YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yaşar Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alım ilanı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK610254
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
09.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar:

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
*İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarihli ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Hukuk Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puana sahip olma şartı; Mühendislik Fakültesi ile İşletme Fakültesi için, yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puana sahip olma şartı aranır.
*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar:

* Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

*Adayların başvurduğu Bölümü belirten ilgili Fakülte Dekanlığına hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş.Gör.-Öğr.Gör. Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır), son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans mezuniyet belgesi ve not dökümünün (transkript) resmi (onaylı) örneği (şahsen başvurularda diploma asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir).
*2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. Yüksek lisans/doktora öğrencisi olduğunu belgeleyen, öğrenim görülen üniversitesinden güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not dökümü (transkripti). Yüksek lisans not dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)
*Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belge
*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir). Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen -Güvenlik Soruşturması Formu çıktı alınıp eksiksiz doldurulmalıdır)
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14.Maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (edevlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Adaylar, ilanda yer alan kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 26.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 09.04.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 12.04.2019
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 15.04.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 19.04.2019

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan bu Bölümlerin Yazılı Giriş Sınavları İngilizce yapılacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında http://www.yasar.edu.tr duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Fakülte Bölüm/ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Adedi ALES
Puan Şartı
YDS/
Eşdeğeri Puan Şartı
Özel Şartlar

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (*) Araş. Görevlisi 1

70

80

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ediyor olmak
İnşaat Mühendisliği Bölümü (*) Araş. Görevlisi 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ediyor olmak
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (*) Araş. Görevlisi 1 70 80 İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. İşletme (İngilizce) alanında TezliYüksek Lisans öğrenimine devam ediyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araş. Görevlisi 1

70

65

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında TezliYüksek Lisans öğrenimine devam ediyor olmak.
Özel Hukuk Bölümü, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Araş. Görevlisi 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında TezliYüksek Lisans öğrenimine devam ediyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR