DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Açık arttırma ile atık yağ satılacaktır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10000 kg atık yağ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ATIK YAĞ SATIŞI İHALE İLANI


Üniversitemiz mutfaklarında yemek yapımı sonucu ortaya çıkan atık yağların 2018 yılında 10000 kg olacağı öngörülmektedir. Bu atık yağların geri dönüşüme kazandırılması kapsamında 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15(onbeş) takvim günü içerisinde ihale bedeli idarenin gösterdiği hesaba yatırılacaktır. İstekli ihale bedelini yatırdığı günden itibaren 365 takvim günü içerisinde idarenin uygun gördüğü tarihlerde peyderpey malı bulunduğu yerden teslim alacaktır.

SIRA NO İŞİN ADI MİKTARI (Kg) MUHAMMEN BEDELİ (TL.) TOPLAM TUTAR (TL) İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ YATIRILMASI GEREKEN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE BEDELİNİN % 10
1 ATIK YAĞ 10000 kg 1,15 TL 11.500,00 TL. DEÜ. Rektörlük-26/04/2018-Saat 14.00 1.150,00 TL


Not: Belirtilen miktarlar tahminidir.*(%20 Fazla - Noksan olabilir.)

Not: Yaklaşık fiyatlara KDV dahil değildir.(İhale bedeli belirlendiğinde satışta KDV ve sözleşmeye ilişkin giderler alıcıya aittir.)

26/04/2018 tarihinde yukarıda belirtilen Atık Yağların saat 14:00’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından, Rektörlük İhale Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile şartname çerçevesinde satış ihalesi yapılacaktır. Şartname bedelsiz olarak idarede görülebilir. İhaleye katılacak olan istekliler şartnameyi 30,00 TL’ye satın alabilir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden;

A)İstekli Gerçek Kişi İse;
1. Kanuni ikametgâhı olması (mahalle muhtarından alınacak ikametgâh) varsa telefonunu bildirmesi,
2. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
3. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
4. Nüfus Cüzdanı veya Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu
(devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
6. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

B)İstekli Tüzel Kişilik İse;
1. İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge
2. Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
3. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),
4. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu
(devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
5. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
6. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Muhammen bedelleri, geçici teminat tutarları, ihale günleri ve saatleri yukardaki tabloda ayrı ayrı belirtilmiştir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR