ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK VE UNLU MAMÜLLER FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Toptan ekmek satışı yaptırılacaktır

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK VE UNLU MAMÜLLER FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Ekmeğin Toptan Satışı İşi Yaptırılacaktır

1) Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin ( a ) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur.
2) İşin tahmin edilen bedeli 51.315.600,00 TL, geçici teminatı ise 1.539.468,00 TL’dir.
3) İhale 22/01/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
4) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 200,00 TL’ dir).
5) İsteklilerin teklif mektuplarını 22/01/2020 Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında vermeleri gerekmektedir.
6) İhaleye katılabilmek için;
a. Kanuni ikametgahı olması
b. Tebligat İçin Adres Beyanı,
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2019 yılı)
1.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge,
3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge
d. İmza sirküleri vermesi,
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge
e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir)
g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi
h . Mali Durum Bildirisi ve belgeleri
ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari % 10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması ( Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır)
i. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı
j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi)
k. İş Araçları Taahhütnamesi
l.Personel Taahhütnamesi
m. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri
n. Son 10 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri
o. Dosya alındı makbuzu,
ö. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 1.539.468,00 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.
p. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu
7) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile ) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR