YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yaşar Üniversitesi 7 Öğretim Elemanı alıyor

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677169
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, öğretim görevlileri (ders verecek) alınacaktır.

Genel Şartlar:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
* İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Mimarlık Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puana sahip olma şartı, Sanat ve Tasarım Fakültesi için, yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puana sahip olma şartı, Yabancı Diller Yüksekokulu için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 90 puana sahip olma şartı aranır.
* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar:
* Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
* Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş. Gör.-Öğr. Gör.
Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgeleri
ile transkriptlerinin resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir).
* Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz
etmeleri gerekmektedir.
* Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)
* Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belge
* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir)
* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen -Güvenlik Soruşturması Formu çıktı alınıp eksiksiz doldurulmalıdır)
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adaylar ile deneyim şartı bulunan kadrolara başvuracak adayların tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.
Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Sınav Takvimi (Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi için)
İlk Başvuru Tarihi : 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 29.08.2019
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 02.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 06.09.2019
Sınav Takvimi (Yabancı Diller Yüksekokulu için)
İlk Başvuru Tarihi : 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 03.09.2019
Giriş Sınavı (Sözlü*) Tarihi : 05.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 10.09.2019
(*) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için başvuran adayların Sözlü Sınavı İngilizce yapılacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında
http://www.yasar.edu.tr duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri;
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Yüksekokul Bölüm Kadro
Unvanı
Kadro
Adedi
Aranan Şartlar
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü
Öğretim Görevlisi 1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans mezunu ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Tercihen Mimarlık Anabilim Dalında Doktora mezunu olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi 1

Radyo, Televizyon ve Sinema / Sinema / Film Tasarımı Bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Film ve Drama alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Tercihen Film Çalışmaları alanında Doktora mezunu olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim Görevlisi 5

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi Bölümlerinin birisinden Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi ve İngilizce Öğretmenliği dışındaki Bölümlerden mezun olanların “Pedagojik Formasyon” almış olması gerekmektedir. Belgelendirmek kaydıyla Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl mesleki
(ders verme deneyimi) deneyime sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR