ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Antalya Bilim Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK789810
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
15
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi- Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
20.03.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin;

GENEL ŞARTLAR:
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5 - Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
• Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

MUAFİYET
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
• Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1 - Başvuru Dilekçesi
2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3 - Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
4 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
5 - Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
6 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7 - Fotoğraf (2 adet).
8 - Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
9 - Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK
hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
10 - Askerlik Belgesi
11 - İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:
• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
• Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/ Program Unvan Kadro Özel Koşullar
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü, Vergi Hukuku Anabilim
Dalı (%30 İngilizce)
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör 1 Vergi Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı (%30 İngilizce) Doçent 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Doktora çalışmasını Medeni Hukuk alanında tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını Medeni Hukuk bilim alanında almış olmak. Medeni Hukuk alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü (İngilizce) Doçent veya Profesör 1 Klinik alanda pratik tecrübe sahibi olmak. Başvurulacak unvanın şartlarını sağlamak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü,
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi, Doçent veya Profesör
1 Diş Hastalıkları ve Tedavisi anabilim dalında uzmanlık /doktora programını bitirmiş olmak.
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör 1 - Tıbbi Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji veya İmmünoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak veya
Mikrobiyoloji anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü / Endodonti Anabilim Dalı Profesör 1 - Doçentlik unvanını Endodonti bilim alanında almış olmak.
- Alanında uluslararası yayın yapmış olmak.
- Yurtdışı deneyim sahibi olmak.
- İyi derecede İngilizce biliyor olmak.
Meslek Yüksekokul Ameliyathane Hizmetleri Dr. Öğretim Üyesi, Doçent veya
Profesör
1 - Tıp Fakültesi veya Hemşirelik Lisans mezunu olup alanında doktora derecesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokul Anestezi Dr. Öğretim Üyesi 1 - Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.
- Doktora sırasında araştırmalar yapmak için yurt dışında bulunmuş olmak.
- Alanında ulusal proje deneyimleri ve SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınları ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılarda sunulan bildirileri olmak.
Meslek Yüksekokul Diyaliz Dr. Öğretim Üyesi 1 - Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.
- Yükseköğretim kurumlarında en az yedi (7) yıl eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak.
- Alanında ulusal proje deneyimleri ve SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınları ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör 1 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup alanında doktora derecesine sahip olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup tıpta Uzmanlık alanını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
alanında almış olmak.

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları
İlan Tarihi : 20.03.2020
Son Başvuru Tarihi : 03.04.2020
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 06.04.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 08.04.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.04.2020
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle

Fakülte/
Yüksekokul
Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar Sınav Tarihleri
Meslek Yüksekokul Ameliyathane Hizmetleri Öğretim Görevlisi 1 - Hemşirelik Lisans mezunu olup lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl Ameliyathane Hemşireliği veya Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği deneyimi bulunmak.
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.04.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 08.04.2020 Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 09.04.2020
Meslek Yüksekokul Anestezi Öğretim Görevlisi 2 - Tıp Fakültesi, Hemşirelik veya Eczacılık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.04.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 08.04.2020
Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 09.04.2020
Meslek Yüksekokul Diyaliz Öğretim Görevlisi 2 - Tıp Fakültesi, Hemşirelik veya Biyokimya bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.04.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 08.04.2020
Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 09.04.2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR