KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Snowboard ve kayak malzemeleri satılacaktır

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Kalem Kayak Malzemesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1. Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait 13 kalem taşınırın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilecektir.

Sıra No

İhale Adı

Encümen Karar Tarih/ Sayı

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı
(%3)

İhale Tarihi
ve Saati

1

Kayak Malzemeleri Satımı

25/12/2018
2018/827

1.296.795,69 TL
(KDV dahil)

38.903,87 TL

22/01/2019
14:30

KAYAK MALZEMELERİ

Sıra No

Malzeme Adı

Birim

Miktar

1

Kayak Takımı

300

Adet

2

Snowboard Takımı (Ayakkabılı)

30

Adet

3

Dağcılık Kurtarma Seti Hurcu

10

Takım

4

Gözlük

180

Adet

5

Kask

90

Adet

6

Tahta Kızak

10

Adet

7

B Net File

4.750

M2

8

C Net File

600

M2

9

Kurtarma Sedyesi

1

Adet

10

Kızak

288

Adet

11

Kayak Kıyafet Takımı

200

Adet

12

Plastik Kızak

16

Adet

13

El Telsizi

15

Adet

 1. İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.

 2. İhale ile ilgili şartname 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.

 3. İhale ile verilecek Kayak Malzemeleri Satışı işinin geçici teminatını nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081nolu hesabına yatırılacaktır.

 4. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

 1. Tedavüldeki Türk parası;

 2. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;

 3. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;

 4. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;

 1. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;

  1. İkametgah belgesi,

  2. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

  3. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

  4. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

  5. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi

  6. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

  7. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

  8. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

  9. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.
ORTAK GİRİŞİMDE;

  1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

  2. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

  3. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

  4. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

  5. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

  6. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

 1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR