğe müracaat ederler.
a) Dilekçe,
b) Nüfus cüzdanı sureti,
c) Aile Cüzdanı sureti (Evli olanlardan)
ç) Kadının bulaşıcı, sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu,
d) Varsa çocuklarına ait nüfus cüzdan suretleri,

Kadın koruma evlerine kabul
MADDE 22- (1) Koruma evlerine kabul için Belediyeye başvuran kadınlarla Müdürlük uzmanlarınca ön görüşme ve zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle de sosyal araştırma yapılarak bir rapor tanzim edilir.
(2)Müdürlükçe düzenlenecek teklif rapor ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine yetkili makamın onayı ile kadınlar koruma evlerine kabul edilirler. Koruma evine kabulü yapılan her kadın için aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlanır.
a) Başvuru dilekçesi
b) Ön görüşme formu
c) Sosyal araştırma raporu
ç) Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü
d) Nüfus cüzdanı sureti ve gerek görülmesi halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği
e) Kadının bulaşıcı, sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu
f) Kadının koruma evi kurallarına uyacağını bildirir belge
g) Kadının sorunlarının çözüme yönelik yazışma, belge, form, tutanak ve raporlar
h) Koruma evine anneleri ile kabul edilen çocuklarla ilgili belge ve raporlar
i) Koruma evinden ayrılacak kadın için son değerlendirme raporu
j) Koruma evinden ayrılan kadınlardan sosyal durumlarının izlenmesi gerekli olanlarla ilgili raporlar

Kalınacak süre
MADDE 23- (1) Kadınların koruma evinde kalma süresi en çok üç aydır. Bu süre Değerlendirme Kurulu’nun düzenlediği gerekçeli rapora dayanarak üçer aylık dönemler halinde en fazla iki defa uzatılabilir.
(2)Koruma evinde kalan kadınların 0-12 yaş arasındaki çocukları kabul edilir. 12 yaşın üstündeki çocuklar Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine yetkili makamın onayı ile koruma evlerine kabul edilirler.

Çocuk koruma evleri
MADDE 24-(1) Belediye çocuk koruma evleri, eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulur.
(2) Çocuk koruma evlerinde temel olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 45 inci ve 5 inci maddeleri gereğince çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık hizmetleri yürütülür. Bu amaçla çocuk koruma evlerinde hizmet görecek çocuk gelişimi uzmanları, psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı gibi gerekli personel görevlendirilir.
(3) Belediyece çocuklara yönelik yürütülecek hizmetlerde çocuğun veli veya vasisinin yazılı izni veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre hakkında çocuk hakimince koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmiş çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından Belediyeye resmî olarak bildirimi aranır.
(4) Belediye, çocukların rehabilitasyonu ve eğitimi ile ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile yapılacak protokoller çerçevesinde bu Kurumca yapılan yardım ve destek taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışır.
(5) Belediye zabıta memurlarınca tespit edilen korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuklar derhal Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Giderin Gerçekleştirilmesi

Harcama talimatı
MADDE 25-(1) Bütçenin sosyal hizmet ve yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara (mutemet) ilişkin bilgiler yer alır.

Muhasebe yetkilisi
MADDE 26-(1) Sosyal hizmet ve yardım harcamalarına ilişkin işlemlerinin Muhasebe Yetkilisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhasebe Yetkilisidir.

Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri
MADDE 27-(1) Sosyal hizmet ve yardım giderlerinin (harcamalarının) mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Harcama Yetkilisi tarafından bir memur Kredi Mutemedi olarak görevlendirilir.
(2)Sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.
(3)Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Ödeme Yapılacak Kişiler
MADDE 28-(1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz (imza)karşılığında yapılır.
(2) Nakdi yardımlarda ödeme, yardım yapılacak kimsenin vekiline de yapılabilir. Mahkeme kararı ile atanan temsilciye yapılacak ödemelerde mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi gerekir.

Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler
MADDE 29- (1) Bütçeden nakden yapılacak yardım harcamalarında, tahakkuk müzekkeresi ve (harcama talimatı)verile emri, ödeme belgesi olarak düzenlenir.
(2)Ödeme belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise eki kanıtlayıcı belgelerin ikinci nüshası veya onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı birimde saklanır.
(3)Kanıtlayıcı belgeler, sosyal yardım harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.
(4)Bütçeden nakden yapılacak sosyal yardım ödemelerinde ödeme belgesine yardım yapılacak kişinin başvuru evrakları, değerlendirme kurulunun raporu, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme yapılanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

kayıt, takip ve kontrol sistemi
MADDE 30- (1)Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.
(2)Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.


BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar
MADDE 31- (1) Belediye, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabilir. Yardımlar aynî ve nakdî olabilir.
(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 32– (1)13.07.2006 tarih ve 1297 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yürürlükte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 33- (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik, Sayıştay’ın görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 35- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR