GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurban kesim malzemeleri satılacaktır

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 20 Kalem muhtelif adetlerde kurban kesim araç gereç, makine ve sistemleri. Malzeme listesi, özellikleri ve ayrıntılı bilgi ihale şartnamesinde mevcuttur.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güngören Belediyesi Encümen Toplantı Odası, Güven Mahallesi Marmara Cad. No:38 Kat:-1 Güngören/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜNGÖREN BELEDİYESİ MUHTELİF KURBAN KESİM MALZEMELERİ SATIŞI İŞİ
İHALE İLANI

1-İhalenin Konusu
Güngören Belediyesi Kurban Kesim Alanındaki Toplam 20 Kalem Kullanılmış Muhtelif Kurban Kesim Malzemelerinin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi uyarınca tahmin edilen (Muhammen) bedel üzerinden açık arttırma ile satılması işi ihalesidir. İhale edilecek ürünlerin tamamı üzerinden tek teklif alınacaktır.
2-İhalenin Konusu İşin Niteliği, Yeri, Miktarı
Sanayi Mahallesi Sancaklı Cad. Güngören Yahya Baş Stadı Yanı Güngören/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediyesi Kurban Kesim Alanında bulunan Toplam 20 Kalem muhtelif adetlerde kurban kesim araç gereç, makine ve sistemleri. Malzeme listesi, özellikleri ve ayrıntılı bilgi ihale şartnamesinde mevcuttur. İstekliler mesai saatleri dahilinde müracaatları halinde malzemeleri yerinde görebilirler.
3-İhale Usulü, Yeri, Tarih ve Saati
İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü
İhalenin Yapılacağı Yer: Güngören Belediyesi Encümen Toplantı Odası, Güven Mahallesi Marmara Cad. No:38 Kat:-1 Güngören/İSTANBUL
İhale tarihi: 06/02/2020
İhale saati: 15:00
4-Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat
Bu iş için tahmin edilen (Muhammen) bedel 150.000,00 TL (Yüzelli Bin Türk Lirası) + KDV’dir.
İsteklilerin, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3(üç)’ü oranında (4.500,00 TL) geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
5-İhale Dokümanı
İhale Şartnamesi ve ekleri Güven Mahallesi Marmara Caddesi No :38 Güngören/İSTANBUL adresinde Güngören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu vardır.
Şartname Bedeli : 100,00 TL.( Yüz Türk Lirası )
Telefon: 0212 449 55 00, Web Sitesi: www.gungoren.bel.tr
6-İsteklilerde Aranan Belgeler
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir:
Gerçek kişiler;

 1. İkametgah belgesi ve Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. İmza beyannamesi. (Aslı veya noter onaylı)
 3. Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
 4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge. [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.](Aslı)
 5. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu veya Güngören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz](Aslı)
 6. Dokümanın satın alındığına dair makbuz
 7. Tebligat için adres beyanı, (Aslı) - (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)
 8. Vekil olarak katılma durumunda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı. [Sabıka kaydı son 1 ay (30) Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)
 9. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı.

Tüzel kişiler;

 1. Oda kayıt belgesi, (İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge) (Aslı)
 2. İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
 3. Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka kaydı belgesi) (Aslı)
 4. Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
 5. Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)
 6. Dokümanın satın alındığına dair makbuz
 7. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge. [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)
 8. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge. (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Güngören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
 9. Vekil olarak katılma durumunda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)
 10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı.

Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç 06.02.2020 tarih ve saat 14:30’a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mh. Marmara Cd. No :38 Güngören - İstanbul adresindeki Güngören Belediye Encümenine (Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İ L A N O L U N U R.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR