ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Personel (avukat) alımı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Hukuk Fakültesi Mezunu olmak, avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatını almış olmak.
İlgili Yönetmelik
:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
Son başvuru Tarihi
:
18.06.2018 17:00

0 tarihli ve No:2002/3975 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (7) (13) (27/A). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN İLİ ERCİŞ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI


Erciş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Avukat alınacaktır.

Sıra
No

Kadro
Ünvanı

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Türü

KPSS
Puanı

1

Avukat

Avukatlık Hizmetleri

9

1


Hukuk Fakültesi Mezunu olmak, avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatını almış olmak.


Erkek/
Kadın

KPSSP3

2016
KPSS
den
En az
65
Puan
almak


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin boş 1 adet Avukat kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 • 1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Avukat kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  1. Türk vatandaşı olmak.

  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak.

  1. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  2. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

 1. ŞARTBAŞVURU ÖZELLARI:

 1. İlan edilen Avukat kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSSP3 puanını almış olmak,

 2. Lisans programlarından Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olmak.

 3. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

 4. Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

 1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 • İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

 • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

 • Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

 • Avukatlık ruhsatı.

 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 28/05/2018 den 18/06/2018 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında müracaatlarını yapacaklardır.

 • Van Erciş Belediyesi adresindeki Erciş Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir,

 • Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,

 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 25/06/2018 tarihinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir,

 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir.

 • Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

 1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Erciş Belediyesi Toplantı Salonunda; Avukat alımı için 28/06/2018 Perşembe Günü saat 10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
a.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası b.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi c.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d.Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 1. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.
Erciş Belediyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR