Yazdır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 19'UNCU MOTORLU PİYADE TUGAY İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Ağaç dalında zeytin tanesi satış ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496416
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

EGE GÜNDEM 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR                
İhale Usulü : TSK MÜBADELE, SATIŞ VE HİBE (3212 SAYILI KANUN)
İhale Tarihi : 13.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali ÇETİNKAYA Kışlası (Edremit) ve Albay İhsan KURANEL Kışlasında (Burhaniye) bulunan zeytin ağaçlarındaki  Zeytin Tanesinin Ağaç Dalında Satışı.(6.750 KG.)
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

AĞAÇ DALINDA ZEYTİN TANESİ SATILACAKTIR

19’UNCU MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı sorumluluk alanları (Edremit ve Burhaniye) içerisinde yer alan aşağıda cinsi, miktarı, yazılı AĞAÇ DALINDA ZEYTİN TANESİ SATIŞI 3212 Sayılı Kanunun 7 ‘nci Maddesi ve MSY 310-6 (B) Yönergesi kapsamında Kapalı Zarf Açık Artırma Usulüne Göre satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

1.1. Adresi: 19'UNCU MOT.P.TUG.K.LIGI ALI ÇETINKAYA KIŞLASI 10300 EDREMİT/BALIKESİR

1.2. Telefon ve faks numarası: 0266 373 44 83 – 0266 373 44 84

2. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı: 19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali ÇETİNKAYA Kışlası (Edremit) ve Albay İhsan KURANEL Kışlasında (Burhaniye) bulunan zeytin ağaçlarındaki Zeytin Tanesinin Ağaç Dalında Satışı.(6.750 KG.)

3. Teslim yeri/işin yapılacağı yerler: 19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali ÇETİNKAYA Kışlasında (Edremit) bulunan 587 adet ve Albay İhsan KURANEL Kışlasında (Burhaniye) bulunan 42 adet ürün veren (Mahsuldar) Zeytin Ağacı dalında bulunan zeytin meyvesi toplanacaktır.

4. İşin başlama ve bitirilme tarihleri: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır. Sözleşme imzalanmasına müteakiben 30 takvim günü içerisinde zeytin toplama faaliyeti bitirilecektir.

5. Uygulanacak İhale usulü: Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,

6.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı sureti,

6.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdan sureti,

6.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli,

6.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı, 19’ uncu Mot. P. Tug. K. lığı İhale Komisyon

Başkanlığı Edremit/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.İhalenin:

8.1. İhalenin Yapılacağı yer : 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR

8.2. İhalenin Tarihi ve saati: 13.12.2016 - 10:00

9. Bu ihalede İşin tamamı için teklif verilecektir.

10. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar 19’ uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11. Sözleşmenin türü ve süresi: İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden 210 (ikiyüzon) gün süreli birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12. Tekliflerin geçerlilik süresi: İhale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

13. Geçici teminat:

13.1. İstekliler tahmin edilen bedelin % 3'ünden (141,75 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Tahmin edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28.02.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

13.3. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR