Yazdır

BEYOĞLU BELEDİYE BŞK.

Taşınmazın satış ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493190
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Satış
İhalenin Yapılacağı Yer : Beyoğlu Belediyesi Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonu
İhale Tarihi : 15.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İHALE İLANI

  1. İHALE KONUSU: Tarlabaşı I. Etap Yenileme Alanında Bulunan, Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan ve Kat Karşılığı Sözleşmesi Yapılmayan Aşağıdaki Özellikleri Belirtilen Parsellerin Satışı İhalesi İşi

2. TAŞINMAZ MALLARIN NİTELİĞİ, YERİ, MİKTARI, MUHAMMEN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ:

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

YER

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

SATIŞA KONU HİSSE MİKTARI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

İSTANBUL

BEYOĞLU

ÇUKUR

361 ADA
6 PARSEL

ZEMİN KAT 2 NO.LU B.B.

ALAN: 13,00 m²

TAMAMI

200.000,00TL+KDV

6.000,00TL

2

İSTANBUL

BEYOĞLU

ÇUKUR

361 ADA
42 PARSEL

BİRDEN FAZLA EV VE KAGİR APARTMAN

ALAN: 2.331,50 m²

177,92 m²

1.640.000,00TL+KDV

49.200,00TL

3

İSTANBUL

BEYOĞLU

ÇUKUR

362 ADA
50 PARSEL

ARSA VE EV

ALAN: 977,00 m²

194,50 m²

2.460.000,00TL+KDV

73.800,00TL

4

İSTANBUL

BEYOĞLU

ÇUKUR

363 ADA
61 PARSEL

BİRDEN FAZLA EV VE KAGİR APARTMAN

ALAN: 602,05 m²

37,00 m²

400.000,00TL+KDV

12.000,00TL

5

İSTANBUL

BEYOĞLU

ÇUKUR

363 ADA
63 PARSEL

BİRDEN FAZLA EV VE KAGİR APARTMAN

ALAN: 1.091,50 m²

14,00 m²

160.000,00TL+KDV

4.800,00TL

6

İSTANBUL

BEYOĞLU

ŞEHİT MUHTAR

387 ADA
36 PARSEL

BİRDEN FAZLA EV VE KAGİR APARTMAN

ALAN: 3.146,00 m²

211,00 m²

2.565.000,00TL+KDV

76.950,00TL

7

İSTANBUL

BEYOĞLU

BÜLBÜL

593 ADA
24 PARSEL

ARSA

ALAN: 1.177,60 m²

76,42 m²

754.000,00TL+KDV

22.620,00TL

3.İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Madde Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü

4.İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ: İhale; Beyoğlu Belediyesi Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda, 15/12/2016 Perşembe günü, Saat: 10.00'da başlayacak, her parsel için aynı gün yukarıdaki tabloda belirtilen sıra numarasına göre yapılacaktır.

5. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

5.1. Şartname Bedeli ve Temini: Her parseli için ayrı şartname olup, her biri için 1.000,00-TL ( Binlira) Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliğinden (Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50 Beyoğlu/İSTANBUL) temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak incelenebilir.

6.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI: 08.09.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye, söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.

7. İHALEYE KATILAMAYACAKLAR: İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca gayrimenkul edinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.

8. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

İhaleye katılmak için isteklilerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekir:

8.1. Gerçek Kişilerden istenen evraklar:

8.1.1. Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C.Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”,

8.1.2. Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,

8.1.3.Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,

8.1.4. Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

8.1.5.Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

8.1.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),

8.1.7. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi

8.2. Tüzel Kişilerden istenen evraklar:

8.2.1.Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,

8.2.2.Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,

8.2.3.Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,

8.2.4.Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

8.2.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

8.2.6.Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),

8.2.7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

8.2.8. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

9. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

9.1. Tedavüldeki Türk Parası,

9.2. Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalar / katılım bankaları tarafından verilecek süresiz ve limit dahili- teminat mektupları, (Kanunda belirtilen şekil şartlarına uygun olmalıdır. )

9.3. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

10.TEMİNATLARIN TESLİM YERİ: Yukarıdaki maddenin 9.2. fıkrasında belirtilen teminat mektuplarını teminat olarak vermek isteyen istekliler doğrudan doğruya ihale komisyonuna; 9.1. ve 9.3. fıkralarında yazılı değerleri teminat olarak vermek isteyen istekliler ise Belediyeden alacakları teslimat müzekkeresi ile teminat bedelini Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaya ve makbuzunu ihale komisyonuna teslim etmeye mecburdur. Her ne suretle olursa olsun idarelerce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine İhtiyati tedbir konulamaz.

11.TEMİNATLARIN İADESİ: İhale üzerinde kalan istekli hariç diğer İsteklilerin geçici teminatları ihale sonrasında kendilerine veya yetkili temsilcilerine iade edilir.

12.TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

13.İHALE KARARI: İdare (İhale Komisyonu), ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İhale kararı karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde 2886 Sayılı Kanunun 31. maddesine göre ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse; ihale hükümsüz sayılır. İhalenin yapılmaması veya hükümsüz sayılması halinde; istekli idareden herhangi bir nam altında masraf, zarar, kar mahrumiyeti, tazminat v.s. talepte bulunamaz, geçici teminatı istekliye iade edilir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR