KONYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞ

2018 Yılı Tercüman Listesi Başvuru İlanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00676290
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 11.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Adli Yargı Adalet Komisyonu
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Konya il ve ilçeleri yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2018 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.
İlgili Yönetmelik
:
“Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince,
Son başvuru Tarihi
:
31.10.2017 16:30

Adalet Bakanlığı Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L Â N

Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Konya il ve ilçeleri yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2018 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri : Başvurular Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza veya Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen yapılacaktır. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri UYAP'tan ve fiziken Başkanlığımıza ulaştırılır.

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

a) T.C. Kimlik numarası beyanı, ( kimlik fotokopisi,)
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) Bir adet vesikalık fotoğraf
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

NOT :Komisyonumuzca bir önceki yıla ait bilirkişi listesinde kayıtlı olanlar sadece (b ve ç) bentlerinde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu ibraz edeceklerdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

1) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2017 tarihine kadar değerlendirilerek Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin Yönetmeliğin 6. maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
2) Talepleri uygun görülenlerin listesi en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

YEMİN :

Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp, yeniden kabul edilenlere ilk derece mahkemesi İl Adli Yargı Adalet Komisyonunca 11 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 14.30’da 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 202 inci maddesi uyarınca Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Konya Adliyesi Toplantı Salonunda (C Blok 3. Kat) yemin ettirilecektir. (2017 Yılı Tercüman Listesinde kayıtlı olanlar yemin törenine katılmayacaklardır.)

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2017 tarihine kadar www.konya.adalet.gov.tr adresinde ve Adliye divanhanesine asılarak yayımlanacaktır.
İlan olunur.03/10/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR