İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolu yük taşımacılığı yönergesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00529163
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 16.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI YÖNERGESİ


BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 -
(1) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yük taşıtlarının çalışma şekli, saati, süresi ve şartlarını belirlemek, bu taşıtların teknik özelliklerini çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara “Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi” verilmesi hususlarını kapsar.
(2) Bu yönerge ile tanımlanan araçlardan lastik tekerlekli traktör ve iş makinaları kapsam dışı olup Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenmez.

Dayanak
MADDE 2 -
(1) Bu yönerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesine, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9. Maddesine, Resmi Gazete’ de 15.06.2006 tarih ve 26199 sayı ile yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3 -
(1) Bu yönergenin uygulanmasında;
a) İBB :İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,
b) BELEDİYE :İstanbul il sınırları içindeki ilçe belediyelerini,
c) UKOME :İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni,
ç) TUHİM :İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
d) Belediye Zabıtası :İBB Zabıta Daire Başkanlığını,
e) Trafik Zabıtası :İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nı,
f) Denetim Alanları :Belediye Zabıtası ve Trafik Zabıtasının kendi mevzuatları kapsamında yetki ve sorumluluk bölgelerini,
g) İTO :İstanbul Ticaret Odasını,
ğ) İSTESOB :İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni,
h) Esnaf Odası :Taşımacının bağlı bulunduğu esnaf odasını,
ı) Yük :İnsandan başka taşınabilen canlı veya cansız her türlü nesneyi,
i) Tehlikeli Yük :Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Bölüm 3.2’deki tehlikeli malların listelendiği Tablo A’da yer alan maddeleri,
j) Özel Yük :Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. Maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında belirtilen taşıt ölçülerini aşan ve bölünmeden taşınmak zorunda olan yükleri,
k) Karayolu Yük Taşımacılığı :Yükün taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasına götürülmesini,
l) Transit taşımacılık :Kalkış ve/ya varış noktaları İstanbul il sınırları dışında olan yük taşımacılığını,
m) Taşımacı :Araç sahibi olarak Araç Tescil Belgesinde kayıtlı görülen Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi’ne sahip gerçek ya da tüzel kişi/kişileri,
n) Alt Taşımacı :Taşımacı ile yapılan sözleşme çerçevesinde taşımacılık hizmeti veren Araç sahibi olarak Araç Tescil Belgesinde kayıtlı görülen Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi’ne sahip gerçek ya da tüzel kişi/kişileri,
o) Şoför :2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan, karayolunda ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı (Yük Taşıtı) süren ve Yük Taşıma Aracı Kullanım Belgesine haiz kişiyi,
ö) Kalkış noktası :Yükün taşımacıya teslim edildiği yeri,
p) Varış noktası :Taşımacının yükü teslim edeceği yeri,
r) Araç :Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen, karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,
s) Taşıt :Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen, karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,
ş) Yük Taşıtı :Yük taşıyan veya yük taşıyan araçları çekmeye yarayan, Karayolları Trafik Kanununda tanımlanmış motorlu araçları (Kamyonet, Kamyon, Çekici, Römork vb.),
t) Yük Taşıtı Sınıfları :Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile belirlenen “N” ve “O” kategorisindeki araçları,
u) Kamyonet :Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtı,
ü) Kamyon :İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3 500 Kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş N2 veya N3 kategorisindeki motorlu taşıtı,
v) Çekici :Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tamamen veya esasen römork çekmek için tasarlanmış ve imal edilmiş N1, N2 veya N3 kategorisi motorlu taşıtı,
y) Özel Amaçlı Taşıt :Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, Cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi işlerde kullanılan “N” kategorisindeki taşıtı,
z) Römork :Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile belirlenen Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş “O” kategorisindeki motorsuz taşıtı,
1) Tam Römork :Taşıt üzerine oturmayan, birden fazla dingile sahip ve bunlardan biri dümenlenebilen ve bir bağlantı tertibatı ile çekiciye bağlanan O2, O3, O4 kategorisindeki römorku,
2) Yarı Römork :Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan O2, O3, O4 kategorisindeki römorku,
3) Hafif Römork :Azami yüklü ağırlığı 0,75 tonu aşmayan O1 kategorisindeki tam veya yarı römorku,
aa) İş Makinesi :Paletli veya madeni tekerlekli yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu aracı,
bb) Lastik Tekerlekli Traktör :Belirli şartlarda römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan motorlu aracı,
cc) Güzergâh :Yükleme ve boşaltma yerleri arasındaki kısıtlanmış ve/ya kısıtlanmamış ilçe, mahalle, cadde veya sokağı,
çç) Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi :Yük taşıtlarının çalışacakları güzergâhı, taşıyacağı yükün cinsini, süresini ve saatini belirten belgeyi,
dd) Şoför Eğitim Sertifikası :Yük taşıtlarında şoför olarak çalışılabilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, düzenlenecek eğitim sonunda verilen sertifikayı,
ee) Yük Taşıma Aracı Kullanma Belgesi :Yük taşıtlarında şoför olarak çalışmak isteyenlere TUHİM’ce düzenlenen belgeyi,
ff) Yük Taşıtı Depolama ve Parklanma Alanları :Yük taşıtlarının faaliyet dışındaki zamanlarda bekleme ve parklanma alanlarını,
gg) Yük Taşımacılığı Komisyonu :Gerek görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere kurulacak komisyonu,
ğğ) Yük Taşımacılığı Denetim Komisyonu :Gerek görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere kurulacak komisyonu,
hh) Taşımacı Taahhütnamesi :Taşımacının; yönerge hükümlerine, çalışma usul ve esasları ile yaptırımlara uyacağını taahhüt eden bu yönerge ekindeki taahhütnameyi, (EK-5)
ıı) Yaptırım Cetveli :Yönerge hükümlerine aykırı hareket eden taşımacıya uygulanacak yaptırımı gösteren bu yönerge ekindeki Karayolu Yük Taşımacılığı Yaptırım Cetvelini, (EK-6)
ifade eder.

(2) Bu yönergede yer alan diğer ifadeler için ilgili mevzuatta kullanılan tanımlar geçerlidir.


İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Uygulama Usul ve Esasları

Genel Esaslar
MADDE 4 -
(1) Yük Taşımacılığının Genel Esasları;
a) Taşımacı ve alt taşımacı; yük taşıtları ile yapacakları yüklü veya yüksüz olarak trafikteki seyirlerinde, bu yönergede belirtilen ve Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesinde yazılı Yasak/Serbest Saat ve Güzergâh Uygulama Esaslarına ve yayınlanacak kararlara uyacaklardır.
b) Yük taşıtları bu yönergede belirtilen yetkili kurumlar tarafından denetlenirler.
c) Taşımacı ve alt taşımacılar bu yönerge kapsamındaki faaliyet ve işlemlerden müştereken ve müteselsilen sorumludur.
ç) İBB ile ilişkilerde muhatap; adına Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenen taşımacıdır/alt taşımacıdır. Taşımacılık faaliyeti esnasında şoförün her türlü fiilinden ve taşımacılıktan doğan, doğacak olan her türlü hukukî ve malî sorumluluk taşımacıya aittir.
d) Yük taşıtları ile Taşımacılık yapılabilmesi için TUHİM’den Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alınması zorunludur.
e) Taşımacı/alt taşımacı; Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesini ve kullanım hakkını devredemez, kiralayamaz, satamaz ve kullandıramaz.
f) Taşımacıdan; Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi için Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla belirlenen belge bedeli alınır.
g) Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi; İBB yetki ve sorumluluğundaki yollarda güzergâh kullanımı için geçerli olup, taşınan yükün ve yüke uygun taşıtın seçimi/tespiti meri mevzuatlara uygun olması, yasal tedbir ve ilgili belgelerin alınması sorumluluğu taşımacıya aittir.
ğ) Taşımacı ve Alt Taşımacı; Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi bilgilerinde değişiklik olması veya kaybolması halinde TUHİM’e başvurarak, Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesini yenilemek zorundadır.
h) Fenni Muayene süresi geçmiş olan yük taşıtları için Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenmez.
ı) Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) hafriyat, kum, mıcır, agrega ve maden taşımacılığında kullanılan N3 kategorisindeki yük taşıtlarına Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenmez.
i) Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi kendisine veya vekâlet verdiği kişiye teslim edilir.
j) Yasak saat kısıtlaması olan yerlerde ve saatlerde zaruri nedenlerle yapılacak yük taşımacılığı için ve 10 (on) günü geçmeyecek şekilde, Yük Taşıma Komisyonu tarafından çalışma saat ve güzergâhı belirlenerek Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi TUHİM tarafından düzenlenir.
k) Tehlikeli yük taşımacılığı güzergâhları da TUHİM tarafından belirlenir.
(2) Özel Yük Taşımacılığının Genel Esasları;
a) Taşımacı; karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, talep edilen güzergâhın ve üzerindeki tüm geçişlerin özel yükün gabarisine uygun olduğunu önceden tespit ederek müracaat eder. Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesinde belirtilen güzergâhta yaşanacak tüm sorunlardan sorumludur.
b) Taşımacı; yola, yoldaki sanat yapılarına, yol üzerindeki köprülere, tünellere, Enerji Nakil Hattı, yol boyu tesislerine, vb. ile üçüncü kişiler ve bu kişilere ait mallara karşı meydana gelebilecek her türlü zararlardan hukuki ve mali olarak sorumludur.
c) Taşımacı; özel yük taşımacılığı faaliyeti esnasında, taşıdığı yüke bağlı olarak yük taşıtının ön ve arkalarına en az 150 metreden görülebilecek ve en az 50 metreden rahatça okunabilecek şekilde yansıtıcı malzeme ile kırmızı zemin üzerine beyaz harflerle en az 180 x 24 santimetre ebadında (Geniş Araç), (Geniş Yük), (Uzun Araç), (Uzun Yük), (Geniş ve Uzun Yük) ve (Geniş ve Uzun Araç) ibareleri yazılı levha bulunduracaktır.
ç) Taşımacı; özel yük taşımacılığı faaliyeti esnasında, yük taşıtının ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30 x 30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır.
d) Taşımacı; özel yük taşımacılığı faaliyeti esnasında, yük taşıtının ve eskortluk yapan araçların üstlerinde sarı renkli uyarı işareti bulunur. Sarı renkli ışıklı uyarı işareti sadece bu araçların kendilerini belli etmeleri, tehlikesizce sürülmeleri ve karayolunu kullananların uyarılması amacıyla kullanılır. Bu işaret geçiş üstünlüğü hakkı vermez.
e) Taşımacı; özel yük taşımacılığı faaliyeti esnasında, köprüye/tünele girmeden 15 (on beş) metre önce duraklama yapacak ve köprüyü/tüneli 5 km/saati geçmeyen sabit bir hızla geçecek, köprüyü/tüneli geçinceye kadar hız artırımı yapmayacak, vites değiştirmeyecek, fren ve duraklama yapmayacaktır.

Uygulama Usul ve Esasları
MADDE 5 -
(1) Taşımacılar taşımacılık faaliyetini; ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak, konuyla alakalı olarak ilgili kurum ve kuruluşların karar ve talimatlarına uymak zorunda olup, aykırılık olması halinde bu yönergedeki hususlar çerçevesinde EK-6’da yer alan Karayolu Yük Taşımacılığı Yaptırım Cetvelindeki yaptırımlar uygulanacaktır.
a) Taşımacılık faaliyeti esnasında alkol, uyuşturucu ve/ya uyarıcı madde kullanılamaz.
b) Taşımacılar faaliyeti esnasında, Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesinde yazılı güzergâhta faaliyet göstermek zorundadır.
c) Yük taşıtları, Yük Depolama-Aktarma Alanları ve Lojistik Merkezleri ile Yük taşıtları için düzenlenmiş yasal park alanları haricinde cadde veya sokaklarda park edemezler.
ç) Taşımacılar; UKOME kararıyla belirlenmiş trafik düzenlemelerinde ya da mücbir sebeplerle oluşacak, olumsuz hava şartlarında trafik zabıtası ve/ya belediye zabıtasınca yönlendirilecekleri geçici güzergâhlara ve talimatlara uymak zorundadır.
d) Taşımacılar denetim birimleri tarafından istenmesi halinde Yük Taşıma Aracı Kullanma Kartı ve Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesini ibraz etmek zorundadır.
e) Yük taşıtları, içinde yük bulunmasa dahi karayolunu kendileri için yasaklanan yer ve saatlerde kullanmayacaklardır.
f) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından trafikte seyir etmek üzere düzenlenen Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgelerindeki güzergâh dışına çıkılması, belirtilen yükün dışında yük taşınması ve verilen belgeler üzerinde tahrifat yapılması durumunda cezai müeyyide uygulanır.
g) Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi; her hangi bir sebeple, ulaşım yolunu trafiğe kapatmak maksadıyla kullanılamaz.
ğ) Gerçek ve Tüzel kişiler; taşıma faaliyeti kapsamı dışındaki zamanlarda tüm yük taşıtları için İBB tarafından parklanma veya depolama alanı belirlenmesi halinde yük taşıtlarını belirtilen alana depolamak zorundadır. 10 (on) ve üzeri yük taşıt sahibi taşımacılar, Otopark Yönetmeliği’nce belirlenmiş olan, manevra alanı hariç olmak üzere her kamyon için en az 50 metre kare park ya da depolama alanı göstermek zorundadır (01.01.2017 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacaktır).
h) Transit yük taşımacılığı yapan taşıtlara Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenmez.


Boğaz Köprüleri İle İlgili Esaslar;
MADDE 6 -
(1) Yük taşıtları; Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alınması kaydıyla sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş yapabilir (Transit yük taşımacılığı yapan taşıtlar hariç) (EK 3).
(2) Resmi plakalı yük taşıtları (tehlikeli yük taşıyanlar hariç) serbest saatler arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden de geçiş yapabilir (EK 3).
(3) Yük taşıtları yüklü veya yüksüz 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nden geçiş yapamaz (EK 3).

Taşıt Cinsi ve Kategorileri ile Yasak/Serbest Saat ve Güzergâh Uygulama Esasları
MADDE 7 -
(1) Yük taşıtları ile taşımacılık yapılabilmesi için; taşıt cinsleri, yük türleri, yasak ve serbest saat uygulamalarına ait esaslar, EK 1 ve EK 2’de belirtilmiştir.
(2) Yük cinslerine göre yasak/serbest saat ve güzergâh uygulama esasları ve istisnai durumları olan bölgelerin yasak/serbest saat ve güzergâh uygulama esasları EK 3 ve EK 4’de belirtilmiştir.
(3) Resmi plakalı yük taşıtları; boğaz köprüleri ile ilgili uygulama esasları hariç, yasak saat ve güzergâh uygulama esaslarından muaftır.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Taşımacı ve Yük Taşıtlarında Aranacak Şartlar

Yük Taşıtlarında Aranacak Şartlar
MADDE 8 -
(1) Taşımacılıkta kullanılacak yük taşıtlarının yaş uygulaması, araç fenni muayene şartlarına tabidir.
(2) Yük taşıtlarında; taşımacıya ait firma, şirket ya da kooperatif unvanı, logo ve iletişim bilgileri bulundurulacaktır.
(3) Yük taşıtlarının gövde rengi, şirket ya da kooperatif unvanı, logosu, yük taşıtının üstündeki ışıklı tabela (şapka) ile iletişim bilgilerinin yolcu taşımacılığını andıracak şekilde kullanılması ve yük taşıtları ile yolcu taşımacılığı yapmak yasaktır.
(4) Bu yönerge kapsamında bulunan bütün yük taşıtları İBB Toplu Ulaşım Yönetim Merkezine üye olmak, gerekli teçhizatı bulundurmak ve çalışır durumda olmasını sağlamak zorundadır.
(5) Hafriyat, kum, mıcır, agrega ve maden taşımacılığında kullanılan yük taşıtlarında (tam veya yarı römork için) otomatik branda bulundurulması zorunludur.
(6) Yük taşıtlarının her iki ön kapısına aşağıdaki özelliklerde taşıt plakaları yazılacaktır.
a) Mavi renk ve Arial Black font (taşıt rengi mavi olanlar beyaz renk) olacaktır.
b) Taşıt plakası toplam 10 (8 harf ve 2 boşluk) karakterden oluşuyorsa (34 AB 1234 gibi) her bir rakamın ve harfin boyu 7 cm, eni 5 cm, harf kalınlığı 2 cm olacaktır.
(7) Yukarıda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Belgeleri

Karayolu Yük Taşımacılığı İzin Belgeleri
MADDE 9 -
(1) Yük taşıtlarında şoför olarak çalışılabilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, düzenlenecek eğitim (sistem altyapısı sağlandıktan sonra) sonunda yapılacak sınavda başarılı olan şoförlere verilecek Şoför Eğitim Sertifikası ibraz eden kişiye TUHİM tarafından düzenlenen ve her yıl vizelenen Yük Taşıma Aracı Kullanım Kartı verilir.
a) Yük Taşıma Aracı Kullanım Kartı Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;
1) TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (66 yaşından gün almamış olmak),
2) Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından tanımlanmış ve ilgili yük taşıtına ait sürücü belgesi (B/C/D),
3) Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık),
4) Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması (Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak),
5) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘109.’ ‘179.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş),
6) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Yük Taşıtı Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
7) Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı/Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC4/SRC5),
8) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
9) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu,
(2) TUHİM tarafından yük taşıtlarının çalışacakları güzergâhı, taşıyacağı yükün cinsini, süresini ve saatini belirten Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi verilir.
a) Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi müracaat için gerekli belgeler;
1) Gerçek ve Tüzel Kişi İçin İstenecek Belgeler;
a) Taşımacı/Alt Taşımacıya ait TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Vekil ile müracaat halinde, vekâletname fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir),
c) Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yük Nakli-Ticari) fotokopisi,
ç) İlgili oda faaliyet belgesi,
d) Taşınan yüke ait İlgili Bakanlıktan ve/ya Bakanlıklardan alınmış ticari amaçla çalışacak yük taşıtı yetki belgesi ve taşıt kartının aslı ile birlikte fotokopisi,
e) Taşınan yüke ait ilgili kurumlardan alınmış izin belgesi (Hafriyat yükü için; Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi) fotokopisi,
f) Yürürlükteki harç bedeli, hesap belgesi (dekont) aslı,
g) İdare-Yüklenici-Taşımacı-Alt Taşımacılar arasındaki sözleşmeler,
ğ) Taşıma faaliyeti dışında parklanma ve/ya depolanma yapacağı, İBB tarafından onaylanmış park alanı için taşımacıya ait tapu fotokopisi/kira kontratı/otopark sözleşmesi,
h) Taşımacı tarafından imzalanmış Karayolu Yük Taşımacılığı Taahhütnamesi (EK-5),
2) Yük Taşıtına Ait İstenecek Belgeler;
a) Motorlu Araç Trafik Belgesi fotokopisi,
b) İBB Toplu Ulaşım Yönetim Merkezi üyelik belgesi,
c) Yük taşıtının yan sağ ve sol kapılarına TUHİM tarafından ölçüleri belirlenmiş plaka zorunluluğu
3) Şoförlerden İstenilecek Belgeler
a) Yük Taşıma Aracı Kullanma Kartı,
b) Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı/Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC4/SRC5),

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Yük Taşımacılığı Denetim Komisyonu

Denetim
MADDE 10 -
(1) Taşımacılar, Yük taşıtları iş bu yönerge hükümlerine göre aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenir.
a) Trafik Zabıtası,
b) Belediye Zabıtası,
c) TUHİM tarafından görevlendirilen denetim görevlisi,
(2) Yaptırımlar; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikleri ile bu yönerge ile belirlenen Karayolu Yük Taşımacılığı Yaptırım Cetveli hükümleri uygulanır.
(3) Elektronik araç takip sistemi kurulması halinde, sistemin vereceği raporlar denetim ekiplerinin hazırlayacağı rapor niteliğinde olup, yönergenin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen maddesi kapsamında uygulama yapılır.

Yük Taşımacılığı Komisyonu (YTK)
MADDE 11 -
(1) Ulaşım Daire Başkanlığı Koordinatörlüğünde, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü temsilcisi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü temsilcisi, Trafik Müdürlüğü temsilcisi ve gerekli görülen hallerde toplantı gündeminin içeriği ve aciliyetine göre bilgi alınmak üzere İBB birimleri ile UKOME üyesi diğer kurumların temsilcileri davet edilerek toplanır.
(2) Yük taşımacılığı komisyonu içerisinde yer alan birimler; kendi görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, yük taşıtlarının çalışma şekli ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâh ve trafikteki seyir saatlerini tespit etmek amacıyla görev yaparlar.
(3) Yük Taşımacılığı Komisyonunun sekretarya hizmetleri TUHİM tarafından yürütülür.

Yük Taşımacılığı Denetim Komisyonu
MADDE 12 -
(1) Ulaşım Daire Başkanı başkanlığında veya görevlendireceği kişi koordinatörlüğünde, TUHİM’den 2 (iki), yetki bölgesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünden 1 (bir) veya İl Jandarma Komutanlığından l (bir), Zabıta Daire Başkanlığından 1 (bir), İTO’dan 1 (bir) ve ilgili esnaf odasından 1 (bir) üye katılımı ile oluşan komisyon; TUHİM tarafından gerek görülen hallerde toplanır.
a) Görevleri
1) Yük Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ve Taşımacılık izin belgelerinin geri alınması ile ilgili kararı verir.
2) Yaptırım cetvelindeki yaptırımlara yapılacak itirazları değerlendirir.
3) Yaptırım cetvelinde yer almayan hususlara ilişkin karar alır.
4) Alınan kararların uygulanması ve denetimi için ilgili birimlere yazılı bilgi verilir.
5) Encümen yetkisi dâhilindeki hususları Encümene bildirir.
b) Çalışma Şekli
1) Komisyon Başkanı Ulaşım Daire Başkanıdır.
2) Komisyon, Başkan dâhil en az dört üyenin katılımı ile toplanır.
3) Kararlar oy çokluğu ile alınır.
4) Eşitlik halinde Başkanın oyu çift sayılır.
5) Komisyona yukarıda sayılan kurum temsilcilerinin haricinde, toplantı gündeminin içeriği ve aciliyetine göre bilgi alınmak üzere gerekli görüldüğü takdirde İBB birimleri ile diğer kurumların temsilcileri de davet edilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Saklı Tutulan Hükümler
MADDE 13 -
(1) Bu yönergede bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekler
MADDE 14 -
EK 1 - Taşıt Cinsi ve Kategorileri
EK 2 - İstanbul Genelinde Yasak/Serbest Saat ve Güzergâh Uygulama Esasları
EK 3 - Tabloda Belirlenen Yük Cinslerine Göre Yasak/Serbest Saat ve Güzergâh Uygulama Esasları
EK 4 - İstisnai Durumları Olan Bölgelerin Yasak/Serbest Saat ve Güzergâh Uygulama Esasları
EK 5 - Karayolu Yük Taşımacılığı Taahhütnamesi
EK 6 - Karayolu Yük Taşımacılığı Yaptırım Cetveli

Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi
GEÇİCİ MADDE 1 -
(1) Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, üzerinde yazılan süre bitimine kadar geçerlidir.
(2) Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan hafriyat, kum, mıcır, agrega ve maden taşımacılığında kullanılan N3 kategorisindeki yük taşıtlarına 31.12.2018 tarihine kadar Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenebilecektir.

Yürürlük
MADDE 15 -
(1) Bu yönerge ve ekleri UKOME kararını müteakip mahalli bir gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren yük taşıma aracı güzergâh kullanımı ve şartları ile ilgili tüm UKOME ve İl Trafik Komisyonu kararları yürürlükten kalkar.

EK 1 -Taşıt Cinsi ve Kategorileri

TAŞIT CİNSİ

ARAÇ SINIFI

KATAGORİ

CİNSİ

N Sınıfı Araçlar

N 1

(3,5 Tonu Aşmayan)

Kamyonet, Çekici, Özel Amaçlı

N 2

(3,5 Tonu Aşan – 12 Tonu Aşmayan)

Kamyon, Çekici, Özel Amaçlı

N 3

(12 Tonu Aşan)

Kamyon, Çekici, Özel Amaçlı

O Sınıfı Araçlar

O 1

(0,75 Tonu Aşmayan)

Römork, Yarı Römork

O 2

(0,75 Tonu Aşan – 3,5 Tonu Aşmayan)

O 3

(3,5 Tonu Aşan – 10 Tonu Aşmayan)

O 4

(10 Tonu Aşan)

EK 2 -İstanbul Genelinde Yasak/Serbest Saat ve Güzergâh Uygulama Esasları

İSTANBUL GENELİNDE

TAŞIT CİNSİ

YASAK SAATLER

SERBEST SAATLER

N2/N3/O2/O3/O4

06:00 – 10:00

16:00 – 22:00

10:00 – 16:00

22:00 – 06:00

X

X


(Belgeli)


(Belgeli)

N1/O1

24 Saat Serbest (Belgeli)

EK 3 -Tabloda Belirlenen Yük Cinslerine Göre Yasak/Serbest Saat ve Güzergâh Uygulama Esasları

İstanbul Genelinde; Belirlenen Yük Cinslerine Göre İlçe, Cadde ve Sokaklar ile Köprüler’de Yük Taşıtlarına Uygulanan Yasaklı ve Serbest Saat Uygulaması.

TAŞIT CİNSİ

YASAK SAATLER

SERBEST SAATLER

YETKİLİ KURUM

24 Saat

06:00

10:00

16:00

22:00

24 Saat

10:00

16:00

00:00

06:00

Beton Üretim Santralinin Bulunduğu Merkezlerden en fazla 18 Km mesafeye ve 200 m3 ve üzeri beton dökümü için 24 saat izin talep edilen güzergâhlar, (Kamu Yatırımlarında beton dökümlerinde 18 Km mesafe ve 200 m³ sınırı aranmaz)

N2/N3/O2/O3/O4

-

-

-


(Belgeli)

-

-

YTK

İstanbul Genelinde, Kamu Kurumları ve kamu yararına olan acil iş ve proje kapsamında 24 saat izin talep edilen güzergâhlar için,

N2/N3/O2/O3/O4

-

-

-


(Belgeli)

-

-

UKOME

İstanbul Genelinde, acil iş ve proje kapsamında 24 saat izin talep edilen güzergâhlar için (en fazla 10 güne kadar),

N2/N3/O2/O3/O4

-

-

-


(Belgeli)

-

-

YTK

Raylı Sistemler, Karayolu ve Tünel inşaatlarında çalışan yük taşıtları

N2/N3/O2/O3/O4

-

-

-


(Belgeli)

-

-

TUHİM

İstanbul Genelinde Yayalaştırılmış bölge, cadde ve sokaklarda yükleme boşaltma yapacak yük taşıtları

N1/N2/N3/O2/O3/O4

X

-

-

-

-


(Belgeli)

TUHİM

Gece dağıtımlarının düzenlenmesi kapsamında N3 Cinsi ve azami yüklü ağırlığı 32 tonu aşan (32 ton dâhil) toptan ve perakende temel ihtiyaç maddesi dağıtımı yapan yük taşıtları ve ilçelerdeki çöp ve katı atık yükü taşıyan yük taşıtları,

N3/O4

X

-

-

-

-


(Belgeli)

TUHİM

İstanbul genelinde (15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Hariç), bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak ve trafik düzenini ile ilgili işlerde kullanılan Özel Amaçlı Taşıtlar,

N2/N3/O2/O3/O4

-

-

-


(Belgeli)

-

-

TUHİM

İstanbul Genelinde; Belirlenen Yük Cinslerine Göre İlçe, Cadde ve Sokaklar ile Köprüler’de Yük Taşıtlarına Uygulanan Yasaklı ve Serbest Saat Uygulaması.

TAŞIT CİNSİ

YASAK SAATLER

SERBEST SAATLER

YETKİLİ KURUM

24 Saat

06:00

10:00

16:00

22:00

24 Saat

10:00

16:00

22:00

06:00

Bayrampaşa ve Ataşehir Yaş Sebze Meyve Halleri Güzergâhları:

 1. İstanbul giriş Kınalı kavşağı-TEM-Mahmutbey Gişeler-TEM-Hal Otogar Yolu-Hal Kavşağı-Bayrampaşa Hal,
 2. İstanbul Giriş-Anadolu Otoyolu-Kurnaköy ÖMERLİ Yolu Cd.-D020-Kurnaköy Ömerli Yolu Cd.-Paşaköy Kurtköy Yolu-Samandıra Emirli Yolu-Paşaköy Cd.-Şile Otoyolu-Saray Cd-Kuzey Çevre Yolu-K6 Alemdağ Kavşağı-Kuzey Çevre Yolu-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Yolu-K1 Odayeri Kavşağı- K10 İSTOÇ-OSB Kavşağı-İpekyolu Cd.-Mehmet Akif İnan Cd.-Hal Kavşağı-Tem Bağlantı Yolu-Bayrampaşa Hal,
 3. Bayrampaşa Hal Otogar yolu-O3-Esenler Kavşağı-Dumlupınar Caddesi-Eski Londra Asfaltı-Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Merter Köprülü Kavşak Altı-Ekrem Kurt Bulvarı-Kennedy Caddesi-Zeyport Limanı,
 4. İstanbul Giriş-E80 (TEM)-Çamlıca Gişeler-E80 Anadolu Otoyolu Kavşağı-O2-Kozyatağı Anadolu Otoyolu-O2-Kayışdağı Caddesi-Hal,
 5. Ataşehir Hal-Carrefoursa iç yol-Üsküdar İçerenköy yolu caddesi-D100 Kozyatağı Köprülü-Kavşağı-O2-O2 bağlantı yolu-E80 (TEM)-Çamlık Kavşağı-Kuzey Çevreyolu-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevreyolu-K1 Odayeri Kavşağı-K10 İSTOÇ-OSB Kavşağı-İpekyolu Cd.-Mehmet Akif İnan Cd.-Hal Kavşağı-TEM Bağlantı Yolu-Bayrampaşa Hal,
 6. Ataşehir Hal-Carrefoursa iç yol-Üsküdar İçerenköy yolu caddesi-D100-Büyük Yalı Caddesi ve Köprülü Kavşağı-Turgut Özal Bulvarı-Maltepe İskelesi,

N1/N2/N3/O1/O2/O3/O4
(Sadece Yaş Sebze-Meyve taşıyan yük taşıtları)

-

-

-


(Belgeli)

-

-

TUHİM

İstanbul Genelinde, özel yük taşımacılığı kapsamında talep edilen güzergâhlar için,

(Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. Maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında belirtilen taşıt ölçülerini aşan ve bölünmeden taşınmak zorunda olan yükler için)

N2/N3/O1/O2/O3/O4

-

-

-

-


(Belgeli)

-

TUHİM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

N1/N2/N3/O2/O3/O4

X

-

-

-

-

-

UKOME

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

[Resmi plakalı yük taşıtları (tehlikeli yük taşıyanlar hariç) serbest saatler arasında belge almadan geçiş yapabilir]

N1/N2/N3/O2/O3/O4

(Aks aralığı 3.20 den az olan 1. Sınıf taşıtlar hariç)

X

-

-

-

-

-

UKOME

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Avrupa Yakasında İstanbul Girişten itibaren Mahmutbey Kavşağı ve Hasdal Kavşağı ile Anadolu Yakasında İstanbul Girişten itibaren Orhanlı Kavşağı ile Çamlık Kavşağı İstanbul Çıkış gidiş dönüş güzergâhları;

N1/N2/N3/O2/O3/O4

-

-

-


(Belgeli)

-

-

TUHİM

Boğaz Tünel Geçişi

N2/N3/O1/O2/O3/O4

X

-

-

-

-

-

UKOME

EK 3’te belirlenen yük cinslerine göre, her bir taşımacılık faaliyeti için ayrıntılı güzergâh belirlenir.

EK 3’te belirlenen yük cinslerine göre yapılacak taşımacılıkta, Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesindeki taşıt cinsi bölümünde taşınacak yükün cinsine uygun ibarenin yazılmış olması zorunludur.

EK 4 -İstisnai Durumları Olan Bölgelerin Yasak/Serbest Saat ve Güzergâh Uygulama Esasları

İstisnai Durumları Olan Bölgelerin Yasaklı İlçe, Cadde ve Sokaklar ile Köprüler ’de Yük Taşıtlarına Uygulanan Yasak ve Serbest Saat Uygulaması

TAŞIT CİNSİ

YASAK SAATLER

SERBEST SAATLER

YETKİLİ KURUM

24 Saat

06:00

10:00

16:00

22:00

Yaz Dönemi

(01 Haziran-30 Eylül)

Cumartesi-Pazar

06:00 - 22:00

24 Saat

10:00

16:00

22:00

06:00

Arnavutköy İlçe sınırları içerisinde yapılacak hafriyat imalatlarının Tayakadın ve/veya Bolluca Döküm sahasına Ulaşımda 24 saat yasaklanan

Güzergâhlar;

 1. O-6 ile Eski Edirne Asfaltı Caddesinin kesiştiği Fenertepe Kavşağı, Eski Edirne Asfaltı, Hadımköy–Dursunköy Caddesi, (Dursunköy) Dursunköy–Baklalı Caddesi, Atatürk Caddesi, (Baklalı) Germe–Baklalı Yolu, Germe–Kızılcaali Yolu, Dursunköy–Boyalık Caddesi, (Boyalık) Dursunköy–Boyalık Caddesi (Dursunköy) Şeyh Şamil Caddesi–Hadımköy, İstanbul Caddesi, Haraçcı–Hadımköy Yolu Caddesi, Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi, Eski Edirne Asfaltı Bolluca–İhsaniye Yolu–Erciyes Sokak Kesişimi, Bolluca–İhsaniye Yolu, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Eski Edirne Asfaltı, Bolluca–İhsaniye Yolu, Tayakadın–İhsaniye Kavşağı,

İle belirtilen Güzergâhlar ve dışında kalan bölgelerde imalattan dolayı yapılacak hafriyat taşımacılıklarında Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesinde belirtilen m³ hafriyat miktarı ve gün kadar,

N3/O4

(Sadece; hafriyat yükü taşıyan yük taşıtları)

X

-

-

-

-


(Belgeli)

TUHİM

Kum mıcır, taş, kil, agrega, maden, beton vb. taşımacılık yapacak yük taşıtlarının Arnavutköy Bölgesinde bulunan işletmelere ulaşımı sağlamak için taşıyıcı firmaların işletmeler ile yapmış oldukları sözleşme kapsamında Eski Edirne Caddesi Boğazköy–Vatan Caddesi–İsmet İnönü Caddesi–Bolluca–Yıldırım Beyazıt Caddesi–Kıbrıs Caddesi–Hadımkoy güzergâhı kullanması zorunludur.

N3/O4

(Sadece; kum, mıcır, taş, kil, agrega, maden, hazır beton yükü taşıyan yük taşıtları)

X

-

-

-

-


(Belgeli)

TUHİM

Arnavutköy ilçe sınırları içerinde ikamet eden faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ticaret sicil-faaliyet belgesi ve vergi levhasını ibraz etmek kaydı ile Güzergâh Kullanım İzin Belgelerinde acık ikametgâh güzergâhla yazması ve düzenlenen belgelerde (boş-yüksüz) yazması zorunludur.

N3/O4

X

-

-

-

-


(Belgeli)

TUHİM

Eyüp Eğri Kemer ve Göktürk Su Kemerleri altından geçen yollar,

 1. Hastal–Kemerburgaz Yolu İle İstanbul Cad. Kesişimi, İstanbul Caddesi, Selanik Bulvarı
 2. Eski Edirne Asfaltı, Habipler–Pirinçli Köyü Yolu (Pirinçli), Habipler Yolu, Pirinçli Köyü–Kemerburgaz Yolu, Kemerburgaz–Pirinçli Yolu, Selanik Bulvarı, Abdülhamit Han Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Bahçeköy Caddesi–Zümrüt Sokak Kesişimi

N2/N3/O2/O3/O4

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Habipler Yolu, Pirinçli Köyü – Kemerburgaz Yolu, Kemerburgaz–Pirinçli Yolu, Selanik Bulvarı, Abdülhamit Han Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Bahçeköy Caddesi-Zümrüt Sokak Kesişimi

N3/O4

(Sadece; hafriyat, kum, mıcır, agrega, maden yükü taşıyan yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Silivri İlçesi için Büyükkılıçlı, Küçüksinekli, Beyciler ve TEM Çerkezköy Gişelerinin arasında kalan bölge

 1. TEM–Trablusgarp Bulvarı Kesişimi, Sungur Alp Caddesi, İstasyon Caddesi, Laiklik Caddesi, Taşova Sokak, Akşemseddin Caddesi, Büyük Sinekli Köyü
 2. Laiklik Caddesi, Büyük Kılıçlı Köyü, Laiklik Caddesi, Keşan Caddesi, Küçük Kılıçlı Köyü, Keşan Caddesi–Tem Kesişimi,

N3/O4

(Sadece; hafriyat, kum, mıcır, agrega, maden yükü taşıyan yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

 1. Şile Yolu Caddesi–Beykoz Caddesi Kesişimi, Beykoz Caddesi, Serinsu Caddesi, Bozhane Yolu, Beykoz Caddesi, Reşadiye Caddesi, Sultansuyu Caddesi, Saray Caddesi,
 2. Bahri Yaşar Yılmaz Caddesi, İstanbul Caddesi, Polonezköy Yolu, Beykoz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Beykoz Caddesi, Bozhane Yolu, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Şile Caddesi, Şile Caddesi–Yukarı mahalle caddesi Kesişimi,

N3/O4

(Sadece; hafriyat, kum, mıcır, agrega, maden yükü taşıyan yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

İstisnai Durumları Olan Bölgelerin Yasaklı İlçe, Cadde ve Sokaklar ile Köprüler ’de Yük Taşıtlarına Uygulanan Yasak ve Serbest Saat Uygulaması

TAŞIT CİNSİ

YASAK SAATLER

SERBEST SAATLER

YETKİLİ KURUM

24 Saat

06:00

10:00

16:00

22:00

Yaz Dönemi

(01 Haziran-30 Eylül)

Cumartesi-Pazar

06:00 - 22:00

24 Saat

10:00

16:00

22:00

06:00

Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih İlçe Sınırları,

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Büyükçekmece Muratbey Beldesi Merkez Mahallesinde yer alan Çayıryolu Caddesi,

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

D100 Karayolu Çağlayan Kavşağı, Çağlayan Meydanı, Taşocağı Caddesi, Galata deresi Caddesi, Dere boyu Caddesi, Büyük dere Caddesi, Hacıosman Bayırı, Çayırbaşı kavşağı hattı,

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Kadıköy İlçe Sınırları,

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Kartal Eski Üsküdar Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, Şemsettin Günaltay, Fahrettin Kerim Gökay Caddeleri,

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Üsküdar İlçesinde, Eski Kısıklı Caddesi, Nuh Kuyusu Caddesi, Mahir İz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Hâkimiyeti Milliyeti Caddesi, Doktor Fahri Atabey Caddesi, Halk Eyüp Aksoy Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi, Acıbadem Caddesi,

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ile Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerinin Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç Sahil Yolları

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Samandıra–Yakacık Caddesi, Kızılay Caddesi, Mehmet Akif Caddesi ve Ulubatlı Hasan Osmangazi Caddesinin Ulubatlı Hasan Caddesi Kavşağı ile Fatih Caddesi Kavşağı arasında kalan yol kesimi

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-

-

UKOME

Güngören (Merter) Ahmet Kutsi Tecer Caddesi, General Ali Rıza Gürcan Caddesi, Nadide Sokak

N3/O4

(Azami yüklü ağırlığı 40 tonu aşan (40 ton dâhil) yük taşıtları)

X

-

-

-

-

-


(Belgeli)

TUHİM

E 80 (TEM) Harami dere-Yakuplu Ambarlı Liman bağlantı yolu.

N3/O4

-

-

-

-


(Belgeli)

-

-

TUHİM

Kartal ilçesi Sanayi Caddesi ve Yakacık Caddesi,

N2/N3/O2/O3/O4

-

-

-

-


(Belgeli)

-

-

TUHİM

Tuzla Tersaneler Caddesi, Rauf Orbay Caddesi, Pendik tersaneler kavşağı ile Kurtköy arası E80 bağlantı yolu, Tuzla Sahil Yolunu takiben yeni yapılan Gümrük Sahası yolu

N2/N3/O2/O3/O4

-

-

-

-


(Belgeli)

-

-

TUHİM

İstisnai Durumları Olan Bölgelerin Yasaklı İlçe, Cadde ve Sokaklar ile Köprüler ’de Yük Taşıtlarına Uygulanan Yasak ve Serbest Saat Uygulaması

TAŞIT CİNSİ

YASAK SAATLER

SERBEST SAATLER

YETKİLİ KURUM

24 Saat

06:00

10:00

16:00

22:00

Yaz Dönemi

(01 Haziran-30 Eylül)

Cumartesi-Pazar

06:00 - 22:00

24 Saat

10:00

16:00

22:00

06:00

 1. Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi–541 Sokak Kesişimi, 541 Sokak, 547 Sokak, Galeri Sokak, Hekimsuyu Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Adem Yavuz Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Mimar Sinan Bulvarı, Selçuklu Bulvarı, Eski Edirne Asfaltı, Fatih Caddesi, Fatih Caddesi–Hasdal Kemerburgaz Yolu Kesişimi,
 2. Atatürk Caddesi, Egemen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Eski Edirne Asfaltı,
 3. Eski Edirne Asfaltı, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Abdullah Gül Caddesi, Sevban Mehmet Caddesi, Sevban Mehmet Caddesi–Hasdal Kemerburgaz Yolu Kesişimi,
 4. Eski Edirne Asfaltı, Haraçcı–Hadımköy Yolu,

N3/O4

(Sadece; hafriyat, kum, mıcır, agrega, maden yükü taşıyan yük taşıtları)

-

-

-

X

-


(Belgeli)

(Cumartesi-Pazar 06.00-22.00 saatleri arası hariç)

TUHİM

Sarıyer-Bahçeköy-Zekeriyaköy-Demirciköy-Kilyos-Bahçeköy-Zekeriyaköy-Uskumruköy-Gümüşdere Köyü-Kısırkaya Köyü-Garipçe Köyü ve Rumelifeneri Köyü yolları,

N3/O4

(Sadece; hafriyat, kum, mıcır, agrega, maden yükü taşıyan yük taşıtları)

-

-

-

X

-


(Belgeli)

(Cumartesi-Pazar 06.00-22.00 saatleri arası hariç)

TUHİM

Çekmeköy İlçesi Alemdağ Caddesi-Şile otoyolu, D020-07 Şile-İstanbul ve D020-08 Şile-Ağva Yolunun tamamı,

N3/O4

(Sadece; hafriyat, kum, mıcır, agrega, maden yükü taşıyan yük taşıtları)

-

-

-

X

-


(Belgeli)

(Cumartesi-Pazar 06.00-22.00 saatleri arası hariç)

TUHİM

Arnavutköy İlçesi, Maden Yolu Cd., Yeniköy Cd. Durusu Yeniköy Cd., ve Terkoz Karaburun Cd.si güzergahı

N3/O4

(Sadece; hafriyat, kum, mıcır, agrega, maden yükü taşıyan yük taşıtları)

-

-

-

X

-

-


(Belgeli)

TUHİM

Adalar ilçesindeki yük taşımacılığı ihtiyacının karşılanması,

N1/N2/N3/O2/O3/O4


(Belgeli)

(Tüm Yıl Boyunca Cumartesi-Pazar Günleri ve Yaz Dönemi Boyunca da 10:00-16:00 Saatleri hariç)

YTK

EK 4’te belirlenen her bir taşımacılık faaliyeti için ayrıntılı güzergâh ve/ya ilçe belirlenir.

İşaretlerin Anlamları

X

Yüklü veya yüksüz, yük taşıtlarının trafikteki seyrine, yukarıdaki tabloda belirlenmiş yasak saatlerde ve güzergâhlarda izin verilmeyecektir.


(Belgeli)

Yüklü veya yüksüz, yük taşıtlarının trafikteki seyrine, yukarıdaki tabloda belirlenmiş saatlerde, güzergâhlarda ve yetkili kurum tarafından belge alma izni ile Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alındıktan sonra izin verilecektir.

EK 5 -KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI TAAHHÜTNAMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI TAAHHÜTNAMESİ

….. / .…. / …..

Karayolu yük taşımacılığı faaliyetini, Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesi hükümlerine uygun şekilde yürüteceğimi; bu Yönerge’ ye dayalı olarak tarafıma verilen Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesini kazanılmış hak oluşturmayacağını kabul ettiğimi; bu bağlamda, UKOME tarafından bu Yönergenin değiştirilebileceğini veya yürürlükten kaldırılabileceğini, bu yönerge kapsamındaki karayolu yük taşımacılığının UKOME tarafından alınacak yeni kararlara göre yapılacağını, verilen belgelerin iptal edilmesi veya verilen belgelerde değişiklik yapılması durumunda, daha önce alınan belgelere istinaden yeni belge talep edilemeyeceğini, maddi ve manevi hiçbir tazminat ve benzeri bir alacak hakkımın olmayacağını bildiğimi ve talepte bulunmayacağımı; çalışma usul, esas ve yaptırımlarına uygun şekilde taşımacılık faaliyetini yürüteceğime, aksi takdirde bu yönerge ekindeki Karayolu Yük Taşımacılığı Yaptırım Cetvelinde belirlenen müeyyidelerin uygulanmasını kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Adı Soyadı /Şirket Unvanı :

Taahhüdün Başlangıç Tarihi :

Taahhüdün Bitiş Tarihi :

Adı Soyadı

İmza

EK: Tüzel Kişiler için onaylı Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri

EK 6 - KARAYOLUNDA TİCARİ AMAÇLA TAŞIMACILIK YAPAN TAŞIMACI VE ŞOFÖRLERE YÖNELİK HİZMET KALİTE PUANI KESİNTİSİ YAPTIRIM CETVELİ

NO

İHLAL KONUSU

TAŞIMACILIK TÜRÜ

1. İHLAL

2. İHLAL

Açıklama

Taşımacı

Şoför/Sürücü

Taşımacı

Şoför/Sürücü

Taşımacılık esnasında; İzin Belgesinde yazılı güzergâhların takip edilmemesi/çalışma alanında faaliyet gösterilmemesi/yasak ve serbest saat-zaman çizelgesine uygulamasına uyulmaması (mücbir sebep, kaza, yangın ve doğal afet hariç) durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Mücbir sebeplerle oluşacak hallerde, trafik zabıtası ve/ya belediye zabıtasınca yönlendirilecekleri geçici güzergâhlara uyulmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Gün içinde tamamlanan hizmet aralarında Taşıtların beklemek zorunda olduğu sürelerde park etmek amacıyla ana arter ve cadde üzerinde trafiği aksatmaları durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşıtlarda yolcuları ve çevreyi rahatsız edecek şekilde teyp, radyo, cd çalar vb. dinlenilmesi durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşımacılık esnasında (şoför/sürücü ve yolcular dâhil) sigara, tütün ve tütün mamulleri kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşıtlarda Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri haricinde cihaz bulundurulması ve kullanılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşıtlarda özel yazı, şekil, sembol, siyasi amblem, tabela vb. bulundurulması (Reklâm İzin Belgesi Alanlar ve yönerge gereği zorunlu olan yazı, şekil, sembol, tabela vb. hariç) durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Toplu olarak eylem ve gösteri yaparak taşımacılığı ve trafiği aksatmak, durdurmak, Taşıt ile birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak.

Karayolu Yük Taşımacılığı

1 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

40 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

3 Ay süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı/Süresi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır..

Taşımacılık faaliyeti esnasında kamu görevi yapmanın bilincinde olunmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Alo 153 Beyaz Masa telefon numarasını gösteren bilgi bandı (çıkartma) bulundurulmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

UKOME tarafından belirlenen duraklara; trafiği aksatacak, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek ve durak alanını taşacak şekilde gayri nizami yanaşılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Karayollarında Emniyet Şeridi olarak ayrılan yolları gayri yasal olarak kullanılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

İlgili İzin Belgesi ve Yük Taşıma Aracı Kullanma Belgesi görevliler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmemesi ve denetim görevlisinin görevini yapmasının engellenmesi durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

40 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

İlgili idarece belirlenen Kılık - kıyafet uygulamasına uyulmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşımacılık hizmetinin yapılmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşıt içinde acil hallerde kullanılmak üzere, rahatlıkla ulaşabilecek yerlerde cam kırma çekici ile yangın söndürme cihazı bulundurulmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Sözleşme ile belirtilen otopark dışında parklanma ve/ya depolanma (UKOME tarafından belirlenen durak, depolama ve/ya parklanma yeri ve sayıları hariç) yapılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Yolcu, yaya ve trafikte seyreden diğer araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak, seyrüsefer esnasında kapı veya damper açık gidilmesi durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Seyrüsefer sırasında cep, araç telefonu vb. haberleşme cihazlarıyla konuşulması durumunda

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın ve parklanmanın yasak olduğu yerlerde duraklama ve parklanma yapılması durumunda

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşıma faaliyeti konusu dışında başka bir taşımacılık faaliyetinde bulunulması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesinde yazılı yükün haricinde yük taşınması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşımacı; özel yük taşımacılığı faaliyeti esnasında, taşıdığı yüke bağlı olarak yük taşıtının ön ve arkalarına en az 150 metreden görülebilecek ve en az 50 metreden rahatça okunabilecek şekilde yansıtıcı malzeme ile kırmızı zemin üzerine beyaz harflerle en az 180 x 24 santimetre ebadında (Geniş Araç), (Geniş Yük), (Uzun Araç), (Uzun Yük), (Geniş ve Uzun Yük) ve (Geniş ve Uzun Araç) ibareleri yazılı levha bulundurmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşımacı; özel yük taşımacılığı faaliyeti esnasında, yük taşıtının ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30 x 30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşımacı; özel yük taşımacılığı faaliyeti esnasında, yük taşıtının ve eskortluk yapan araçların üstlerinde sarı renkli uyarı işareti bulundurmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşımacı; özel yük taşımacılığı faaliyeti esnasında, köprüye/tünele girmeden 15 (on beş) metre önce duraklama yapmaması ve köprüyü/tüneli 5 km/saatin üzerinde bir hızla geçmesi ve köprü/tünelde duraklama yapması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi marifetiyle, ulaşım yolunu trafiğe kapatması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Yük taşıtlarının gövde rengi, şirket ya da kooperatif unvanı, logosu, yük taşıtının üstündeki ışıklı tabela (şapka) ile iletişim bilgilerinin yolcu taşımacılığını andıracak şekilde kullanılması ve yük taşıtlarında yolcu taşınması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

100 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

100 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Taşıma faaliyeti dışında, sözleşme ile belirtilen otopark dışında parklanma ve/ya depolanma yapılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

KARAYOLUNDA TİCARİ AMAÇLA TAŞIMACILIK YAPAN TAŞIMACI VE ŞOFÖRLERE YÖNELİK KAMU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ YAPTIRIM CETVELİ

NO

İHLAL KONUSU

TAŞIMACILIK TÜRÜ

1. İHLAL

2. İHLAL

3. İHLAL

Açıklama

Taşımacı

Şoför/Sürücü

Taşımacı

Şoför/Sürücü

Taşımacı

Şoför/Sürücü

Taşımacılık faaliyeti esnasında alkollü olunması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

Yazılı İhtar verilir.

Ayrıca 50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

6 Ay süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır.

1 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

2 Yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır.

6 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

5 Yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.

Taşımacılık faaliyeti esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

Yazılı İhtar verilir.

Ayrıca 50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi uygulanır.

5 Yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır.

6 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

5 Yıl Süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır.

1 Yıl süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

5 Yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi/Fayton Sürücü Belgesi olmadan çalıştırılması/çalışılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

1 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alana kadar

Taşıt kullanmaktan men edilir.

3 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alsa dahi 3 ay süre ile Taşıt kullanmaktan men edilir.

6 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alsa dahi 1 yıl süre ile Taşıt kullanmaktan men edilir.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Yaptırım Süresi× İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

İzin Belgesi olmadan çalışılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

İlgili İzin Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi 15 Gün süreyle belge düzenlenmez

-

İlgili İzin Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi 1 ay süreyle belge düzenlenmez

-

İlgili İzin Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi 3 ay süreyle belge düzenlenmez

-

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Yaptırım Süresi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

İzin Belgesi’nde kayıtlı olmayan şoför/sürücü ile taşımacılık yapılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

1 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi 1 ay süreyle belge düzenlenmez.

3 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi 3 ay süreyle belge düzenlenmez.

6 Ay süre ile ilgili İzin Belgesi geri alınır.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi 6 Ay belge düzenlenmez.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Yaptırım Süresi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde yaptırım uygulanır.

Hasarlı, bakımsız, çevreye zarar verici gürültü çıkaran ve egzoz gazı yayan Taşıtlar ile taşımacılık yapılması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

Periyodik muayene (faytonlar için uygunluk belgesi) tekrarı yapılana kadar

İlgili Taşıtın İlgili İzin Belgesi geri alınır ve 5 hizmet kalite kesintisi puanı uygulanır.

5 hizmet kalite kesintisi puanı uygulanır.

Periyodik muayene (faytonlar için uygunluk belgesi) tekrarı yapılana kadar

İlgili Taşıtın İlgili İzin Belgesi geri alınır ve Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Periyodik muayene tekrarı yapılana kadar

İlgili Taşıtın İlgili İzin Belgesi geri alınır ve Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Taşıtlarda Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri bulundurulmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri bulundurulana kadar İzin Belgesi geri alınır ve 20 hizmet kalite puanı uygulanır.

-

Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri bulundurulana kadar İzin Belgesi geri alınır ve Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

-

Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri bulundurulana kadar İzin Belgesi geri alınır ve Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır

-

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemlerinin çalıştırılmaması durumunda,

Karayolu Yük Taşımacılığı

-

20 hizmet kesinti puanı uygulanır

-

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

-

Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

3. Tekrar ve sonrası ihlalinde Son Hizmet Kalite Puanı Kesintisi × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde hizmet kalite puanı uygulanır.

 • Taşımacı ve Şoförlere/Sürücülere uygulanacak olan Taşımacı Hizmet Kalite Puanı/Şoför Hizmet Kalite Puanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web sitesinde yayınlanacak olup taşımacı ve şoförlerin erişimine açılacaktır.
 • Hizmet kalite puanı uygulaması 100 puan üzerinden uygulanacak olup, 100 hizmet kalite puanını dolduran belgeler online sistemde iptal edilir ve Trafik Zabıtası ve/ya Belediye Zabıtası aracılığı ile geri alınır.
 • Taşımacının; şoförlük yaptığı esnada yaptırım uygulanması durumda, taşımacılık ve şoförlük yaptırımları ayrı ayrı uygulanır.
 • Tüm taşımacı ve şoförlerden “Hizmet Kalitesi Taahhütnamesi”(EK-5) alınacaktır.
 • Şoförlere ait ihlal listesinde yer alan “Yük Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi geri alınır ” hükmü ilgili belge hazırlana kadar “İzin Belgesinden kaydı silinir” şeklinde uygulanacaktır.
 • Hizmet kalite puanı uygulaması Taşımacının izin belgesine, Şoförün/Sürücünün Toplu Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesine/Sürücü Belgesine uygulanır.
 • Denetim sonucunda Karayolunda Ticari Amaçla Taşımacılık Yapan Taşımacı ve Şoförlere Yönelik Yaptırım Cetvelinde belirtilen yaptırım ya da Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun belirlediği süre içinde yaptırım uygulanmış belge ve/ya belgelerin TUHİM’e iade edilmemesi durumunda Trafik Zabıtası ve/ya Belediye Zabıtası aracılığı ile geri alınır, online sisteme (E-TUHİM/Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi) işlenir ve ilgili kurumlara bilgi verilir. Geri alınamaması durumunda söz konusu belgeler belirlenmiş yaptırım süresince yok hükmündedir.
 • Toplu Ulaşım Yönetim merkezinin, Trafik Kontrol Merkezi ve benzeri diğer elektronik takip ve denetim sistemlerinin vereceği raporlar da esas alınarak işlem yapılacaktır.
 • UKOME üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecek raporlar da esas alınarak Toplu Ulaşım Denetim Komisyonu tarafından işlem yapılacaktır.
 • Hizmet kalite puanları şoför sicillerinde yer alacaktır.
 • Esnaf odalarından gelen ihbar, şikâyet ve tespit tutanaklarına göre de işlem yapılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR