İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuaför malzemesi satın alınacaktır

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788022
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/140609
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34 KALEM CİLT BAKIM VE KUAFÖR MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2018 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KUAFÖR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

34 KALEM CİLT BAKIM VE KUAFÖR MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/140609

1-İdarenin

a) Adresi

:

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 - BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0212 449 4746 - 0212 449 4235 - 0212 449 4240

c) Elektronik Posta Adresi

:

levazimayniyat@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

34 KALEM CİLT BAKIM VE KUAFÖR MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1.kısımdaki ürünler Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün Avrupa ve Anadolu yakasında yer alan muhtelif tesislerine, 2.kısımdaki ürünler ise Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün deposuna teslim edilecektir. Yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından ürünlerin dağıtım adres bilgileri yüklenici firmaya verilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İhtiyaç listesindeki mallar, her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere, işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içinde teslim edilecektir. Her bir kısım tek partide teslim edilecektir. Birden fazla kısmın aynı istekliye ihale edilmesi durumunda, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacağı için, sözleşmeye konu olan kısımların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içinde teslim edilecektir. Teslimatlar 9:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

08.05.2018 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
- İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini sunarak tevsik etmek zorundadır.
Bu madde kapsamında istenen yetkili satıcılık veya imalatçılık belgeleri sadece 1.kısımdaki epilasyon cihazı ıpl ve epilasyon cihazı (iğneli) için, 1.kısma teklif verecek olan ya da her iki kısma da teklif verecek olan istekliler tarafından teklif ekinde sunulacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış Sonrası Servis Bakım ve Onarım Hizmetleri Sağlanmasına Yönelik Düzenleme ve Belgeler
1.kısma teklif verecek ya da kısımların her ikisine birden teklif verecek olan istekliler; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen hizmet kapsamı ‘TS 13193 Yetkili servisler – Vücut bakım cihazları–Kurallar’ olan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif ekinde sunacaklardır.
İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın yukarıda belirtilen yeterlik kriterini sağlayacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların marka/model listesi ve ürün katalogları
Bu madde kapsamında istenen belgeler, 1.kısımdaki epilasyon cihazı ıpl, epilasyon cihazı (iğneli) ve cilt bakım makinası ile ilgili olarak,1.kısma teklif verecek olan ya da her iki kısma da teklif verecek olan istekliler tarafından teklif ekinde sunulacaktır.
İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın bu madde kapsamında istenen belgeleri sağlayacaktır.
7.5.6.1 Marka/Model Listesi
Teklif edilecek epilasyon cihazı IPL, iğneli epilasyon cihazı ve cilt bakım makinasına ait açık şekilde yazılmış marka ve modellerin, üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunduğu liste firmanın antetli kağıdına yazılarak hazırlanmış, istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olarak teklif ekinde sunulacaktır.
7.5.6.2 Ürün Katalogları
Teklif edilen epilasyon cihazı ıpl, epilasyon cihazı (iğneli) ve cilt bakım makinasına ait üreticisi veya ithalatçısı tarafından yayımlanmış, üretici veya ithalatçısının unvan ve iletişim bilgilerinin bulunduğu fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren kataloglar teklif ekinde sunulacaktır. Bu tanıtım materyalleri istekli tarafından kaşelenmiş ve yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış olacaktır. Verilecek ürün kataloglarında teklif edilen ürünler işaretlenmiş olacaktır.
7.5.6.3 İhale Komisyonunca Marka/Model Listesinin Ve Ürün Kataloglarının Değerlendirmesine Yönelik Düzenleme
1.kısma teklif verecek olan ya da her iki kısma da teklif verecek olan istekliler için marka/model listesi ve ürün katalogları aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.

  • Teklif eki ile birlikte istenilen marka/model listesi ve ürün kataloglarını sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  • Teklif eki ile birlikte istenen marka/model listesi ve ürün katalogları birbirine uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  • Teklif eki ile birlikte istenen marka/model listesi ve ürün katalogları ihale komisyonu tarafından teknik şartname ile karşılaştırılacaktır. Teklif edilen ürünlerin özellikleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  • Teklif edilen ürünün özellikleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre daha üst seviyede olması durumunda, teklif edilen ürünlerin kabul edilmesi ihale komisyonunun takdirindedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 84 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR