YALOVA İL GIDA,TARIM VE HAYV. MÜD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Sözleşmeli gemi adamı alınacaktır

YALOVA İL GIDA,TARIM VE HAYV. MÜD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00831963
Şehir : Yalova / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 04.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
1
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Gemi adamı
İlgili Yönetmelik
:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde
Başvuru Süresi
:
16 Temmuz 31 Temmuz 2018
Son başvuru Tarihi
:
31.07.2018 17:00

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

YALOVA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde “Sözleşmeli” olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Pozisyon Adı Adedi Nitelikleri
Gemi Adamı 1
 1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 2. En az T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı “Usta Gemici” belgesine sahip olmak.
 3. Telsiz cihazlarını kullanma yeterlilik belgesine sahip olmak.
 4. Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğine göre balık adam yeterlik belgesine sahip olmak tercih nedenidir.

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının;

1.Türk Vatandaşı olmak,
4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5.(Değişik:23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6.Askerlik durumu itibarıyla;
a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
7.53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

 1. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.
 2. Sınav tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Su ürünleri denetim ve kontrol gemisinde yapılacak olan uygulama sınavında en yüksek puanı alacak 1 (bir) aday yerleştirilecektir.
 4. Uygulama sınavı; gemi kullanma, yanaşma, manevra, denizcilik mevzuatı ile gemide bulunan seyir yardımcısı cihazlarının kullanılması şeklinde 14 Ağustos 2018 Salı günü saat 10:00 da Müdürlüğümüzün Dere Ağzı iskelesindeki, Su Ürünleri Kontrol Gemisinde yapılacaktır.
 5. Adaylar müracaatlarını, Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne istenilen belgelerin ekli olduğu dilekçeleri ile beraber, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayımlanmasına müteakip 16 Temmuz 2018 tarihinden 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:55 Merkez/YALOVA adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak uygulama sınavında başarılı olan adayların puanları, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 1 (bir) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yalova.tarim.gov.tr internet adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.
 6. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 7. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalayarak göreve başlatılmış olsalar bile “ sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
 8. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” Hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 9. Başvuru sırasında istenecek belgeler;
 1. Diploma fotokopisi,
 2. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 3. Sabıka Kaydı
 4. Askerlik Belgesi
 5. Gemi Adamları Belgesi (En az Usta Gemici)
 6. Telsiz Cihazını Kullanma Yeterlilik Belgesi
 7. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden Alınacak)
 1. Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenilen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar, belgelerinde tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR