Yazdır

ÇANAKKALE ADLİ YARGI İLK DERECE MHK. ADALET KOMİSYONU BŞK

Tercüman listeleri ilanı ve bilirkişi başvuru örneği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448625
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KALEM 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Personel İlanı Nedir?
İlgili Yönetmelik : Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Son başvuru Tarihi : 31.10.2016 17:00
Aranılan Nitelik ve Unvan : Yabancı ve işaret dilinde tercüman olarak görev yapmak üzere 2017 yılı tercüman listesi oluşturulacaktır.
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ÇANAKKALE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sayı : 2016/1255 Muh 04/10/2016
Konu : 2017 yılı tercüman listeleri ilanı

İLAN
Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca Ceza Muhakemesi Kanununa göre "Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında yönetmelik" hükümleri gereğince Çanakkale Adli Yargı Adalet Komisyonumuzun yargı çevresindeki il ve ilçe adliyeleri olan Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice ilçe adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir komisyon listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde aşağıda belirtilen diller ve işaret dilinde tercüman olarak görev yapmak üzere 2017 yılı tercüman listesi oluşturulacaktır.
DİLLER :
İşaret dili, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Flemenkçe, Kürtçe, Farsça, Arapça, Urduca,Burma, Ukraynaca, Peştuca(Afganistan) Moldovca, Yunanca, Bulgarca, Romence, Japonca, Afganca, Zazaca, Azerice, Rumca. Çince, Gürcüce, Flipince, Sırpça, Makedonca, Türki Cumhuriyet Dilleri (Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Tatarca),
LİSTEYE KABUL ŞARTLARI:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma , suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması ,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
BAŞVURU USULÜ:
Başvuru Yeri: Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin www.canakkaIe.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğini internet sitesinden temini ile kapalı naylon dosya ile başvuruların Çanakkale Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına veya komisyona gönderilmek, üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen yapılabileceği, Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden komisyonumuza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılığınca tasdik edilen örneklerinin ayrıca komisyonumuza ulaştırılması,
Başvuru Tarihi: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 14 Ekim 2016 Cuma günü başlayıp 31 Ekim 2016 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru dilekçesinde ayrıca TC Kimlik numarasının ve banka hesap bilgilerinin belirtilmesinin gerektiği,
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
a) T.C kimlik numarası beyanı (nüfus cüzdan örneği)
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış
örneği,
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), ( c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgelerin istenmeyeceği, sadece (b ) ve (ç) bendindeki belgeleri başvuru formuna ekleyerek yeniden müracaat etmelerinin gerektiği,
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Başvurular komisyonumuzca 30 Kasım 2016 tarihine kadar değerlendirilerek başvuruda istenecek belgelerin eksik olması veya başvuru sahibinin yönetmeliğin 6. maddesindeki listeye kabul şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.
Talepleri uygun görülenlerin 05 Aralık 2016 tarihinde adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri,telefon numaraları yazılarak oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ve www.canakkale.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
YEMİN
Listeye kabul edilen tüm bilirkişilere 19 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 14.00 dan itibaren başvuru sırasına göre Kanunun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yemin ettirilecektir.
LİSTELERİN İLANI
Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği 31 Aralık 2016 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecek, ayrıca adliye divanhanesine asılarak ilan edilecektir.
İlan olunur.

ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA
ÇANAKKALE
CEZA MAHKEMELERİ TERCÜMAN LİSTELERİ
Ceza Muhakemeleri Kanununa göre tercüman listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince Komisyonunuzca 2017 yılı için düzenlenen tercüman listesinde yer almak üzere başvuruda bulunmaktayım.Aşağıda belirttiğim bilgiler ile ibraz ettiğim belgelerin herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi. Başvurunun 14-31 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacağı, Başvurumun uygun görüldüğü taktirde listede yer alıp almadığımı Çanakkale Adliyesi'nin canakkale.adalet.Gov. tr. adresindeki ilandan takip etmem gerektiği, yemin töreninin 19/12/2016 Pazartesi günü saat 14:00'da yapılacağı hususu tarafıma tebliğ edilmiş olup, başvurumun kabulü konusunda gereğini arz ederim............../10/2016

Adı soyadı :

İmza


Form örneği ektedir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR