Yazdır

ANKARA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BŞK.

Hisselerin özelleştirilmesi ihale ilanı duyurusu

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN %28,2 ORANINDAKİ İDAREMİZE AİT HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket Şirketin Sermayesi Satışa Sunulan Hisse Oranı (%) Geçici Teminat Tutan (ABD $) İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi
Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.600.000 (dörtm ityonaltıyüzbi n) 28,2 200.000 (ikiyüzbln) 2.000 ((klbln) 16/12/2016

Türkiye Cumhuriyeti 8aşbakanltk özelleştirme idaresi Başkanlığı'nca (İDARE), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ŞİRKET) sermayesindeki, Idare'ye ait%28,2 oranındaki hissesi "Satış*yöntemi ile özelleşlirilmek üzere ihale edilecektir.
İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle'pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı İle açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
ihaleye gerçek veya tüzel kişiler İle ortak girişim grupları katılabilirler.Teklif Sahİplerl'nden ihaleye katılabilmek İçin yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.
İhaleye katılabilmek için temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması ve ihale konusu Şirket hakkında hazırlanan ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı'nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir ancak heı bir ortağının ayn bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi örneği İDARE'den veya iDARE'nin internet sayfasından temin edilebilir.
İhale konusu ŞİRKET hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 2.000.- (ikibin) TL'nin,
T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR25OO0120094520D083000006 numaralı özelleştirme fonu Vadesiz Satış veTemettü Gelirleri Türk lirası,;
T.C Ziraat Bankası AJŞ- Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR40000100174538775661S738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
T.Vakıflar Bankası TAO. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatınlarak "Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin %28.2 Oranındaki Hissesinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG'nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İDARE'nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.
ŞİRKETin Ortaklar Anlaşmasının 15. maddesi"-. Hisselerini öncelikle satış yapacağı fiyat üzerinden diğer ortaklara teklif etmesi, diğer ortakların talip olmaması halinde, dilediğine devretmesi,"hükmünü amirdir.
Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 16/12/2016 tarihi saat 16:00'ya kadar üzerinde "HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET AŞ.'NİN %28,2 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ* ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İDARE'nin aşağıda belirtilen adresine elden testim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İDAREVe verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunı/na tâbi olmayıp İDARE, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İDARE son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
9. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabidir.
10. İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR