ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İSUBÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İSUBÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK733346
Şehir : Isparta
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
13.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 09/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

7) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (http://persdb.isparta.edu.tr adresinde DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan “Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu”’nu doldurulacaktır).

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdan fotokopisi.

4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ÖSYM’nin web sayfasından Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunan kare kodlu belge). Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge.

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin onaylı sureti. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (E-devletten alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır).

7- Lisans Transkripti (onaylı) (Mutlaka Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Kare kodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir).

8- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık).

9- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için).

10- Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).

11- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir).

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.).

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile başvuruda bulunabilir. İlgili birimlere yapılmayan veya postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan ya da eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3- Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmî Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (http://www.isparta.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.

8- www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden alınan kare kodlu mezun belgeleri ile başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İlan Yayım Tarihi 29 Kasım 2019
Başvuru Başlangıç Tarihi 29 Kasım 2019
Başvuru Bitiş Tarihi 13 Aralık 2019 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 17 Aralık 2019
Giriş Sınavı Tarihi 20 Aralık 2019
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 23 Aralık 2019

İlan Sıra No Birimi Bölümü Anabilim / Anasanat Dalı /
Programı
Adet Der. Unvanı ALES
Puanı / Türü
YDS /
Eşdeğeri Puan
Özel Şartlar

Müracaat Adresi / Telefon

1 Gönen Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70
Eşit Ağırlık
- Kamu Yönetimi Lisans Mezunu olmak, İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak, Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla Yüksek Öğretim
Kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak, Lisans Mezuniyetinden sonra alanında 5 yıl çalışmış
olmak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu P.K.32090 Gönen / ISPARTA
+90 246 281 23 00

2 Isparta Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı 1 7 Öğr. Gör. (Ders verecek) Muaf - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Mezunu Olmak, Yüksek Lisans Mezuniyeti Sonrası Yükseköğretim Kurumlarında 3 Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip
Olmak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu
Doğu Yerleşkesi P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 211 31 92

3 Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70
Eşit Ağırlık
- Finansal Ekonomi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış olmak. Lisans Sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 4 yıl
deneyim sahibi olmak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu P.K.32700 Keçiborlu / ISPARTA
+90 246 541 36 20

4 Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Posta Hizmetleri Programı 1 7 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70
Eşit Ağırlık
- İşletme Bölümü Lisans Mezunu olmak.
Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
Kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek
Yüksekokulu Birlik Mah. Atatürk Caddesi P.K.32950 Sütçüler / ISPARTA
+90 246 351 29 00

5 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı 1 7 Öğr. Gör. (Ders verecek) Muaf Sayısal - Orman Mühendisliği Lisans Mezunu olmak, Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış olmak, Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
kurumlarında en az 4 yıl ders verme deneyimine
sahip olmak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Gündoğdu Mah. Cumhuriyet Cad.
Kerim Tutuş Sok. No:2/101 P.K.32850 Yenişarbademli/ ISPARTA
+90 246 431 47 47

6 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Amenajmanı Anabilim Dalı 1 7 Arş. Gör. 70
Sayısal
50 Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak, Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor
Olmak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Doğu Yerleşkesi P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 211 38 33

7 Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı 1 6 Arş. Gör. 70
Sayısal
50 İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor
Olmak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Batı Yerleşkesi E-14 Blok P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 211 14 47

8 Teknoloji Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 1 5 Arş. Gör. 70
Sayısal
50 Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans
Yapıyor Olmak.
9 Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı 1 4 Arş. Gör. 70
Sayısal
50 İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor
Olmak.
10 Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 1 7 Arş. Gör. 70
Sayısal
50 Zootekni Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Zootekni Anabilim Dalında Doktora
Yapıyor Olmak.

Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doğu Yerleşkesi P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 211 85 09

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR