HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 6. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI

Çam fıstığı kozalağı (dalında) satışı yapılacaktır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 6. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876188
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

GENÇ BAYRAK 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21.911 KİLOGRAM ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI (DALINDA) SATIŞI
İşin Yapılacağı Yer
:
6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı arazilerinde (Birlik içi ve TSK ÖEM.K.lığı) mevcut 21.911 Kg. Çam Fıstığı Kozalağı ve üzerindeki mahsulün (dalında) toplanması ve satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale tarih ve saatine kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Çanakkale Asfaltı Bandırma/BALIKESİR
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

6'NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI

21.911 KİLOGRAM ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI (DALINDA) SATIŞI işi 3212 sayılı Kanun ve MSY 310-6 (B) Yönerge hükümlerine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. İdarenin
a) Adresi : 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Bandırma/ BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 266 714 02 86 - 0 266 714 02 86
c) Elektronik posta adresi : e-komisyon@hotmail.com
2. İhalesi Konusu satış İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 21.911 KİLOGRAM ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI (DALINDA) SATIŞI
b) Yapılacağı Yer : 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı arazilerinde (Birlik içi ve TSK ÖEM.K.lığı) mevcut 21.911 Kg. Çam Fıstığı Kozalağı ve üzerindeki mahsulün (dalında) toplanması ve satışı yapılacaktır.
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
ç) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip 15 Şubat 2019 tarihine kadar yüklenici tarafından toplanacak ve tek parti halinde teslim alınacaktır.
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer : 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Çanakkale Asfaltı Bandırma/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14:00
4. İhaleye Katılamayacak Olanlar, Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler :
4.1. İhaleye Katılamayacak Olanlar:
4.1.1. MSY 310-6 (B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe ve Devir İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.
4.1.2. Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
4.1.3. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
4.1.4. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,
4.1.5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
4.1.6. Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
4.1.7. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
4.2. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler :
4.2.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.2.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi olarak birim fiyat mektubundaki bilgiler esas alınacaktır.
4.2.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4.2.3.1. a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret,Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.2.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.2.4.1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.2.5 İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri.
4.2.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubunun verilmesi.
4.2.7. Bu şartnamede belirlenen Geçici Teminat.
4.2.8. Bu şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.2.9. Tedarik Taahhütnamesi
4.2.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2.11. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a), (b) ve (c) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması :
7.1. İhale dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 (Otuz) Türk Lirası karşılığı 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Çanakkale Asfaltı 10230 Bandırma/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.1.2. İhale teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Çanakkale Asfaltı 10230 Bandırma/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İşin tahmin edilen bedeli üzerinden % 3'ünden az olmamak üzere (en az 328,67 TL) kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Bu ihalede verilecek malın 21.911 KİLOGRAM ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI (DALINDA) SATIŞI TAHMİN EDİLEN BEDELİ 10.955,50 TL. dir
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR