MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1. ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

Askeri kışladaki biçilmemiş otlar ihaleyle satılacaktır

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1. ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036506
Şehir : Sakarya / Arifiye
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAKARYA 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7’nci Komando Tugay Komutanlığına bağlı 7'NCİ KOM.TUG.K. LIĞINA BAĞLI GN. NAHİT ŞENOĞUL KIŞLASI, GN. MEMDUH TAĞMAÇ KIŞLASI, KANDIRA KOMUTAN YARDIMCILIĞI, TAŞKISIĞI KOMUTAN YARDIMCILIĞI, ELMASAĞA KIŞLASI VE SAKARYA KIŞLASI OTLARI SATILMASI  İŞİ 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
1’ inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü İhale Komisyon Başkanlığı/ ÇARKKIŞLA/ADAPAZARI/SAKARYA
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

6 KISIM BİÇİLMEMİŞ OT SATIŞI (7'NCİ KOM.TUG.K. LIĞINA BAĞLI GN. NAHİT ŞENOĞUL KIŞLASI, GN. MEMDUH TAĞMAÇ KIŞLASI, KANDIRA KOMUTAN YARDIMCILIĞI, TAŞKISIĞI KOMUTAN YARDIMCILIĞI, ELMASAĞA KIŞLASI VE SAKARYA KIŞLASINDA BULUNAN BİÇİLMEMİŞ OTLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR.
1’İNCİ ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK


6 KISIM BİÇİLMEMİŞ OT SATIŞI (7'NCİ KOM.TUG.K. LIĞINA BAĞLI GN. NAHİT ŞENOĞUL KIŞLASI, GN. MEMDUH TAĞMAÇ KIŞLASI, KANDIRA KOMUTAN YARDIMCILIĞI, TAŞKISIĞI KOMUTAN YARDIMCILIĞI, ELMASAĞA KIŞLASI VE SAKARYA KIŞLASINDA BULUNAN BİÇİLMEMİŞ OTLAR) 3212 sayılı Kanun ve MSY 310-6(B) yönerge hükümlerine göre, Kapalı Teklif Açık Artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Dosya Numarası: 136
1- İdarenin :
a) Adresi : 7’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI 54580 ADAPAZARI/SAKARYA
b)Telefon ve faks numarası: 2642751620-2642768679
c) Elektronik Posta Adresi : tedarik54@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://msb.gov.tr
2. İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü: 7’nci Komando Tugay Komutanlığına bağlı 7'NCİ KOM.TUG.K. LIĞINA BAĞLI GN. NAHİT ŞENOĞUL KIŞLASI, GN. MEMDUH TAĞMAÇ KIŞLASI, KANDIRA KOMUTAN YARDIMCILIĞI, TAŞKISIĞI KOMUTAN YARDIMCILIĞI, ELMASAĞA KIŞLASI VE SAKARYA KIŞLASI OTLARI SATILMASI İŞİ
b) Miktarı : GN. NAHİT ŞENOĞUL KIŞLASI (72.000 KG.), GN. MEMDUH TAĞMAÇ KIŞLASI (40.000 KG.), KANDIRA KOMUTAN YARDIMCILIĞI (313.950 KG.,), 7'NCİ KOM.TUG. LIĞI TAŞKISIĞI KOMUTAN YARDIMCILIĞI (18.000 KG.), 7'NCİ KOM.TUG. LIĞI ELMASAĞA KIŞLASI (2.500 KG.) ve 7'NCİ KOM.TUG. LIĞI LOJ. DES. K.LIĞI SAKARYA KIŞLASI (4.000 kg.)
c) Teslim alınacak yer: 7'NCİ KOM.TUG.K. LIĞINA BAĞLI GN. NAHİT ŞENOĞUL KIŞLASI, GN. MEMDUH TAĞMAÇ KIŞLASI, KANDIRA KOMUTAN YARDIMCILIĞI, TAŞKISIĞI KOMUTAN YARDIMCILIĞI, ELMASAĞA KIŞLASI VE SAKARYA KIŞLASI
ç) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici; 10 (on ) takvim günü içerisinde ihale bedelini % 18 (Yüzde On Sekiz Tutarında ekleyerek) idari şartnamenin 46.1.2 maddesinde belirtilen ilgili saymanlığa yatırarak, dekontun bir nüshasını 7’nci Komando Tugay Komutanlığı’na teslim ettiği günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde malı bulunduğu yerden teslim alacaktır.
3.İhalenin;
a) Yapılacağı yer: 1’ inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü İhale Komisyon Başkanlığı/ ÇARKKIŞLA/ADAPAZARI/SAKARYA
b) İhale Tarihi ve Saati : 27 Ağustos 2019 - 11:00
c)İhale dokümanının görülebileceği ve alınacağı yer : 7’nci Komando Tugay Komutanlığı Adapazarı / SAKARYA
ç)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: 7’nci Komando Tugay Komutanlığı Adapazarı / SAKARYA
d)İhale dokümanının satış bedeli: Bedelsiz.
e) Tahmini Toplam Bedel : 94.594,50 TL. (Doksan Dört Bin Beş Yüz Doksan Dört TL. Elli Kuruş.)
1. KISIM: 7'NCİ KOM.TUG. LIĞINA BAĞLI GN. NAHİT ŞENOĞUL KIŞLASI BAŞİSKELE/İZMİT (72.000 KG.): 15.120,00 TL.
2. KISIM: GN. MEMDUH TAĞMAÇ KIŞLASI KÖSEKÖY/İZMİT (40.000 KG. ): 8.400,00 TL.
3. KISIM: KANDIRA KOMUTAN YARDIMCILIĞI KANDIRA/İZMİT (313.950 KG.): 65.929,50 TL.
4. KISIM: 7'NCİ KOM.TUG. LIĞI TAŞKISIĞI KOMUTAN YARDIMCILIĞI ADAPAZARI SAKARYA (18.000 KG.): 3.780,00 TL.
5. KISIM: 7'NCİ KOM.TUG. LIĞI ELMASAĞA KIŞLASI ADAPAZARI SAKARYA (2.500 KG.): 525,00 TL.
6. KISIM: 7'NCİ KOM.TUG. LIĞI LOJ. DES. K.LIĞI SAKARYA KIŞLASI ADAPAZARI SAKARYA (4.000 KG.): 840,00 TL.
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.2Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.1.1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
7. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu,
8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin idari şartnamedeki esaslara göre temin edecekleri belge,
9. Yasaklı olmamak.
10. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
12. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
13.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak 7’nci Komando Tugay Komutanlığı Adapazarı / SAKARYA adresinden teslim alınabilir.
14. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1’İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ÇARKKIŞLA/ADAPAZARI/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
15.İstekliler, tekliflerini, her bir iş kaleminin miktar ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
16.Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
17. İstekliler bu satış işlemi için tahmini toplam bedelin veya teklif verdikleri kısımların tahmini bedelinin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Sözleşme yapılacak, ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
18.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
19. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih 24.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR