ÇORLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

2019 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi başvuru duyurusu

ÇORLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873023
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.
İlgili Yönetmelik
:
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik.
Son başvuru Tarihi
:
31.10.2018

Adalet Bakanlığı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ ADALET KOMİSYONU TERCÜMAN BİLİRKİŞİ İLANI


Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında 2019 yılı için komisyonumuzca bilirkişi seçimi yapılacak ve buna ilişkin liste düzenlenecek olup, tercümanlık alanları, başvuru kabul şartları ve başvuru esnasında teslim edilmesi gereken evraklar aşağıda bildirilmektedir.


Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ;


BİLİRKİŞİ SEÇİMİ YAPILACAK UZMANLIK ALANLARI

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

SIRA NO

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI

1

İngilizce

11

Romence

20

Yunanca

2

Almanca

12

Gürcüce

21

Pomakça

3

Fransızca

13

Ruşça

22

Kürtçe

4

Bulgarca

14

Zazaca

23

İşaret dili ( sağır ve dilsiz engeliller için iletişim dili )

5

Arapça

15

Farsça

24

Hollanda ( Flementçe )

6

Çinçe

16

İtalyanca

25

Osmanlıca

7

Afganca

17

Moğalca

26

Özbekçe

8

Azerice

18

Fince

27

İspanyolca

9

Japonca

19

İbranice

28

Makedonca

10

Lübnan Arapçası

29

Lehçe


Listeye Kabul Şartları


Listeye kayıt olabilmek için tercümanın ;
a ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c ) En az ilkokul mezunu olması,
ç ) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d )Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f ) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
g ) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

Başvuru formuna eklenecek belgeler

Başvuru formuna ( başvuru sahibi tarafından fotoğraf yapıştırılacaktır ) ;
a ) T.C kimlik numarası beyanı
b ) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
c ) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç ) Bir adet vesikalık fotoğraf
d ) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği
eklenir.
*Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan a, c ve d bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez,

BAŞVURU USULÜ


Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuru formu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 31 Ekim 2018 tarihine kadar komisyona şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvururlar, Bu tarihten sonra komisyona ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru formuna yukarıda belirtilen belgeler eklenir. Başvuru formunda ayrıca bilirkişiye ait banka iban numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
( Ayrıca varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşun adları, açık adres ve telefon bilgilerinin de dilekçede belirtilmesi gerekir. )
Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilen bilirkişi başvuru evrakları ivedi olarak UYAP üzerinden taratılmak suretiyle komisyonumuza gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca komisyona fiziki olarak ulaştırılır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilerek, talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulacak kesin olmayan liste 03/12/2018 günü Tekirdağ merkez ve ek Adliye binası ilan panosuna asılmak ve www.tekirdag.adalet.gov.tr, internet sitesinde yayınlanmak suretiyle 7 gün süreyle ilan edilir.
Ayrıca kesin olmayan liste Tekirdağ ve Çorlu merkez ve mülhakat Adliyelerinde en az 7 gün süreyle ilan edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir.
Başvuru sahibinin şartları taşımadığının tespiti halinde talebin reddine karar verilir ve bu karar ilgilisine tebliğ olunur.
Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler, Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.


BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN YEMİN TARİHİ


İlan edilen listede adı bulunanların ve itirazı kabul görülerek listeye dahil olma hakkını kazananların 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 10:00 'da yemin etmek üzere Tekirdağ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sözkonusu tarihte meşru mazerete dayalı olarak yemin etmeye gelemeyenlerin 14/12/2018 Cuma günü saat 10:00 'da Tekirdağ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 02/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR